^Top of Page

SIANSA GAEL LINN (COMÓRTAS CEOIL)

Don nuacht is déanaí cliceáil anseo

Cliceáil anseo chun grúpaí Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn 2014
a fheiceáil ar YouTube
 

SIANSA GAEL LINN is teideal don chomórtas seo do ghrúpaí traidisiúnta. Tá sé á reáchtáil ag Gael Linn, le tacaíocht ó Foras na Gaeilge, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, chun spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr de ógthallann ceoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre.  Bíodh is gur comórtas atá i gceist tugtar cabhair agus cúnamh do na ceoltóirí óga trí cheardlanna a eagrú dóibh le ceoltóirí cáiliúla.  Cuirtear béim mhór freisin ar chur chun cinn na Gaeilge agus chuige sin eagraítear gach ócáid trí Ghaeilge.  Tá súil againn grúpaí a mhealladh a mbeidh sé mar sprioc acu an ceol agus an amhránaíocht thraidisiúnta a thabhairt leo, mar atá déanta ag grúpaí ar nós Téada, Altan, Danú, Dervish, Solas, &rl.

AN CHÉAD CHÉIM
Iarrtar ar ghrúpaí teaglaim leanúnach cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta (amhrán amháin atá i gceist) a chur ar mhiondiosca (MD) nó ar ghnáth-dhlúthdhiosca fuaime (Audio CD). Glacfar, freisin, le hiarrachtaí go leictreonach via Dropbox / Sendspace nó a leithéidí, chuig niamh@gael-linn.ie.

Is éard atá i gceist le teaglaim ná míreanna/píosaí/téamaí leanúnacha de cheol traidisiúnta chomh maith le hamhrán amháin Gaeilge sa stíl thraidisiúnta, cóirithe ar bhealach úr, samhailteach. (Féach grúpaí Chraobhchomórtas Siansa 2014 You Tube)

Chun teaglaim leanúnach a chur le chéile, moltar úsáid a bhaint as eilimintí éagsúla den cheol - rithim, frásaíocht, nótaí etc. chun ceangail shamhailteacha a chruthú idir na píosaí / an t-amhrán.

Ní mór don teaglaim a bheith idir 10 agus 12 nóiméad ar fhad.

Glacfar le saghsanna éagsúla ceoil seinnte sa stíl thraidisiúnta, ceol nuachumtha, nó seancheol nuachóirithe.  Ba cheart, áfach, go mbeadh cothromaíocht idir an traidisiún agus an nuálaíocht agus na píosaí á roghnú.

Áireófar an t-amhráin mar chuid dílis den léiriú agus molaimid am a chaitheamh á roghnú agus á chleachtadh. Glacfar le hamhráin Ghaeilge nuachumtha nó seanamhráin Ghaeilge. Ní ghlacfar le haistriúcháin agus ní mór do stíl an amhráin luí isteach le rogha cheoil an ghrúpa.

Ní cheadófar damhsa mar chuid den léiriú - ceol agus amhránaíocht amháin a thabharfar san áireamh.

Moltar gan aithris a dhéanamh ar chóiriú grúpaí cháiliúla.

Ba cheart go mbeadh an taifeadadh ar chaighdeán ard ach ní gá é a bheith proifisiúnta.

Ní mór (a) gach uirlis a bheith i dtiúin
             (b) cothromaíocht leibhéal a bheith le sonrú idir na huirlisí
             (c) gach guth agus gach uirlis a bheith le cloisteáil

CEARDLANNA
Éistfear le gach iarracht agus fógrófar i lár mí Eanáir cé hiad na grúpaí atá roghnaithe de réir a gcaighdeán chun páirt a ghlacadh i gceardlanna aon lae. Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnófar.

Reáchtálfar ceithre lá de cheardlanna idir Dé hAoine 27 Feabhra agus Dé Máirt 3 Márta 2015 in ionaid éagsúla ag brath ar cad as do na grúpaí a roghnófar. Is trí Ghaeilge amháin a reáchtálfar na ceardlanna seo. Ceoltóirí/Amhránaithe aitheanta a bheidh i mbun na gceardlann agus cuirfidh siad comhairle ar na hiomaitheoirí faoi ghnéithe éagsúla dá léirithe (m.sh. cóiriú, rogha cheoil/amhráin, tionlacan, teilgean gutha etc.).

AN CHRAOBH
As na ceardlanna seo, roghnófar 8 ngrúpa chun páirt a ghlacadh sa Chraobh. Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnófar.

Reáchtálfar an Chraobh sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach, 26 Aibreán 2015.  Déanfaidh RTÉ Raidió na Gaeltachta craoladh beo ar an ócáid.

LIÚNTAS TAISTIL
Íocfar liúntas taistil de réir mar a oireann leis na grúpaí a roghnófar don Chraobh i mBaile Átha Cliath. Is faoi na grúpaí féin a bheidh sé na socruithe taistil a dhéanamh.

