^Top of Page

SCLÉIP GAEL LINN (COMÓRTAS TALLAINNE)

FÍSEÁN Ó CHRAOBH SCLÉIP 2018 LE FEICEÁIL ANSEO

(BEIDH GACH EOLAS ANSEO GO LUATH FAOI SCLÉIP 2019!)

SCLÉIP

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá oscailte do na hiar‑bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin. Cuireann sé béim ar na healaíona comhaimseartha agus ar chruthaitheacht agus ar chumadóireacht na rannpháirtithe. Tugann sé deis do dhaltaí iar-bhunscoile ceol, amhráin, cóiréagrafaíocht agus sceitsí nuachumtha a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre.

Bhíomar an-tógtha leis an tallann ar fad a chonaiceamar timpeall na tíre anuraidh agus bhaineamar an-sásamh as na comórtais éagsúla. Bhíomar sásta gur oibrigh na hathruithe beaga a rinneamar ar na comórtais ach mar gheall ar roinnt moltaí ó mhúinteoirí tar éis na Craoibhe tá mionathruithe eile déanta againn arís i mbliana. Is iad na hathruithe is mó atá déanta againn ná go mbeidh comórtas rince ann do ghrupaí amháin, agus gur rannóg amháin (i.e. Daltaí sóisearacha nó sinsearacha nó meascán de aoisghrúpaí) a bhéas sna comórtais Sceitse agus Slua-Amhránaíochta.

Tá sé i gceist againn na réamhbhabhtaí agus an chraobh a bheith ar siúl ins na hionaid agus ar na dátaí thíosluaite. Tabhair faoi deara go mbeidh na réamhbhabhtaí agus an chraobh ar lá scoile i mbliana, mar a bhí anuraidh.

Dé Máirt, 21 Samhain:  An Taibhdhearc, Gaillimh
Dé Céadaoin, 22 Samhain:  Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Muí, Co. Chorcaí
Déardaoin, 30 Samhain:  Amharclann an Gharáiste, Muineachán
NB ! DÉ hAOINE, 1 NOLLAIG: AMHARCLANN CLASACH, CLUAIN TARBH, BAILE ÁTHA CLIATH 3Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018 - Craobh na hÉireann : Amharclann Clasach, Cluain Tarbh, BÁC.


Bígí linn!

       

         IONTRÁIL AR SCLÉIP

 • Tar éis duit na rialacha ar fad a léamh go cúramach, líon isteach an fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh, agus seol ar aghaidh chugainn í, leis an táille chuí chuig niamh@gael-linn.ie.

  COINNÍOLACHA GINEARÁLTA
 • Tá an comórtas oscailte do dhaltaí sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaid lán-Ghaeilge amháin agus caithfidh gach iomaitheoir a bheith ag freastal go lánaimseartha ar cheann de na scoileanna sin.

 • Is do dhaltaí sna ranganna Teastas Sóisirigh Rannóg na Sóisear agus is do dhaltaí sna ranganna Ardteisiméarachta Rannóg na Sinsear.
  Áirítear daltaí idirbhliana mar dhaltaí sinsearacha. 
  I dTuaisceart Éireann, beidh an rannóg shóisearach oscailte do dhaltaí GCSE agus an rannóg shinsearach do dhaltaí A-Leibhéal.
 • Rannóg amháin ( i.e. Daltaí Sóisearacha nó Daltaí Sinsearacha, nó meascán de na haoisghrúpaí seo ) a bhéas sna comórtais Sceitse Nuachumtha agus Slua-Amhránaíochta.
 • Ceadaítear do aon scoil suas le beirt iomaitheoirí/dhá ghrúpa a iontráil i ngach comórtas (i.e. 2 Sóisear/2 Sinsear/2 ghrúpa). Ins na comórtais do ghrúpaí ina bhfuil dhá rannóg i.e. Sóisear agus Sinsear,  beidh cead ag duine ó rang sóisearach a bheith i ngrúpa sinsearach, an fhaid is nach mbíonn an duine sin páirteach sa chomórtas céanna sa rannóg shóisearach le grúpa eile.
 • Is gá múinteoir ón scoil a bheith luaite mar theagmhálaí ar an bhfoirm iontrála. Is féidir le caomhnóir freastal ar an gcomórtas leis an iomaitheoir sa chás nach bhfuil an múinteoir ainmnithe ar fáil.
 • Is tríd an ríomhphost is mó a choinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheas ag déileáil linn maidir le Scléip. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agus seoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála. Ní roinnfear aon sonraí pearsanta le haon tríú páirtí.

