^Top of Page

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn

CÁS 2015

De Búrca -v- Coimisinéir an Gharda Síochána

Cuireadh faisnéis ar fáil do na Gardaí i nDún Dealgan, Co. Lú, maidir le beirt fhear a bhí thart ar 25 bliain d’aois a bhí ag beartú creach a dhéanamh ar áitreabh áirithe le linn na hoíche. Ciontaíodh an bheirt seo cheana as buirgléireacht agus as ciontaí airm tine. Ainmníodh iad mar bhaill de dhrong choirpeach cháiliúil atá ag feidhmiú ar an teorainn idir an Deisceart agus na Sé Contae.
Cuireadh Gardaí ar dualgas in aice an áitribh agus lonnaíodh beirt naoscairí de chuid an Gharda Síochána, Ó Murchú agus De Búrca, taobh istigh den fhoirgneamh. Chonacthas beirt ionróirí ag teacht isteach san fhoirgneamh. Rinne Ó Murchú duine amháin acu a scaoileadh. Fuair an té a scaoileadh bás dá dheasca. Buachaill óg cúig bliana déag d’aois darbh ainm Seán a bhí sa té a scaoileadh. Eisean agus a dheartháir Séamus, seacht mbliana déag d’aois, a bhí i mbun na buirgléireachta. Níor ciontaíodh ceachtar acu riamh agus ní raibh arm ar bith ar iompar acu. Bhí uafás ar De Búrca, a bhí i ndiaidh Séamus a ghabháil gan troid gan trioblóid, nuair a chonaic sé an buachaill óg á scaoileadh ag Ó Murchú. Rinne Ó Murchú talamh slán de gur gunna a bhí ar iompar ag Seán. Bhí dul amú air: is é a bhí ar iompar aige ná tóirse mór.  
Tháinig dianghalar síceolaíoch ar De Búrca de bharr na heachtra agus b’éigean dó éirí as an bhfórsa. Maíonn sé go ndearnadh ‘praiseach’ den oibríocht ó thús deireadh. Ba chóir go n-aithneodh na Gardaí a bhí lonnaithe taobh amuigh den áitreabh nárbh ionann an bheirt bhuachaillí agus an bheirt fhear a rabhthas ag iarraidh breith orthu. Beart gan údar dá laghad a bhí ann, dar leis, buachaill cúig bliana déag d’aois nach raibh arm ar bith aige a scaoileadh agus a mharú. Tá an dlí á chur ag De Búrca ar Choimisinéir an Gharda Síochána ag iarraidh a chruthú go bhfuil dliteanas ionadach air as faillí na nGardaí, go háirithe as faillí Uí Mhurchú.   
Is í an cheist ná: an raibh sé de dhualgas cúraim ar Ó Murchú (nó ar aon gharda eile) féachaint chuige nach mbainfeadh aon ghortú do De Búrca de bharr suaite nó geite? Dar le hÓ Seachain Breitheamh, ina bhreithiúnas san Ardchúirt ní raibh a leithéid de dhualgas i gceist. Luaigh sé dhá fhoras leis an mbreith sin:-
1.    Níorbh fhéidir, le réasún, a thuar go mbainfeadh suaitheadh néarógach d’fhinné a chonaic duine eile ag fáil bháis gan chaidreamh dlúth a bheith aige leis an té a fuair bás. Is cuma go raibh an t-íospartach fós ina pháiste ná gur maraíodh é de thoradh ar ghníomh toiliúil.   
2.    Bhí De Búrca fostaithe mar naoscaire de chuid an Gharda Síochána. Bhí a fhios aige go bhféadfadh cúinsí a bheith ann ina ndéanfadh sé féin, nó comhghleacaí dá chuid, cinneadh mícheart. Is intuigthe gur rioscaí iad sin ar ghlac De Búrca go toiliúil leo. Níor chóir agus níor réasúnach, mar sin, a mhaíomh go raibh dualgas cúraim ann i leith De Búrca.
Tá De Búrca anois ag déanamh achomhairc sa Chúirt Uachtarach i gcoinne bhreithiúnas na hArdchúirte thuas.

