^Top of Page

SCLÉIP GAEL LINN (TALENT COMPETITION)

  FÍSEÁN Ó CHRAOBH SCLÉIP 2018 LE FEICEÁIL ANSEO
 

CD OF 2018 WINNERS AVAILABLE HERE

SCLÉIP POSTER MAY BE DOWNLOADED HERE

NB! CHUN IOMAITHEOIRÍ A IONTRÁIL I SCLÉIP 2019:
1. Sábháil an FHOIRM IONTRÁLA THUAS chuig do ríomhaire ROIMH DUIT na boscaí a líonadh
2. Leis an fhoirm sábháilte ar do ríomhaire agat, cliceáil sna boscaí chun iad a líonadh
3. Roghnaigh do mhódh íocaíochta agus SÁBHÁIL NA hATHRUITHE
4. Cuir an fhoirm chomhlánaithe ar ais mar iatán ar r-phost chuig niamh@gael-linn.ie

Muna bhfuil tú ábalta an fhoirm a líonadh go leictreonach, ní gá ach í a chló amach, a líonadh, Í a scannáil agus a sheoladh ar ais ar r-phost ( nó sa phost má tá tú ag cur seic leis )

 DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA: Dé Céadaoin, 24 Deireadh Fómhair 2018

SCLÉIP 2019

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá oscailte do na hiar‑bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin. Cuireann sé béim ar na healaíona comhaimseartha agus ar chruthaitheacht agus ar chumadóireacht na rannpháirtithe. Tugann sé deis do dhaltaí iar-bhunscoile ceol, amhráin, agus rince a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre.

Mar thoradh ar suirbhé a rinneamar i measc múinteoirí tar éis Craobh na bliana 2018, tá roinnt athraithe déanta ar chlár na gcomórtas i mbliana, le níos mó béime ar chúrsaí ceoil agus amhránaíochta. An t-athrú is mó ná go bhfuil comórtas nua ann d'amhránaithe aonair le tionlacan ó fhuaimrian taca. Níl aon chomórtas sceitse ann níos mó.

Tá sé i gceist againn na réamhbhabhtaí agus an chraobh a bheith ar siúl ins na hionaid agus ar na dátaí thíosluaite. Tabhair faoi deara go mbeidh na réamhbhabhtaí agus an chraobh ar lá scoile i mbliana, mar a bhí anuraidh.

Dé Máirt 20 Samhain 2018:  An Taibhdhearc, Gaillimh
Dé Céadaoin 21 Samhain 2018:  Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Muí, Co. Chorcaí
Dé Máirt 27 Samhain 2018:  Amharclann an Alley, An Srath Bán, Co. Thír Eoghain
Déardaoin 29 Samhain 2018: Amharclann Clasach, Cluain Tarbh

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2019
- Craobh na hÉireann : Amharclann Clasach, Cluain Tarbh, BÁC.

Bígí linn!

