^Top of Page

SIANSA GAEL LINN (COMÓRTAS CEOIL)

Don nuacht is déanaí cliceáil anseo

Cliceáil anseo chun grúpaí Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn 2014 mar aon le clár teilifíse TG4, ‘Siansa 2014’, a fheiceáil ar You Tube 

AN COMÓRTAS

SIANSA GAEL LINN is teideal don chomórtas seo do ghrúpaí traidisiúnta. Tá sé á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Foras na Gaeilge, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, chun spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr de ógthallann cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre. Bíodh is gur comórtas atá i gceist,   tugtar cabhair agus cúnamh do na ceoltóirí óga trí cheardlanna a eagrú dóibh le ceoltóirí cáiliúla. Cuirtear béim mhór freisin ar chur chun cinn na Gaeilge agus chuige sin eagraítear gach ócáid trí Ghaeilge.Tá súil againn grúpaí a mhealladh a mbeidh sé mar sprioc acu an ceol agus an amhránaíocht thraidisiúnta a thabhairt leo, mar atá déanta ag grúpaí ar nós Téada, Altan, Danú, Dervish agus araile.
 
An Chéad Chéim 
·       Seol an fhoirm iontrála ( ar fáil le híoslódáil thuas ) go Gael Linn faoi 7 Samhain, 2014.
 
·       Iarrtar ar ghrúpaí teaglaim leanúnach cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta (amhrán amháin atá i gceist) a thaifead.  Is gá na taifeadtaí a bheith ag Gael Linn roimh 8 Nollaig 2014. Glacfar leo ar ghnáth-dhlúthdhiosca fuaime (Audio CD), nó go leictreonach via Dropbox.
 
·       Is éard atá i gceist le teaglaim ná míreanna/píosaí/téamaí leanúnacha de cheol traidisiúnta chomh maith le hamhrán amháin Gaeilge sa stíl thraidisiúnta, cóirithe ar bhealach úr, samhailteach. (Féach nasc chuig grúpaí Chraobh Siansa 2014 agus an clár teilifíse ‘Siansa 2014’ ar an leathanach seo)
 
·       Chun teaglaim leanúnach a chur le chéile, moltar úsáid a bhaint as eilimintí éagsúla den cheol - rithim, frásaíocht, nótaí etc. - chun ceangail shamhailteacha a chruthú idir na píosaí / an t-amhrán.
 
·       Ní mór don teaglaim a bheith idir 10 agus 12 nóiméad ar fhad.
 
·       Glacfar le saghsanna éagsúla ceoil seinnte sa stíl thraidisiúnta - ceol nuachumtha, nó seancheol nuachóirithe. Ba cheart, áfach, go mbeadh cothromaíocht idir an traidisiún agus an nuálaíocht agus na píosaí á roghnú.
 
·       Áireofar an t-amhrán mar chuid dílis den léiriú agus molaimid am a chaitheamh á roghnú agus á chleachtadh. Glacfar le hamhráin Ghaeilge nuachumtha nó seanamhráin Ghaeilge. Ní ghlacfar le haistriúcháin agus ní mór do stíl an amhráin luí isteach le rogha cheoil an ghrúpa.
 
·       Ní cheadófar damhsa mar chuid den léiriú - ceol agus amhránaíocht amháin a thabharfar san áireamh.
 
·       Moltar gan aithris a dhéanamh ar chóiriú grúpaí eile, idir grúpaí traidisiúnta gairmiúla agus grúpaí a ghlac páirt sa chomórtas seo cheana.
 
Ba cheart go mbeadh an taifeadadh ar chaighdeán ard ach ní gá é a bheith proifisiúnta.
 
·       Ní mór     (a) gach uirlis a bheith i dtiúin
                        (b) cothromaíocht leibhéal a bheith le sonrú idir na huirlisí
                        (c) guth (anna) an amhránaí/na hamhránaithe agus gach uirlis a bheith le cloisteáil
  
CEARDLANNA  
·       Éistfear le gach taifead agus cuirfear nótaí an mholtóra ar fáil do gach grúpa.  Fógrófar i lár mhí Eanáir cé hiad na grúpaí atá roghnaithe de réir a gcaighdeán chun páirt a ghlacadh i gceardlanna aon lae. Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnófar.
 
·       Reáchtálfar ceithre lá de cheardlanna idir Dé hAoine, 27 Feabhra agus Dé Máirt, 3 Márta, 2015 in ionaid éagsúla ag brath ar cad as do na grúpaí a roghnófar. Is trí Ghaeilge amháin a reáchtálfar na ceardlanna seo. Ceoltóirí/Amhránaithe aitheanta a bheidh i mbun na gceardlann agus cuirfidh siad comhairle ar na hiomaitheoirí faoi ghnéithe éagsúla dá léirithe (m.sh. cóiriú, rogha cheoil/amhráin, tionlacan, teilgean gutha etc.).
 