DUAISEANNA
Bronnfar príomhdhuais €2,500 agus Trófaí Gael Linn ar an ngrúpa a dhéanann, i dtuairim na moltóirí, an cur i láthair is snasta ag an gCraobh.

Bronnfar €1,250 orthu siúd a thagann sa dara háit agus €750 don tríú háit.

Bronnfar duaiseanna cuimhneacháin ar bhaill uile na ngrúpaí a bheidh sa Chraobh.

Eiseofar dlúthdhiosca leis na buaiteoirí a scaipfear ar na meáin.

CÓRAS MARCÁLA
Mar threoir daoibh, seo a leanas an córas marcála a bheidh in úsáid ag an moltóirí ag gach céim den chomórtas.

Rannóga                                                        Marcanna
Rithim                                                                  10
Scileanna seinnte uirlise/tiúnáil                             20
*Rogha Cheoil/Cóiriú                                            20
Grúpiarracht agus léiriú (ensemble playing)          25
Amhránaíocht                                                      25
                                                                           ____
IOMLÁN                                                             100

*fch An Chéad Chéim

RIALACHA AN CHOMÓRTAIS
1.Is i nGaeilge amháin a dhéanfar gach plé le Gael Linn faoin gcomórtas seo.
2.Beidh an comórtas oscailte do dhaoine óga atá os cionn 12 agus faoi bhun 19 mbliana d'aois ar 1 Eanáir 2015. (Group members must be over 12 years of age and under 19 years of age on 1 January 20154.)
3.Beifear ag súil go mbeidh duine fásta os cionn 25 bl. d'aois i mbun gach grúpa.  Is leis an duine sin amháin a dhéanfaidh Gael Linn gach plé maidir lena bpáirtíocht i Siansa.  (It is a condition of participation in Siansa that an adult of 25 years or older be in charge of each group and it is with this person only that Gael Linn will correspond or deal with).   
4.Ceadófar 5 go 8 i ngach grúpa.
5.Ní bheidh cead ag aon cheoltóir/amhránaí a bheith páirteach sa chomórtas seo le níos mó ná grúpa amháin.
6.Ní gá go mbeadh baill an ghrúpa in aon eagras, scoil nó eile le chéile - is féidir le cairde grúpa a chur le chéile.
7.Ní bheidh aon teorainn leis an líon grúpaí a cheadófar do scoil/club/nó eile a iontráil.
8.Beidh cearta ag RTÉ Raidió na Gaeltachta an chéad chraoladh a dhéanamh ar aon iarracht a iontrálfar. Beidh gach ceart ag Gael Linn taifead a dhéanamh agus úsáid a bhaint as na hiarrachtaí de réir mar a chinneann an eagraíocht.
9.Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Siansa a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo.

IONTRÁIL
Ní mór foirmeacha iontrála comhlánaithe agus táille €20 nó £15 stg. a bheith ag Gael Linn roimh 7 Samhain 2014.
Glacfar leis na dioscaí suas go dtí 8 Nollaig 2014.
Moltar do ghrúpaí cóip den diosca a choinneáil ar eagla go gcaillfaí é nó go ndéanfaí damáiste dó sa phost.  Ní chuirfear na dioscaí ar ais chuig na grúpaí. 

Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad.  Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí. (Féach riail 3 thuas)
 
Buaiteoirí 2014

1ú Áit (€2500)'Iontas',Gairmscoil Chúl Átha,Baile Idir Dhá Abhainn,Co.Shligigh.                            

2ú hÁit (€1250)  'Glór Mhaigh Eo' , Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.  

3ú hÁit (€750)   'Cóiriú', Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Co. Dhoire.

TUILLEADH EOLAIS:
Niamh de Búrca, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
01.6753303   R-phost: niamh@gael-linn.ie


  
Tá gaol cothaithe ag Siansa Gael Linn le déanaí leis an fhéile cheoil Meitheal.
 
Bíonn an fhéile cheoil nuálach, Meitheal, ar siúl i mí Iúil i Luimneach gach bliain. Téann ceoltóirí óga cumasacha i ngleic le cumadóireacht, cóiriú agus gníomhaíochtaí eile in éineacht le réaltaí ceoil Ghaelaigh mar Liz Carroll, Karen Tweed, Brian Finnegan agus araile. Bronntar gradaim éagsúla ar ghrúpaí agus ar cheoltóirí aonair agus ar deireadh seinneann siad mar cheolfhoireann in Amharclann an Chrann Teile i Luimneach agus arís sa Cheoláras Náisiúnta i mí Lúnasa. Is féile í do dhaoine atá tugtha don cheol go huile is go hiomlán.
 
Eolas ag www.tradweek.com
  < Iarbhunscoil