         IONTRÁIL AR SCLÉIP
 • Tar éis duit na rialacha/coinníollacha ginearálta thíos ar fad a léamh go cúramach, líon isteach an fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh, agus seol ar aghaidh chugainn í, leis an táille chuí roimh an dáta deiridh iontrála, Dé Céadaoin, 24 Deireadh Fómhair 2018
        COINNÍOLACHA GINEARÁLTA
 • Tá an comórtas oscailte do dhaltaí sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaid lán-Ghaeilge amháin agus caithfidh gach iomaitheoir a bheith ag freastal go lánaimseartha ar cheann de na scoileanna sin.
 • Is do dhaltaí sna ranganna Teastas Sóisirigh Rannóg na Sóisear agus is do dhaltaí sna ranganna Ardteisiméarachta Rannóg na Sinsear. Áirítear daltaí idirbhliana mar dhaltaí sinsearacha. I dTuaisceart Éireann, beidh an rannóg shóisearach oscailte do dhaltaí GCSE agus an rannóg shinsearach do dhaltaí A-Leibhéal. Rannóg amháin ( i.e. Daltaí Sóisearacha nó Daltaí Sinsearacha, nó meascán de na haoisghrúpaí seo ) a bhéas sa chomórtas Slua-Amhránaíochta.
 • Ceadaítear do aon scoil suas le beirt iomaitheoirí/dhá ghrúpa a iontráil i ngach comórtas (i.e. 2 Sóisear/2 Sinsear/2 ghrúpa). Ní féidir le duine atá páirteach i gcomórtas aonair shóisearach a bheith páirteach sa gcomórtas shinsearach freisin. Ins na comórtais do ghrúpaí ina bhfuil dhá rannóg i.e. Sóisear agus Sinsear,  beidh cead ag duine ó rang sóisearach a bheith i ngrúpa sinsearach, an fhaid is nach mbíonn an duine sin páirteach sa chomórtas céanna sa rannóg shóisearach le grúpa eile. In aon chomórtas do ghrúpaí ní bheidh cead ag aon duine a bheith páirteach sa chomórtas céanna le dhá ghrúpa difriúil.
 • Is gá múinteoir ón scoil a bheith luaite mar theagmhálaí ar an bhfoirm iontrála. Is féidir le caomhnóir freastal ar an gcomórtas leis an iomaitheoir sa chás nach bhfuil an múinteoir ainmnithe ar fáil.
 • Is tríd an ríomhphost is mó a choinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheas ag déileáil linn maidir le Scléip. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agus seoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála. Ní roinnfear aon sonraí pearsanta le haon tríú páirtí.
 • Glacfar le téama ar bith ach caithfidh liricí amhráin a bheith in oiriúint do chomórtas scoile ( ní cheadaítear píosaí ciníocha, díobhálacha, nimhneacha srl )
 • Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo ach an cead sin a bheith faighte againn roimh ré ó scoileanna.
         Cur chun cinn na Gaeilge
 • Tá an comórtas seo á reáchtáil trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga fheidhmeach an chomórtais. Ní ghlacfar ach le míreanna trí Ghaeilge agus iarrtar ar mhúinteoirí agus ar chaomhnóirí a chinntiú go bhfuil Gaeilge á labhairt ag na rannpháirtithe le linn imeachtaí Scléip.
 • Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
 • Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge. Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i nGaeilge oiriúnach.

  Ar an lá
 • Is gá cloí le hord reatha an lae.
 • Caithfidh gach mír a bheith laistigh den am atá ceadaithe.
 • Iarrtar ar gach scoil bheith i láthair don chomórtas iomlán, oiread agus is féidir, agus a bheith mar lucht féachana nuair nach bhfuil siad ar stáitse.
 • Ní cheadófar rannpháirtíocht tuismitheoirí nó múinteoirí ar an stáitse féin.
 • Tá cead éide scoile nó gnáthéadaí a chaitheamh. Faoin scoil atá sé an cinneadh sin a dhéanamh.
 • Is faoi na hiomaitheoirí atá sé aon fheisteas, uirlis cheoil, aimplitheoirí nó taca atá de dhíth orthu a eagrú.
 • Má tá fuaimrian taca in úsáid ag iomaitheoirí, iarraimid orthu an dlúthdhiosca/ipod/fón póca nó eile a chur ar fáil don fhear fuaime go maith roimh ré. Tá sé tábhachtach an ceol a bheith ar dhá mheán éagsúla ar eagla go dteipfeadh ar cheann amháin.
           Moltóireacht
 • Tógfaidh na moltóirí san áireamh an luach siamsaíochta a bhaineann le gach mír agus iad i mbun oibre. Mar threoir dóibh féin agus do na hiomaitheoirí, áfach, beidh an córas marcála thíos in úsáid acu. Ní chuirfear marcannana moltóirí ar fáil d’aon duine.
 • Is féidir go mbainfear marcanna d’aon mhír a théann thar an uasmhéid ama atá luaite le gach comórtas.
 • Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoir(í) an chomórtais leis na moltóirí. Ní cheadófar aon chomhfhreagras leis na moltóirí maidir lena gcinneadh.
 • Bronnfar áit sa chraobh ar bhuaiteoirí na réamhbhabhtaí.
 • Beidh cead ag iomaitheoirí athruithe a dhéanamh ina léiriú ón réamhbhabhta, go háirithe má bhí siad molta ag an moltóir, ach a bheith cinnte go bhfuiltear fós ag cloí le rialacha an chomórtais.
 • Bronnfar plaiceanna comórtha ar dhuaiseoirí na craoibhe.
 • Bronnfar Gradam Scléip  ar an mhír is fearr ag an gCraobh agus bronnfar Gradam Nós.ie ar an amhrán nua-chumtha is fearr ag an gCraobh.
           Cuirfidh Gael Linn fáilte roimh aiseolas i leith an chomórtais i ndiaidh na craoibhe.

