^Top of Page

SIANSA GAEL LINN (COMÓRTAS CEOIL)Cliceáil anseo chun grúpaí Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn 2017 a fheiceáil ar You Tube

N.B! Tá an leathanach seo á úasdátú go laethúil le linn an tsamhraidh, beidh an leagan críochnúil le feiceáil ag deireadh mhí Lúnasa


AN COMÓRTAS

SIANSA GAEL LINN is teideal don chomórtas seo do ghrúpaí traidisiúnta. Tá sé á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, chun spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr de ógthallann cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre. Bíodh is gur comórtas atá i gceist,  tugtar cabhair agus cúnamh do na ceoltóirí óga trí cheardlanna a eagrú dóibh le ceoltóirí cáiliúla. Cuirtear béim mhór freisin ar chur chun cinn na Gaeilge agus chuige sin eagraítear gach ócáid trí Ghaeilge.Tá súil againn grúpaí a mhealladh a mbeidh sé mar sprioc acu an ceol agus an amhránaíocht thraidisiúnta a thabhairt leo, mar atá déanta ag grúpaí ar nós Téada, Altan, Danú, Dervish agus araile.

An Chéad Chéim 

·       Seol an fhoirm iontrála ( ar fáil le híoslódáil thuas ) go Gael Linn roimh 1 Samhain, 2016 in éineacht leis an táille.

·       Iarrtar ar ghrúpaí ansin teaglaim leanúnach cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta (amhrán amháin atá i gceist) a bheidh idir 10 agus 12 nóiméad ar fhad, a thaifead ar CD, MP3, WAV.  (Féach nasc chuig grúpaí Chraobh Siansa 2016 agus an clár teilifíse 'Siansa 2016' ar an leathanach seo)

·      Is é Dé Luain, 5 Nollaig 2016 an spriocdháta do thaifid. Cuirfear treoir chuig múinteoirí/treoraithe na ngrúpaí tar éis iontrála faoin mbealach le tabhairt faoi na taifid a sheoladh isteach agus ní ghlacfar le taifid gan na cáipéisí cuí comhlánaithe.

·       Chun teaglaim leanúnach a chur le chéile, moltar úsáid a bhaint as eilimintí éagsúla den cheol - rithim, frásaíocht, nótaí etc. - chun ceangail shamhailteacha a chruthú idir na píosaí / an t-amhrán. Glacfar le saghsanna éagsúla ceoil seinnte sa stíl thraidisiúnta - ceol nuachumtha, nó seancheol nuachóirithe. Ba cheart, áfach, go mbeadh an bhéim ar cheol thraidisiúnta na hÉireann agus go mbeadh cothromaíocht idir an traidisiún seo agus an nuálaíocht nuair atá na píosaí á roghnú.

·       Áireofar an t-amhrán mar chuid dílis den léiriú - tá 25 marc as 50 ag dul do. Is fiú am a chaitheamh á fhoinsiú agus á chleachtadh. Glacfar le hamhráin Ghaeilge nuachumtha nó le seanamhráin Ghaeilge (moltar amhráin neamhchoitianta a roghnú). Ní ghlacfar le haistriúcháin agus ní mór do stíl an amhráin luí isteach le rogha cheoil an ghrúpa.
(Cliceáil ANSEO chun nótaí breise faoin amhrán a fheiceáil)

·       Ní cheadófar damhsa mar chuid den léiriú - ceol agus amhránaíocht amháin a thabharfar san áireamh.

·       Moltar gan aithris a dhéanamh ar chóiriú grúpaí eile, idir grúpaí traidisiúnta gairmiúla agus grúpaí a ghlac páirt sa chomórtas seo cheana.

Ba cheart go mbeadh an taifeadadh ar chaighdeán ard ach ní gá é a bheith proifisiúnta.

·       Ní mór    

(a) gach uirlis a bheith i dtiúin
(b) cothromaíocht leibhéal a bheith le sonrú idir na huirlisí
(c) guth (anna) an amhránaí/na hamhránaithe agus gach uirlis a bheith le cloisteáil

CEARDLANNA  

·       Éistfear le gach taifead agus cuirfear nótaí an mholtóra ar fáil do gach grúpa.  Fógrófar i lár mhí Eanáir cé hiad na grúpaí atá roghnaithe de réir a gcaighdeán chun páirt a ghlacadh i gceardlanna aon lae. Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnófar.