AN CHRAOBH 
·       As na ceardlanna seo, roghnófar 8 grúpa chun páirt a ghlacadh sa Chraobh. (Féach riail 7 thíos). Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnófar.
 
·       Reáchtálfar an Chraobh sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach, 26 Aibreán, 2015.  Déanfaidh RTÉ Raidió na Gaeltachta craoladh beo ar an ócáid.
 
LIÚNTAS TAISTIL
Íocfar liúntas taistil de réir mar a oireann leis na grúpaí a roghnófar don Chraobh i mBaile Átha Cliath. Is faoi na grúpaí féin a bheidh sé na socruithe taistil a dhéanamh. 
 
DUAISEANNA 
·       Bronnfar príomhdhuais €2,500 agus Trófaí Gael Linn ar an ngrúpa a dhéanann, i dtuairim na moltóirí, an cur i láthair is snasta ag an gCraobh.
 
·       Bronnfar €1,250 orthu siúd a thagann sa dara háit agus €750 don tríú háit.
 
·       Bronnfar duaiseanna cuimhneacháin ar bhaill uile na ngrúpaí a bheidh sa Chraobh.
 
·       Eiseofar dlúthdhiosca leis na buaiteoirí a scaipfear ar na meáin.
 
 
CÓRAS MARCÁLA 
Mar threoir daoibh, seo a leanas an córas marcála a bheidh in úsáid ag na moltóirí ag gach céim den chomórtas  ( ach tugtar treoir seachas marcanna do na grúpaí tríd síos )

Rannóga   Marcanna
 Rithim

 10

 Scileanna seinnte uirlise/tiúnáil

 20

 *Rogha Ceoil/Cóiriú

 20

 Grúpiarracht (ensemble playing) agus léiriú

 25

 Amhránaíocht

 25

 Iomlán

 100

*fch An Chéad Chéim

 

 

 

RIALACHA/Coinníollacha Rannpháirtíochta*:
(*Is ag Gael Linn a bheidh an cinneadh deireanach sa chás go n-éiríonn conspóid maidir le sainmhíniú ar rialacha, coinníollacha rannpháirtíochta nó le haon ghné eile den chomórtas).
    

