^Top of Page

COMÓRTAS CLÁR RAIDIÓ GAEL LINN

                                         Don Nuacht is déanaí cliceáil anseo 

 

 

                                                        
                         Cliceáil thuas chun éisteacht le na duaiseoirí uilig ar YouTube! 

 

EOLAS FAOIN gCOMÓRTAS 
Comórtas do iar-bhunscoileanna é seo agus é dírithe ar mhic léinn Idirbhliana go príomha. Tá sé an-oiriúnach mar ábhar le haghaidh tionscnamh do na mic léinn seo.  Tá cead, áfach, ag daltaí ar bith sa scoil páirt a ghlacadh ann.

RANNÓGA

Beidh dhá roinn sa chomórtas:
Roinn A:  Do dhaltaí in iarbhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu agus do dhaltaí i sruthanna lánghaeilge.
Roinn B:  Do dhaltaí in iarbhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu.

RIALACHA AN CHOMÓRTAIS  

1.   Comórtas é seo do chláir raidió ( Clár cainte, Irischlár, Gnéchlár, Dráma Raidió etc.)  a mhaireann idir 15 agus 20 nóiméad.

2.   Ní mór clár spéisiúil  a dhéanamh, ag cuimhneamh i gcónaí gur saothar don chluas atá i gceist.  (fch. ‘Conas a dhéantar Clár Raidió ?’ thall )
 
3.   Is féidir rogha cur chuige nó comhdhéanamh a úsáid - e.g. agallaimh, comhrá, ceol beo, nuacht agus eile.
 
4.   Moltar téama amháin a roghnú agus forbairt a dhéanamh air.
 
5.   Caithfidh gach píosa cainte, amhrán etc. a bheith i nGaeilge.  
 
6.  Cé go mbeidh treoir áirithe le tabhairt ag an múinteoir, beifear ag súil gur ionchur na scoláirí is mó a bheidh le haithint ar an gclár.
 
7.   Níl aon teorainn leis an líon scoláirí ar féidir leo a bheith ag plé leis an gclár.

8.   Tá cead ag aon scoil suas le 3 chlár a iontráil sa chomórtas.

9.   Caithfidh gach iarracht a bheith ar ardchaighdeán taifeadta*, ar mhiondiosca nó ar ghnáth-dhlúthdhiosca fuaime (Audio CD ).  Is féidir cláir a sheoladh isteach go leictreonach, freisin, via Dropbox / Sendspace nó a leithéidí, chuig niamh@gael-linn.ie.

10. Glacfar le foirmeacha iontrála suas go 7 Feabhra 2014. Ní mór táille €10 nó £7.50 stg. an clár a sheoladh isteach leis an bhfoirm iontrála.
 
11. Tar éis dúinn an fhoirm iarratais a fháil uaibh, seolfar foirm speisialta chugaibh ar a mbeidh na sonraí faoin gclár le líonadh isteach. Ní mór na cláir féin, maraon leis an fhoirm seo,  a bheith ag Gael Linn roimh 14 Márta 2014.
 
12. Beidh cearta ag RTÉ Raidió na Gaeltachta an chéad chraoladh a dhéanamh ar aon chlár a iontrálfar, agus is ag Gael Linn a bheidh na cearta ina dhiaidh sin clár iomlán nó ábhar as aon chlár a úsáid.

13. Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo.

*NÓTA: Le tamall de bhlianta anuas tá sé soiléir, ón ardchaighdeán taifeadta atá ag formhór na gclár a iontráiltear sa chomórtas seo, go bhfuil scoileanna ag baint úsáide as stiúideonna atá sa scoil acu féin nó as áiseanna a chuirtear ar fáil dóibh ag stiúideonna éagsúla ina gceantair féin. Tá an-chuid stiúideonna taifeadta ag ceoltóirí agus staisiúin raidió pobail ar fud na tíre a d’fhéadfadh teacht i gcabhair oraibh.   Ar an lá a bhíonn an taifeadadh ar siúl, áfach, ní mór a bheith cinnte go bhfuil an t-ullmhúchán ar fad déanta roimh ré, ionas nach mbeidh aon am á chur amú sa stiúideo. Mura bhfuil teacht agaibh ar stiúideo is féidir fós clár éifeachtach a chur le chéile ag úsáid ‘Solid State Flash Recorder’ nó fiú seinnteoir miondiosca ar féidir micreafón a úsáid leis. Is féidir cláir eagarthóireachta éagsúla a íoslódáil ón idirlíon ar phraghas réasúnta, m.sh. ‘Audacity’‘Adobe Audition’ nó fiú 'Garage Band'.