·       Reáchtálfar na ceardlanna ar cheithre lá idir idir Déardaoin, 9 Feabhra agus Dé Máirt, 14 Feabhra, 2017 in ionaid éagsúla ag brath ar cad as do na grúpaí a roghnófar. Is trí Ghaeilge amháin a reáchtálfar na ceardlanna seo. Ceoltóirí/Amhránaithe aitheanta a bheidh i mbun na gceardlann agus cuirfidh siad comhairle ar na hiomaitheoirí faoi ghnéithe éagsúla dá léirithe (m.sh. cóiriú, rogha cheoil/amhráin, tionlacan, teilgean gutha etc.).

AN CHRAOBH 

·       As na ceardlanna seo, roghnófar 8 grúpa chun páirt a ghlacadh sa Chraobh. (Féach riail 7 thíos). Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnófar.

·       Reáchtálfar an Chraobh sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach, 2 Aibreán, 2017.  Déanfaidh RTÉ Raidió na Gaeltachta craoladh beo ar an ócáid.

LIÚNTAS TAISTIL

Íocfar liúntas taistil de réir mar a oireann leis na grúpaí a roghnófar don Chraobh i mBaile Átha Cliath. Is faoi na grúpaí féin a bheidh sé na socruithe taistil a dhéanamh. 

DUAISEANNA 

·       Bronnfar príomhdhuais €2,500 agus Trófaí Gael Linn ar an ngrúpa a dhéanann, i dtuairim na moltóirí, an cur i láthair is snasta ag an gCraobh.

·       Bronnfar €1,250 orthu siúd a thagann sa dara háit agus €750 don tríú háit.

·       Bronnfar duaiseanna cuimhneacháin ar bhaill uile na ngrúpaí a bheidh sa Chraobh.

CÓRAS MARCÁLA

Mar threoir daoibh, seo a leanas an córas marcála a bheidh in úsáid ag na moltóirí ag gach céim den chomórtas  ( ach tugtar treoir seachas marcanna do na grúpaí tríd síos )

Rannóga   Marcanna
 Rithim

 10

 Scileanna seinnte uirlise/tiúnáil

 20

 *Rogha Ceoil/Cóiriú

 20

 Grúpiarracht (ensemble playing) agus léiriú

 25

 Amhránaíocht

 25

 Iomlán

 100

*fch An Chéad Chéim

  RIALACHA/Coinníollacha Rannpháirtíochta*:

(*Is ag Gael Linn a bheidh an cinneadh deireanach sa chás go n-éiríonn conspóid maidir le sainmhíniú ar rialacha, coinníollacha rannpháirtíochta nó le haon ghné eile den chomórtas).    

1.    Is i nGaeilge amháin a dhéanfar gach plé le Gael Linn faoin gcomórtas seo.

2.    Daoine óga atá os cionn 12 agus faoi bhun 19 mbliana d'aois ar 1 Eanáir, 2017, a bheidh i dteideal cur isteach ar an gcomórtas. 

3.    Ní mór múinteoir nó treoraí fásta os cionn 25 bl. d’aois a bheith i mbun gach grúpa. Tá sé seo riachtanach chun scaipeadh eolais ar bhaill an ghrúpa a éascú agus a chinntiú, agus, freisin, chun eolas a lorg thar ceann bhaill an ghrúpa ó Gael Linn agus  chun eolas a chur ar fáil faoin ngrúpa do Gael Linn.  Is ar ríomhphost is mó a bheidh an teagmháil/comhfhreagras  agus tá sé tábhachtach, dá réir, an seoladh ríomhphoist a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála. Ní roinnfear uimhir theileafóin póca ná seoladh r-phoist phearsanta an mhúinteora/treoraí le haon tríú pháirtí. (
Sa chás nach mbeadh an treoraí ainmnithe in ann feidhmiú ar chúis ar bith, bheadh ar an ngrúpa aontú ar dhuine nua leis na dualgais a chomhlíonadh agus na sonraí teagmhála cuí a chur ar fáil do Gael Linn.  Ar ndóigh, is féidir comhairleoir ceoil a bheith ag gach grúpa, neamhspleách ar an té seo, ach is leis an treoraí a bheidh an comhfhreagras ar fad maidir lena bpairtíocht i Siansa) 

4. Trí chéim atá sa phróiseas roghnaithe ;

i) Moltóir ag éisteacht  le taifeadtaí agus ag roghnú grúpaí do cheardlanna  
ii) Ceardlanna as a roghnófar 8 grúpa don Chraobhchomórtas. 
iii) An Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta.

