^Top of Page

Faoi Gael Linn

Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach is ea Gael Linn, a bunaíodh sa bhliain 1953. An phríomhaidhm aici ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Tá oifigí Gael Linn lonnaithe I mBaile Átha Cliath agus in Ard Mhacha.

Ceanneagraíocht
Sa bhliain 2014, aithníodh Gael Linn ar cheann den sé cheanneagraíocht a bheadh le bunmhaoiniú ag Foras na Gaeilge. Mar cheanneagraíocht, ‘siad seo roinnt de na feidhmeanna atá leagtha orainn:
·  Oideachas in Earnáil an Bhéarla- taighde agus áiteamh i leith theagasc na Gaeilge, tacaíocht do mhúinteoirí agus soláthar áiseanna.
·  Oideachas d’Aosaigh-soláthar agus éileamh ar ranganna agus áiseanna a chur chun cinn.
·  Deiseanna Úsáide do Dhaltaí Scoile-
o   Gaelbhratach a fhorbairt
o   gréasáin úsáide Gaeilge scoil-bhunaithe a bhunú agus a bhuanú
o   sraith d’imeachtaí seach-churaclaim a éascú agus a chomhordú

Eagraíocht náisiúnta is ea Gael Linn a bhfuil láimhdeachas bliantúil de thart ar 3.5m.

B'ionann ioncam ó fhoinsí deonacha agus 28% d'ioncam Gael Linn don bhliain 2013.  Tháinig 29% den ioncam ón stát agus tháinig an fuíollach ó tháillí a ghearrtar ar chúrsaí agus ar sheirbhísí eile, agus ó ioncam infheistíochta.

Tá tacaíocht ar fáil d'obair Gael Linn ón fhoireann agus ó shaineolaithe airgeadais, rialachas corporáideach, teicneolaíocht faisnéise, pearsanra, abhcóideacht agus cistíocht.

Tuarascáil 2017.doc

Cliceáil anseo chun breathnú ar chuntais iniúchta Gael Linn don bhliain 2016 (foilisithe in 2017)

Cliceáil anseo chun breathnú ar an bPolasaí um Chosaint Leanaí

Cliceáil anseo chun breathnú ar Pholasaí Príobháideachais Gael Linn