Moltóireacht

Craoltóirí aitheanta a bheidh i mbun moltóireachta ar an gcomórtas seo. Seán Ó Éanaigh, Eagarthóir Stiúrtha na gClár, RTÉ Raidió na Gaeltachta a dhéanfaidh an mholtóireacht do na duaiseanna náisiúnta.  Tabharfaidh na moltóirí ionchur na scoláirí féín in ullmhú an chláir agus san obair pháirce san áíreamh agus iad ag teacht ar a mbreith, chomh maith leis na gnéithe seo a leanas:
 
Ábhar an chláir: Script; Rogha ceoil;  Atmaisféar;  Agallaimh / Vox pops; Láithriú;  Léiriú ginearálta;  Caighdeán taifeadta;  Fuaimrian agus maisíocht.

Cuirfear tuairisc an mholtóra ar gach clár a iontrálfar ar fáil do na scoileanna nuair a fhógrófar na torthaí ach ní sheolfar ar ais na cláir féin.

DUAISEANNA

Bronnfar trí dhuais náisiúnta ar na trí chlár is fearr, is cuma cén roinn ina mbeidh an scoil ag iomaíocht. Ina dhiaidh sin bronnfar trí dhuais ar na trí chlár is fearr i Roinn A agus trí dhuais ar na trí chlár is fearr i Roinn B.

Duaiseanna Náisiúnta

Roghnóidh na moltóirí na trí chlár is fearr sa chomórtas. Tabharfar cuireadh do roinnt mac léinn agus múinteoir ó na scoileanna seo cuairt lae a thabhairt ar stiúideo de chuid RTÉ Raidió na Gaeltachta. Glacfaidh siad páirt i gclár de chuid an stáisiúin ina bhfógrófar na duaiseanna náisiúnta seo a leanas, urraithe ag RTÉ Raidió na Gaeltachta;

An Chéad Duais: €650
An Dara Duais: €450
An Tríú Duais: €350

Má bhíonn caighdeán sách ard ag an mbuaiteoir d’fhéadfadh go gcraolfaí an clár ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Duaiseanna Roinn A agus Roinn B

Fógrófar na duaiseanna i Roinn A agus i Roinn B mar seo a leanas. Beidh na duaiseanna seo urraithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann.

Roinn A: An Chéad Duais: € 300, An Dara Duais: €250, An Tríú Duais: €200

Roinn B: An Chéad Duais: € 300, An Dara Duais: €250, An Tríú Duais: €200

  • Má bhíonn caighdeán sách ard ag na buaiteoirí i Roinn A nó Roinn B d’fhéadfadh go gcraolfaí iad ar stáisiúin tráchtála nó ar stáisiúin phobail.
  • Bronnfar teastas ar gach ball de gach grúpa a ghlacann páirt sa chomórtas.
  • Is ar na scoileanna a bhronnfar na duaiseanna uilig sa chomórtas seo agus molaimid go gcaithfear airgead na nduaiseanna ar threalamh taifeadta don scoil.

CONAS A DHÉANTAR CLÁR RAIDIÓ ?

CÉN SÓRT CLÁIR?
Clár Cainte:  Agallamh/díospóireacht/comhrá/nuacht & spórt    
Irischlár:  Meascán ábhar agus meascán idir caint agus ceol    
Gnéchlár: Cur síos ar shaol duine, cur síos ar thogra, ar ghníomh, ar shuíomh, ar ócáid, ar shaothar
Dráma Raidió: Comhrá, ceol, fuaimrian agus maisíocht a spreagann samhlaíocht an éisteora i leith na gcarachtair agus an scéal

CÉIMEANNA

1.Roghnaigh an t-ábhar - bí cinnte go bhfuil suim ag na daltaí iad féin san ábhar agus go bhfuil siad compordach leis. Déan iarracht cluas an éisteora a mhealladh – bain úsáid as samhlaíocht chun ábhar neamhghnáthach a roghnú!
 
2.Roinn amach na poist éagsúla; léiritheoir (d’fhéadfadh beirt a bheith i gceist), láithreoir, agallóir, tuairisceoir, taighdeoir, aisteoir etc.
 