Sábháilteacht 
Tá polasaí árachas dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad.  Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile, áfach, is eascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir, agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.  

 

Amhránaíocht 
Chomhaimseartha
(le féintionlacan) 
Guth/Guthanna
35 
 Tionlacan
25
Rithim
10 
Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20
Rogha
Amhráin
10 
Iomlán
100 

  Amhránaíocht
Chomhaimseartha
(le tionlacan ó fhuaimrian taca)

 Guth
50

 Rithim
15
 Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20
 Rogha
Amhráin
15
 Iomlán
100
 Ceol Comhaimseartha
 Scileanna Ceoil
50

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20 
 Rithim
10
 Rogha Ceoil
20
 
 Iomlán
100
 Slua-amhránaíocht
 Guthanna
40

 Léiriú/Luach
Siamsaíochta 
20
 Rithim 
10
 Gluaiseachtaí
20
 Rogha
Amhráin
10
 Iomlán
100
 Rince Cruithaitheach
 Scileanna Rince
30

 Cóiréagrafaíocht
30
 Oiriúint an Cheoil
20
 Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20
 
 Iomlán
100

      

NA COMÓRTAIS ( NB ! Déan tagairt do COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA thuas chomh maith  ! )

1. Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha, le féintionlacan  (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le hamhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochta le féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra ná le ceoltóir ar bith eile ar an stáitse.
Glacfar le meascraí.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

2. Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha, le tionlacan ó fhuaimrian taca (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le hamhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochta le tionlacan ó fhuaimrian taca. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Glacfar le meascraí.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontrtáil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama - 4 nóiméad

3. Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha, le féintionlacan (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le grúpaí, ina bhfuil íosmhéid de 3 agus uasmhéid de 8, agus iad i mbun amhránaíochta le féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shinsearach.
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

4. Ceol Aonair Comhaimseartha (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le hiomaitheoirí aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun ceoil aonair ar a rogha uirlise (m.sh. sax, pianó, giotár, giotár leictreach nó eile).
Glacfar le ceol comhaimseartha  ar bith  i.e. rac-cheol, popcheol, snagcheol srl., cóirithe go samhailteach.
Beidh cead fuaimrian taca a úsáid mar thionlacan nó is féidir le ceoltóir amháin eile tionlacan beo a chur ar fáil ar stáitse. Má tá ceoltóir eile ag soláthar tionlacain bheo ní mór don cheoltóir seo a bheith san aoisghrúpa céanna leis an iomaitheoir.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothair nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

5. Slua-amhránaíocht

Glacfar le grúpaí ina bhfuil íosmhéid de 12 agus uasmhéid de 20 dalta, agus iad i mbun amhránaíochta le fuaimrian tacaíochta ceoil (gan liricí) nó le tionlacan ó cheoltóirí beo ar stáitse ( a bheidh san áireamh san uasmhéid de 20 dalta ).
Seachas grúpa a bheadh ag canadh cosúil le cór beifear ag súil le léiriú samhlaíoch ina mbeidh béim ar an ngrúpamhránaíocht (ensemble singing), chomh maith le gluaiseachtaí, feisteas srl. chun cur leis.
Glacfar le stíleanna éagsúla amhrán - racamhráin,  popamhráin, rap, ceol tíre (C&W),  nó amhráin ó na ceoldrámaí móra ar nós , ‘Phantom of the Opera’  ‘Wicked’, Grease srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa chomórtas seo. Comórtas amháin a bheidh ann agus beidh cead daltaí ó ranganna shóisearacha agus ó ranganna shinsearacha a mheascadh.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Uasmhéid ama – cúig nóiméad.

6. Rince Cruthaitheach -  Grúpaí (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le rince cruthaitheach de chineál ar bith sa chomórtas seo
(Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince gaelach nó bailé ann féin ach glacfar le heilimintí díobh mar chuid de léiriú cruthaitheach).
Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra. Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge.Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i nGaeilge oiriúnach.
Tá cead frapaí láimhe a úsáid ach níl cead an stáitse a ghléasadh le seit.
Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) sa chomórtas seo.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama – cúig nóiméad.

Tuilleadh Eolais:
Niamh de Búrca
niamh@gael-linn.ie  01.6753303

 < Post Primary