^Top of Page

COIRM GAEL LINN

Cliceáil anseo chun físeáin de Coirm Gael Linn sa Mhuileann gCearr a fheiceáil

COIRM GAEL LINN

Tá sé mar aidhm ag COIRM lucht bunscoile a spreagadh le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil le meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith.

NA SEÓNNA FÉIN

• Is éard atá i gceist le Seó Scoile ná seó i nGaeilge nachmairfidh níos faide ná 20 nóiméad ina mbeidh tallanna éagsúla na scoile á dtabhairt le chéile agus á gcur os comhair lucht féachana. Tá sé tábhachtachcloí leis an teorainn ama ionas nach gcuirfear as don chlár ama.

• Is féidir seó a léiriú ina bhfuil meascán de mhíreanna -ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus araile. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceits. Tá físeán de fhéile COIRM le feiceáil thuas.

• Ní mór an Ghaeilge, bíodh sí labhartha nó canta, a bheith le cloisteáil ar feadh seacht nóiméad ar a laghad le linn an tseó (Ní leor, mar shampla, seó a léiriú nach mbeidh ann ach míreanna ceoil agus rince tríd síos).Ní cheadófar aon Bhéarla sa seó agus ní bheidh cead fuaimrianta le liricí Béarla a sheinm mar thionlacan lena linn.

• Chun leanúnachas a chruthú d’fhéadfaí téama a roghnú donseó ach ní bheidh sé seo riachtanach.

• D'fhonn compord agus sábháilteacht a chinntiú ní cheadófar níos mó ná 60 páiste in aon seó. Ar ndóigh is féidir seó a chur le chéile le grúpa i bhfad níos lú ná sin. Níl aon íosmhéid i gceist.

• Arís d’fhonn compord agus sábháilteacht a éascú moltar do mhúinteoirí gan páistí ó na ranganna naíonáin a bheith páirteach sa seó.

• Beidh cead ag múinteoir/duine fásta tionlacan ceoil a sholáthar do na páistí i gcás amhránaíochta, nó ceol a sheinm dóibh i gcás rince ach ní mór é a dhéanamh ó chúl/thaobh an stáitse.

• Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí, saorsheasaimh, so-iompraithe iad. Beifear ag súil go mbeidh seónna réidh le tosú taobh istigh de 5-7 nóiméad tar éis dóibh teacht ar an ardán.

FÉILTE COIRM

Eagrófar féilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha,le háiseanna maithe amharclannaíochta le linn Feabhra/Márta 2017. Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte. Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuaira bheidh na hiarratais uile istigh.

Déardaoin 2  Feabhra 2017 - Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Dé Céadaoin 8 Feabhra 2017 - Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 9 Feabhra 2017 - Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin
Déardaoin 9  Feabhra 2017 - An Grianán, Leitir Ceanainn
Dé Máirt 14 Feabhra 2017 - Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC (Lá 1)
Dé Céadaoin 15 Feabhra - Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC (Lá 2)
Déardaoin 16 Feabhra  2017 - An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr
Dé Máirt 28 Feabhra/Dé Céadaoin 1 Márta 2017  - Amharclann na Cathrach, Gaillimh
Dé Máirt 7 Márta 2017  - Siamsa Tíre, Trá Lí
Déardaoin 9 Márta - Amharclann Hawks Well, Sligeach


Ag brath ar líon na n-iarratas agus ar na ceantair as a dtagann siad d'fhéadfadh na hionaid sin athrú nó d'fhéadfaí cur le líon na bhféilte.

• Chomh maith le bheith páirteach i bhféile COIRM, cuirfear imeachtaí spraíúla ar siúl do na páistí idir na seónna éagsúla. Beidh aoi/aíonna speisialta i láthair chun tabhairt faoi seo. Leagfar amach clár anlae sa chaoi is go mbeidh deis ag na daltaí seónna ó scoileanna eile a fheiceáil freisin.

LÉIRMHEASTÓIREACHT AGUS GRADAIM

• Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfaraitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.

• Ní bheidh aon teorainn leis an líon gradam a mbeidh cead ag an léirmheastóir a bhronnadh agus déanfar gach dícheall a chinntiú gombronnfar ar a laghad gradam amháin ar gach grúpa a ghlacann páirt. Tabharfar nótaí léirmheastóireachta do gach grúpa.

IONTRÁIL

• Caithfidh foirmeacha iontrála comhlánaithe a bheith arais ag Gael Linn roimh 16 Nollaig 2016. Ní mór táille iontrála €20 nó £15 stg.a bheith le gach iarratas.

• Ní cheadófar d’aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil.

FÉILE COIRM GAEL LINN– CLÁR SAMPLACH

                MAIDIN                                                               TRÁTHNÓNA

10.30 a.m. Seó Scoile 1                                                   1.30p.m. Seó Scoile 5

11.00 a.m. Seó Scoile 2                                                   2.00p.m. Seó Scoile 6

11.30 a.m. Seó Scoile 3                                                   2.30p.m. Seó Scoile 7

12.00 nóin Seó Scoile 4                                                   3.00p.m. Seó Scoile 8

12.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM                     3.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM

(Páistí sheónna na maidine ag imeacht

abhaile, páistí sheónna na hiarnóna ag teacht)

• Tá an clár seo déanta amach ag glacadh leis go mbeidh 8 seó páirteach. In áiteanna a mbeidh níos lú seónna ná sin ag glacadh páirte, eagrófar an lá in aon seisiún amháin.

• Le go mbainfidh na páistí lántairbhe as an lá agus chun atmaisféar a chothú san amharclann, beimid ag súil go bhféachfaidh gach grúpa ar na grúpaí eile sa seisiún céanna leo féin agus go mbeidh na grúpaí uilig ó gach seisiún i láthair ag Bronnadh na nGradam. Tá an-tábhacht ag baint leis seo dar linn mar níl tada níos measa ná seó a bheith ar ardán agus gan éinne a bheith sa lucht féachana.

GINEARÁLTA

• Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo.

 • Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

Tuilleadh Eolais ó Sheán Ó Ceallaigh - seanc@gael-linn.ie - 01.6753299


< Bunscoil