3. Déan amach treoirchlár. Mionchuntas den chlár atá de dhíth anseo. Ba cheart an t-ábhar atá idir lámha, an méid ama atá le bheith ag gach píosa agus na daoine atá páirteach a bheith soiléir ón treoirchlár. Caithfidh gach píosa cainte, amhrán etc. a bheith i nGaeilge.
 
4. Bailigh an t-eolas agus cuir le chéile é ar bhealach atá spéisiúil. Scríobh amach an script.  Déan cinnte go ndéanfaidh an láithreoir é a chleachtadh agus go mbeidh sé/sí compordach leis an nGaeilge. Ní mór intro ceart a bheith ag tús an chláir agus go gcuirfeadh an láithreoir é/í féin in aithne. Is fiú a rá  cén saghas cláir a bheas ann, cad iad na hábhair a bheas ann, agus cé hiad na daoine a bheas á gcur faoi agallamh.
 
5. Socraigh agus déan taifead ar aon agallamh nó vox pop a bheidh mar chuid den chlár.
 
6. Pioc amach cúpla píosa ceoil don chlár. Is fiú beagáinín machnaimh a dhéanamh ar an gcineál ceoil a d’oirfeadh don chlár.  Cuireann ceol le hatmaisféar an chláir – ag tús agus deireadh an chláir go háirithe. D’fhéadfaí cúpla nóta ceoil (sting a thugtar air seo) a chur idir mhíreanna chun a léiriú go bhfuil deireadh le mír amháin agus go bhfuil tús á chur le hábhar eile.  Ba cheart an t-aitheantas cuí a thabhairt don cheol agus do na ceoltóirí i rith an chláir.

7. Déan iarracht treallamh maith fuaime a úsáid.  Déan seiceáil fuaime (soundcheck) roimh ré le gach duine a bheidh ar an gclár. Bíodh leibhéal na nglórtha cothrom go maith i rith an chláir – ná bíodh gá an raidió a ísliú / a ardú le linn a bheith ag éisteacht!  Ní mór a bheith an-chúramach nach mbíonn torann cúlra ag cur isteach ar an taifead- doirse ag oscailt, daoine ag caint, rudaí ag titim de bhoird nó a leithéid.
 
8. Déan taifeadadh ar an gclár ag tabhairt airde ar chúrsaí ama. Tá sé tábhachtach nach rachadh éinne thar am.
 
9. Éist leis an gclár ina iomláine agus déan measúnú air. Is fiú comhairle a fháil maidir le heagarthóireacht a dhéanamh ar an gclár. Déan aon phíosa nach bhfuil sásúil a thaifead arís.  
 
10. Thar aon rud eile bainigí taitneamh as an taifead. Mura bhfuil sibhse ag baint taitnimh as an gclár a dhéanamh níl éinne chun taitneamh a bhaint as bheith ag éisteacht leis!

TORTHAÍ 2014
DUAISEANNA NÁISIÚNTA

1ú Áit Gairmscoil Mhic Dhiarmada, Oileán Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall - 'Inis Caorach'
2ú hÁit Coláiste Cholmcille, Oileán Thoraí, Co. Dhún na nGall - 'Tóir ar Taibhsí'
3ú hÁit Coláiste na nUrsulach, Sligeach - 'Beezie, bean an locha'

DUAISEANNA ROINN A
(do scoileanna a ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge)
1ú Áit Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. Áth Cliath - 'An Ghaeilge Chomhaimseartha'
2ú hÁit Meánscoil Gharman, Inis Cóirthe, Co. Loch Garman - 'Sláinte intinne i measc na hóige'
3ú hÁit Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí - 'Cúrsaí ceoil i gCorca Dhuibhne'

DUAISEANNA ROINN B
(do scoileanna nach ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge)
(Urraithe ag Comisiún Craolacháin na hÉireann)
1ú Áit Scoil Theach an Mhainéara, Rath Éanaigh, Baile Átha Cliath - 'Seo linn san idirbhliain'
2ú hÁit Coláiste Naomh Mhaodhóg, An Babhún Buí, Co. an Chabháin - 'An teach oibre inné is inniu'
3ú hÁit Scoil Eorpach an Bhruiséil, An Bheilg - 'Dráma Raidió'

Tá na cláracha ar fad le cloisteáil ar bharr an leathanaigh.

TUILLEADH EOLAIS
Niamh de Búrca, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
01.6753303  R-phost: niamh@gael-linn.ie< Iarbhunscoil