Gluais:
Drong choirpeach – criminal gang, Naoscaire – Sniper/Marksman,
Airm Tine – Firearms, Oibríocht – Operation, Ionróir – Intruder,
Dualgas Cúraim – Duty of care                                                         

REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS
Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí.  Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist.  Tá sonraí an cháis thuas.  Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin Dé hAoine 6 Samhain 2015 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1 agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 5 Samhain 2015.

Clár imlíne an lae:
10.00 – 12.00    Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00    Lón do na hiomaitheoirí.
14.00                Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30                Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00    An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00    Fáiltiú i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt.

BALLRAÍOCHT NA FOIRNE
Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna.  Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal.  Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.

DUAISEANNA
Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí. 
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.

DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA
Ní mór na foirmeacha iontrála a bheith i seilbh Gael Linn roimh 2 Samhain 2015. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost freisin ag seanc@gael-linn.ie.

RÉAMHULLMHÚCHÁN
Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.
Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí :
Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).
Leabhair Údaráis:
Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. 

NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL
Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad  
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é)  
A.   Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad    B.   Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad
4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.
Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.

Gaeilge
Is í an Ghaeilge teanga an chomórtais. Beidh cead áfach ag baill foirne sliochtanna a léamh i mBéarla ó chásanna atá á n-úsáid acu chun tacú lena gcuid argóintí, ach gan dul thar fóir leis.  

Téarmaí Gaeilge
Tá teacht ar théarmaí dlí i nGaeilge ar an suíomh gréasáin www.achmainn.ie
.

                                                          CÓRAS MARCÁLA
Dáilfear marcanna as 100 ar gach mac léinn de réir na scéime Marcála seo a leanas:

A Ábhar (30 Marc)

 • Aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá os comhair na cúirte
 • Ábhar a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar chinneadh na cúirte a phlé agus an t-ábhar sin amháin
 • Feasacht a léiriú ar na cinntí a d'fhéadfadh an chúirt a dhéanamh
 • An úsaid chuí a bhaint as cáipéisí ábhartha
 • Plé mar is cuí a dhéanamh le hoifigigh na cúirte
 • Cruinneas ó thaobh na bhfíricí agus ó thaobh an dlí de

B Struchtúr (20 MARC)

 • Feasacht a léiriú maidir leis an gcéim ag a bhfuil na himeachtaí
 • An t-ábhar a chlúdach go héifeachtach laistigh de na teorainneacha ama
 • Gach pointe a ghlacadh in ord loighciúil
 • An tábhacht agus an suntasacht chuí a thabhairt do gach pointe

C Úsáid Gutha (30 MARC)

 • Labhairt ar luas ciallmhar
 • Neamhchinnteacht a sheachaint
 • Labhairt amach go soiléir agus os ard
 • Téarmaí oiriúnacha a úsáid
 • Cúram a dhéanamh de theacht i láthair agus comharthaíocht choirp
 • An iomarca tagairtí do nótaí agus go háirithe léamh amach nótaí focal ar fhocal a sheachaint

D Cumas Argóna (20 MARC)

 • An dlí agus fíricí a úsáid leis an sprioc atá ag teastáil a bhaint amach
 • Argóintí fiúntacha a chur chun cinn agus argóintí nach bhfuil fiúntas leo a sheachaint
 • Aon laige sa chás a phlé mar is cuí
 • Freagairt oiriúnach a dhéanamh ar aon idirghabháil a dhéanann an breitheamh

 
Tá Gael Linn buíoch de na hAbhcóidí Daithí Mac Cárthaigh, Ruadhán Mac Aodháin, Úna Ní Chatháin agus Niall Ó hUiginn as a gcuid oibre maidir leis an gcomórtas seo.  I gcás aon cheisteanna i dtaobh an cháis is féidir teagmháil a dhéanamh le Ruadhán ag ruadhanmac@gmail.com
.  Mar threoir ghinearálta is fiú féachaint ar an suíomh www.mooting.net ach coinneáil in aigne nach mar a chéile go díreach na rialacha atá in úsaid ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh.
Tuilleadh Eolais:
Seán Ó Ceallaigh
Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
01.6753299    F  01/6704180   R
seanc@gael-linn.ie< Triú Leibhéal