1.    Is i nGaeilge amháin a dhéanfar gach plé le Gael Linn faoin gcomórtas seo.
2.    Daoine óga atá os cionn 12 agus faoi bhun 19 mbliana d'aois ar 1 Eanáir, 2015, a bheidh i dteideal cur isteach ar an gcomórtas. 
3.    Ní mór múinteoir nó treoraí fásta os cionn 25 bl. d’aois a bheith i mbun gach grúpa. Tá sé seo riachtanach chun scaipeadh eolais ar bhaill an ghrúpa a éascú agus a chinntiú, agus, freisin, chun eolas a lorg thar ceann bhaill an ghrúpa ó Gael Linn agus  chun eolas a chur ar fáil faoin ngrúpa do Gael Linn.  Is ar ríomhphost is mó a bheidh an teagmháil/comhfhreagras  agus tá sé tábhachtach, dá réir, an seoladh ríomhphoist a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála.  Sa chás nach mbeadh an treoraí ainmnithe in ann feidhmiú ar chúis ar bith, bheadh ar an ngrúpa aontú ar dhuine nua leis na dualgais a chomhlíonadh agus na sonraí teagmhála cuí a chur ar fáil do Gael Linn.  Ar ndóigh, is féidir comhairleoir ceoil a bheith ag gach grúpa, neamhspleách ar an té seo, ach is leis an treoraí a bheidh an comhfhreagras ar fad maidir lena bpairtíocht i Siansa. 
4. Trí chéim atá sa phróiseas roghnaithe ;
          i) Moltóir ag éisteacht  le taifeadtaí agus ag roghnú grúpaí do cheardlanna  
          ii) Ceardlanna as a roghnófar 8 grúpa don Chraobhchomórtas. 
          iii) An Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta.  
5.    Ní bheidh aon teorainn leis an líon grúpaí a cheadófar do scoil/club nó eile a iontráil.
6.    Caithfidh idir  6 agus 8 ball a bheith i ngach grúpa le linn an chomórtais. 
          6.1. Ní gá go mbeadh baill an ghrúpa in aon eagras, scoil nó eile le chéile. 
          6.2. Is iad na baill atá ainmnithe agus atá le cloisteáil ar an dtaifead ag 4 i) thuas a áireofar mar bhaill den ghrúpa bunaidh.   
          6.3. Ní bheidh cead ag aon cheoltóir/amhránaí a bheith páirteach sa chomórtas seo ach amháin lena ghrúpa bunaidh ó thús go deireadh an chomórtais.  
          6.4. Ar eagla tinnis, scrúduithe nó a leithéid, nó ar aon chúis eile, áfach, ceadófar athrú amháin, bíodh an t-athrú sin buan nó sealadach, i bpearsana an ghrúpa le linn an phróisis iomláin. Mar shampla, d’fhéadfaí ball nua a chur leis an ngrúpa ( sa chás nach bhfuil ach 6 nó 7 ball sa ngrúpa cheana féin), líon na mball sa ngrúpa a  laghdú (ach gan dul faoi bhun íosmhéid ceadaithe de 6 ball), duine a bhaint ón ngrúpa agus ionadaí  buan a  chur isteach, nó ionadaí  sealadach a chur  isteach, ag Ceardlann nó sa Chraobh. Caithfidh aon ionadaí, sealadach nó buan, nó ball nua, cloí le Riail 2 agus dar ndóigh ní féidir ionadaí nó ball nua a chur isteach a bhí páirteach sa chomórtas reatha le haon ghrúpa eile, fiú má bhíonn an grúpa eile sin imithe ón gcomórtas ag an tráth sin ( féach 6.3 thuas ).
7.    Ní cheadófar ach do ghrúpaí bunaidh ( féach Riail 6 ) atá tar éis cáiliú tríd an bpróiseas roghnaithe  (féach Riail 4) dul san iomaíocht sa Chraobhchomórtas.  Sa chás  nach mbeadh grúpa bunaidh ábalta a bheith páirteach sa chraobhchomórtas ar chúis ar bith, is faoi na moltóirí a bheadh sé grúpa a roghnú as na grúpaí a bhí páirteach sna ceardlanna (4 ii) thuas ), chun a n-áit a ghlacadh. 
8.    Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoirí an chomórtais leis na moltóirí agus ní bheidh aon dul thar a mbreith.
9. Beidh cearta ag RTÉ Raidió na Gaeltachta an chéad chraoladh a dhéanamh ar aon iarracht a iontrálfar. Beidh gach ceart ag Gael Linn taifeadadh a dhéanamh agus úsáid a bhaint as na hiarrachtaí de réir mar a chinneann an eagraíocht.
10.Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Siansa a úsáid mar ábhar poiblíochta amach anseo.
 
IONTRÁIL  
·       Ní mór foirmeacha iontrála comhlánaithe agus táille €20 nó £15 stg. per grúpa a bheith ag Gael Linn roimh 7 Samhain, 2014.
 
·       Glacfar leis na taifeadtaí féin, ar dhioscaí nó go leictreonach via Dropbox, suas go dtí 8 Nollaig, 2014.
 
·       Moltar do ghrúpaí cóip den teaglaim ceoil a choinneáil ar eagla go gcaillfí é nó go ndéanfaí damáiste dó sa phost. Ní chuirfear dioscaí ar ais chuig na grúpaí
 
SÁBHÁILTEACHT
Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí ( Féach riail 3 thuas ) .   

Buaiteoirí 2014

1ú Áit (€2500) 'Iontas',Gairmscoil Chúl Átha, Baile Idir Dhá Abhainn,Co.Shligigh.                        

2ú hÁit (€1250) 'Glór Mhaigh Eo' , Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.  

3ú hÁit (€750) 'Cóiriú', Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Co. Dhoire.

TUILLEADH EOLAIS:
Niamh de Búrca, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
01.6753303   R-phost: niamh@gael-linn.ie

 
 

 

Tá gaol cothaithe ag Siansa Gael Linn leis an scoil cheoil, Meitheal.
 
Bíonn an scoil cheoil nuálaíoch, Meitheal, ar siúl i mí Iúil i Luimneach gach bliain. Téann ceoltóirí óga cumasacha i ngleic le cumadóireacht, cóiriú agus gníomhaíochtaí eile in éineacht le réaltaí ceoil Ghaelaigh mar Liz Carroll, Karen Tweed, Brian Finnegan agus araile. Bronntar gradaim éagsúla ar ghrúpaí agus ar cheoltóirí aonair agus ar deireadh seinneann siad mar cheolfhoireann in Amharclann an Chrann Teile i Luimneach agus arís sa Cheoláras Náisiúnta i mí Lúnasa. Is féile í do dhaoine atá tugtha don cheol go huile is go hiomlán.
 
Eolas ag
www.tradweek.com< Iarbhunscoil