 • Glacfar le téama ar bith ach caithfidh liricí amhrain, míreanna sceitse srl. a bheith in oiriúint do chomórtas scoile ( ní cheadaítear píosaí ciníocha, díobhálacha, nimhneacha srl )

 • Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo.
         Cur chun cinn na Gaeilge
 • Tá an comórtas seo á reáchtáil trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga fheidhmeach an chomórtais. Ní ghlacfar ach le míreanna trí Ghaeilge agus iarrtar ar mhúinteoirí agus ar chaomhnóirí a chinntiú go bhfuil Gaeilge á labhairt ag na rannpháirtithe le linn imeachtaí Scléip.
 • Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí agus ar scripteanna.
 • Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge. Moltar leagan‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i nGaeilge oiriúnach.
   
  Ar an lá
 • Is gá cloí le hord reatha an lae.
 • Caithfidh gach mír a bheith laistigh den am atá ceadaithe.
 • Iarrtar ar gach scoil bheith i láthair don chomórtas iomlán, oiread agus is féidir, agus a bheith mar lucht féachana nuair nach bhfuil siad ar stáitse.
 • Ní cheadófar rannpháirtíocht tuismitheoirí nó múinteoirí ar an stáitse féin.
 • Tá cead éide scoile nó gnáthéadaí a chaitheamh. Faoin scoil atá sé an cinneadh sin a dhéanamh.
 • Is faoi na hiomaitheoirí atá sé aon fheisteas, uirlis cheoil, aimplitheoirí nó taca atá de dhíth orthu a eagrú.
 • Má tá fuaimrian taca in úsáid ag iomaitheoirí, iarraimid orthu an dlúthdhiosca/ipod/fón póca nó eile a chur ar fáil don fhear fuaime go maith roimh ré. Tá sé tábhachtach an ceol a bheith ar dhá mheán éagsúla ar eagla go dteipfeadh ar cheann amháin.
 • Tá cead frapaí láimhe a úsáid ach níl cead an stáitse a ghléasadh le seit.
 • Cuirfear cathaoireacha agus bord ar fáil ar stáitse más gá.

Moltóireacht

 • Tógfaidh na moltóirí san áireamh an luach siamsaíochta a bhaineann le gach mír agus iad i  mbun oibre. Mar threoir dóibh féin agus do na hiomaitheoirí, áfach, beidh an córas marcála thíos in úsáid acu. Ní chuirfear marcannana moltóirí ar fáil d’éinne.
 • Is féidir go mbainfear marcanna d’aon mhír a théann thar an uasmhéid ama atá luaite le gach comórtas.
 • Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoir(í) an chomórtais leis na moltóirí. Ní cheadófar aon chomhfhreagras leis na moltóirí maidir lena gcinneadh.
 • Bronnfar áit sa chraobh ar bhuaiteoirí na réamhbhabhtaí. 
 • Beidh cead ag iomaitheoirí athruithe a dhéanamh ina léiriú ón réamhbhabhta, go háirithe má bhí siad molta ag an moltóir, ach a bheith cinnte go bhfuiltear fós ag cloí le rialacha an chomórtais.
 • Bronnfar plaiceanna comórtha ar bhuaiteoirí na craoibhe.
 • Bronnfar Gradam Scléip  ar an mhír is fearr ag an gCraobh agus bronnfar Gradam Nós.ie ar an amhrán nua-chumtha is fearr ag an gCraobh.

  Cuirfidh Gael Linn fáilte roimh aiseolas i leith an chomórtais i ndiaidh na craoibhe.
  Sábháilteacht 
 
Tá polasaí árachas dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad.  Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile, áfach, is eascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir, agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.     