5.    Ní bheidh aon teorainn leis an líon grúpaí a cheadófar do scoil/club nó eile a iontráil.

6.    Caithfidh idir  6 agus 8 ball a bheith i ngach grúpa le linn an chomórtais. 
6.1. Ní gá go mbeadh baill an ghrúpa in aon eagras, scoil nó eile le chéile. 
6.2. Is iad na baill atá ainmnithe agus atá le cloisteáil ar an dtaifead ag 4 i) thuas a áireofar mar bhaill den ghrúpa bunaidh.   
6.3. Ní bheidh cead ag aon cheoltóir/amhránaí a bheith páirteach sa chomórtas seo ach amháin lena ghrúpa bunaidh ó thús go deireadh an chomórtais.  
6.4. Ar eagla tinnis, scrúduithe nó a leithéid, nó ar aon chúis eile, áfach, ceadófar athrú amháin, bíodh an t-athrú sin buan nó sealadach, i bpearsana an ghrúpa le linn an phróisis iomláin. Mar shampla, d’fhéadfaí ball nua a chur leis an ngrúpa ( sa chás nach bhfuil ach 6 nó 7 ball sa ngrúpa cheana féin), líon na mball sa ngrúpa a  laghdú (ach gan dul faoi bhun íosmhéid ceadaithe de 6 ball), duine a bhaint ón ngrúpa agus ionadaí  buan a  chur isteach, nó ionadaí  sealadach a chur  isteach, ag Ceardlann nó sa Chraobh. Caithfidh aon ionadaí, sealadach nó buan, nó ball nua, cloí le Riail 2 agus dar ndóigh ní féidir ionadaí nó ball nua a chur isteach a bhí páirteach sa chomórtas reatha le haon ghrúpa eile, fiú má bhíonn an grúpa eile sin imithe ón gcomórtas ag an tráth sin ( féach 6.3 thuas ).

7.    Ní cheadófar ach do ghrúpaí bunaidh ( féach Riail 6 ) atá tar éis cáiliú tríd an bpróiseas roghnaithe  (féach Riail 4) dul san iomaíocht sa Chraobhchomórtas.  Sa chás  nach mbeadh grúpa bunaidh ábalta a bheith páirteach sa chraobhchomórtas ar chúis ar bith, is faoi na moltóirí a bheadh sé grúpa a roghnú as na grúpaí a bhí páirteach sna ceardlanna (4 ii) thuas ), chun a n-áit a ghlacadh. 

8.    Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoirí an chomórtais leis na moltóirí agus ní bheidh aon dul thar a mbreith.

9. Beidh cearta ag RTÉ Raidió na Gaeltachta an chéad chraoladh a dhéanamh ar aon iarracht a iontrálfar. Beidh gach ceart ag Gael Linn taifeadadh a dhéanamh agus úsáid a bhaint as na hiarrachtaí de réir mar a chinneann an eagraíocht.

10.Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Siansa a úsáid mar ábhar poiblíochta amach anseo.

IONTRÁIL  

·       Ní mór foirmeacha iontrála comhlánaithe agus táille €20 nó £15 stg. per grúpa a bheith ag Gael Linn roimh 1 Samhain, 2016.

·       Glacfar leis na taifeadtaí féin, (féach An Chéad Chéim thuas), suas go dtí 5 Nollaig, 2016.

·       Moltar do ghrúpaí cóip den teaglaim ceoil a choinneáil ar eagla go gcaillfí é nó go ndéanfaí damáiste dó sa phost. Ní chuirfear dioscaí ar ais chuig na grúpaí

SÁBHÁILTEACHT

Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí ( Féach riail 3 thuas ) .   

Buaiteoirí 2017
1ú Áit (€2,500) 'Dúchas', Corafinne, Co. an Chláir.                        

2ú hÁit (€1,250) 'Fiúntas' , Co. Laoise

3ú hÁit (€750) 'Leoithne', Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí.

TUILLEADH EOLAIS:

Niamh de Búrca, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
01.6753303   R-phost: niamh@gael-linn.ie

 < Iarbhunscoil