^Top of Page

COIRM GAEL LINN


Féile Coirm Gael Linn 2010 An Muileann gCearr 

Buaicphointí Feile Gael Linn Coirm Ard Mhacha

 

  Don nuacht is déanaí cliceáil anseo 

 

Féile Coirm Gael Linn
Tá sé mar aidhm ag COIRM GAEL LINN spreagadh a thabhairt do lucht bunscoile seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith. 

Na Seónna Féin
• Is éard atá i gceist le Seó Scoile ná seó i nGaeilge nach mairfidh níos faide ná 20 nóiméad ina mbeidh tallanna éagsúla na scoile á dtabhairt le chéile agus á gcur os comhair lucht féachana. Tá sé tábhachtach cloí leis an teorainn ama ionas nach gcuirfear as don chlár ama.
• Is féidir seó a léiriú ina bhfuil meascán de mhíreanna - ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus araile. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceits. Tá físeán de fhéile COIRM sa Mhuileann gCearr a ndearnadh taifead air anuraidh le feiceáil thuas.
• Ní mór an Ghaeilge, bíodh sí labhartha nó canta, a bheith le cloisteáil ar feadh seacht nóiméad ar a laghad le linn an tseó. (Ní leor, mar shampla, seó a léiriú nach mbeidh ann ach míreanna ceoil agus rince tríd síos.) Ní cheadófar aon Bhéarla sa seó agus ní bheidh cead fuaimrianta le liricí Béarla a sheinm mar thionlacan lena linn.
• Chun leanúnachas a chruthú d’fhéadfaí téama a roghnú don seó ach ní bheidh sé seo riachtanach.
• D'fhonn compord agus sábháilteacht a chinntiú ní cheadófar níos mó ná 60 páiste in aon seó. Ar ndóigh is féidir seó a chur le chéile le grúpa i bhfad níos lú ná sin. Níl aon íosmhéid i gceist.
• Arís d’fhonn compord agus sábháilteacht a éascú moltar do mhúinteoirí gan páistí ó na ranganna naíonáin a bheith páirteach sa seó.
• Beidh cead ag múinteoir/duine fásta tionlacan ceoil a sholáthar do na páistí i gcás amhránaíochta, nó ceol a sheinm dóibh i gcás rince ach ní mór é a dhéanamh ó chúl/thaobh an stáitse.
• Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí, saorsheasaimh, so-iompraithe iad. Beifear ag súil go mbeidh seónna réidh le tosú taobh istigh de 5-7 nóiméad tar éis dóibh teacht ar an ardán.

Iontráil
CAITHFIDH foirmeacha iontrála comhlánaithe a bheith ar ais ag Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 roimh 15 Nollaig 2014. Ní mór táille iontrála €20 nó £15 stg a bheith le gach iarratas.

Ní cheadófar d'aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil.

Féilte Coirm

Eagrófar féilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha, le háiseanna maithe amharclannaíochta le linn Feabhra/Márta 2015. Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte.  Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuair a bheidh na hiarratais uile istigh.  

Dé Céadaoin 11 Feabhra 2015 - Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 12 Feabhra 2015 - Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin
Dé Máirt 24 Feabhra  2015 - Siamsa Tíre, Trá Lí
Déardaoin 26 Feabhra  2015 - An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr
Dé hAoine 27 Feabhra 2015 - Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Dé Máirt 3 Márta 2015 - Amharclann an Hawkswell, Sligeach
Dé Céadaoin 4 Márta 2015 - An Grianán, Leitir Ceanainn
Déardaoin 5 Márta 2015  - Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC
Dé Máirt / Dé Céadaoin 10/11 Márta 2015 - Amharclann na Cathrach, Gaillimh

Chomh maith le bheith páirteach i bhféile Coirm, cuirfear imeachtaí spraíúla ar siúl do na páistí idir na seónna éagsúla. Beidh aoi/aíonna speisialta i láthair chun tabhairt faoi seo.  Leagfar amach clár an lae sa chaoi is go mbeidh deis ag na daltaí seónna ó scoileanna eile a fheiceáil freisin. 

Léirmheastóireacht agus Gradaim
Ní comórtas atá i gceist le Coirm ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.

Ní bheidh aon teorainn leis an líon gradam a mbeidh cead ag an léirmheastóir a bhronnadh agus déanfar gach dícheall a chinntiú go mbronnfar ar a laghad gradam amháin ar gach grúpa a ghlacann páirt. Tabharfar nótaí léirmheastóireachta do gach grúpa.


Féile Coirm Gael Linn - Clár Samplach

  • 10.30 a.m. Seó Scoile 1
  • 11.00 a.m. Seó Scoile 2
  • 11.30 a.m. Seó Scoile 3
  • 12.00 nóin Seó Scoile 4
  • 12.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM (Páistí sheónna na maidine ag imeacht abhaile, páistí sheónna na hiarnóna ag teacht)
  • 1.30 p.m. Seó Scoile 5  
  • 2.00 p.m. Seó Scoile 6
  • 2.30 p.m. Seó Scoile 7
  • 3.00 p.m. Seó Scoile 8
  • 3.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM  

Tá an clár seo déanta amach ag glacadh leis go mbeidh 8 seó páirteach. In áiteanna a mbeidh níos lú seónna ná sin ag glacadh páirte, eagrófar an lá in aon seisiún amháin.

Le go mbainfeadh na páistí lántairbhe as an lá agus chun atmasféar a chothú san amharclann, beimid ag súil go bhféachfaidh gach grúpa ar na grúpaí eile sa seisiún céanna leo féin agus go mbeidh na grúpaí uilig ó gach seisiún i láthair ag Bronnadh na nGradam.  Tá an-tábhachtach ag baint leis seo, dar linn, mar níl tada níos measa ná seó a bheith ar ardán agus gan éinne a bheith sa lucht féachana.

Ginearálta
Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo.

Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad.  Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil nó eagraíocht a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

Tuilleadh Eolais
Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 01.6753299 R-phost: seanc@gael-linn.ie

 < Bunscoil