      


Amhránaíocht Chomhaimseartha

Guth/ Guthanna
35

Tionlacan

25

Rithim

10

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

Rogha Amhráin
10

IOMLÁN

100

Ceol Comhaimseartha

Scileanna
Ceoil
50

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

Rithim

10

Rogha Ceoil

20

 

IOMLÁN

100

Slua-amhránaíocht

Guthanna

40

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

Rithim

10

Gluaiseachtaí

20

Rogha Amhráin
10

IOMLÁN

100

Rince Cruthaitheach

Scileanna
Rince
30

Cóiréagrafaíocht

30

Oiriúint an Cheoil
20

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

 

IOMLÁN

100

Sceitse

Script

35

Aisteoireacht
/Urlabhraíocht
35

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
30

 

 

IOMLÁN

100

 

NA COMÓRTAIS


1. Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha, le féintionlacan  (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le hamhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochta le féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra ná le ceoltóir ar bith eile ar an stáitse.
Glacfar le meascraí.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

2. Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha, le féintionlacan (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le grúpaí, ina bhfuil íosmhéid de 3 agus uasmhéid de 8, agus iad i mbun amhránaíochta le féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shinsearach.
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

3. Ceol Aonair Comhaimseartha (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le hiomaitheoirí aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun ceoil aonair ar a rogha uirlise (m.sh. sax, pianó, giotár, giotár leictreach nó eile).
Glacfar le ceol comhaimseartha  ar bith  i.e. rac-cheol, popcheol, snagcheol srl., cóirithe go samhailteach.
Beidh cead fuaimrian taca a úsáid mar thionlacan nó is féidir le ceoltóir amháin eile tionlacan beo a chur ar fáil ar stáitse. Má tá ceoltóir eile ag soláthar tionlacain bheo ní mór don cheoltóir seo a bheith san aoisghrúpa céanna leis an iomaitheoir.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothair nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

4. Slua-amhránaíocht
Glacfar le grúpaí ina bhfuil íosmhéid de 12 agus uasmhéid de 20 dalta, agus iad i mbun amhránaíochta le fuaimrian tacaíochta ceoil (gan liricí) nó le tionlacan ó cheoltóirí beo ar stáitse ( a bheidh san áireamh san uasmhéid de 20 dalta ).
Seachas grúpa a bheadh ag canadh cosúil le cór beifear ag súil le léiriú samhlaíoch ina mbeidh béim ar an ngrúpamhránaíocht (ensemble singing), chomh maith le gluaiseachtaí, feisteas srl. chun cur leis.
Glacfar le stíleanna éagsúla amhrán - racamhráin,  popamhráin, rap, ceol tíre (C&W),  nó amhráin ó na ceoldrámaí móra ar nós , ‘Phantom of the Opera’  ‘Wicked’, Grease srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa chomórtas seo. Comórtas amháin a bheidh ann agus beidh cead daltaí ó ranganna shóisearacha agus ó ranganna shinsearacha a mheascadh.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Uasmhéid ama – cúig nóiméad.

5. Rince Cruthaitheach Grúpaí (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le rince cruthaitheach de chineál ar bith sa chomórtas seo

(Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince gaelach nó bailé ann féin ach glacfar le heilimintí díobh mar chuid de léiriú cruthaitheach).

Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra. Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge.Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i nGaeilge oiriúnach.

Tá cead frapaí láimhe a úsáid ach níl cead an stáitse a ghléasadh le seit.

Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) sa chomórtas seo.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shinsearach.

Uasmhéid ama – cúig nóiméad.


6. Sceitse Nuachumtha
Saothar nuachumtha amháin atá ceadaithe. Moltar téama a roghnú atá lárnach de shaol na ndaltaí féin. Cuirfear fáilte ar leith roimh sceitsí greannmhara.
Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí, saorsheasaimh, so-iompraithe iad.
Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar scripteanna a bheadh scríofa ag daltaí.

Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa chomórtas seo. Comórtas amháin a bheidh ann agus beidh cead daltaí ó ranganna shóisearacha agus ó ranganna shinsearacha a mheascadh.
Glacfar le grúpaí aisteoirí (idir beirt agus deichniúir)
Uasmhéid ama – deich nóiméad.

Tuilleadh Eolais:

Niamh de Búrca
Gael Linn
niamh@gael-linn.ie 01.6753303

 


< Iarbhunscoil