^Top of Page

Nuacht

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais ó Thuaidh

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais ó Thuaidh

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais ó Thuaidh

Intreoir

Féachtar sa tuairisc seo le cur síos a dhéanamh ar na saincheisteanna is mó a bhaineann leis an Ghaeilge sa chóras oideachais ó thuaidh i láthair na huaire. Sa chéad dá chaibidil, pléitear múineadh agus foghlaim na teanga i scoileanna Béarla. Dírítear ar an chóras gaelscolaíochta sna caibidlí eile.

San earnáil Bhéarla, tá laghdú ag teacht ar líon na ndaltaí atá ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge ag leibhéal GCSE, AS agus A2 le roinnt blianta anuas. Deir daoine atá ag obair san earnáil go bhfuil “géarchéim” ann. Pléitear na fáthanna atá leis an mheath agus déantar moltaí leis an scéal a fheabhsú. Ó thaobh na bunscolaíochta de, molann na saineolaithe gné riachtanach den churaclam a dhéanamh de nuatheangacha. Níl comhionannas deiseanna ann faoi láthair ó thaobh foghlaim teangacha de do dhaltaí bunscoile.

Maidir leis an ghaelscolaíocht, tá fás mór tágtha ar an earnáil le fiche bliain anuas agus meastar go dtiocfaidh dúbailt ar líon na ndaltaí idir seo agus 2023. Tá an baol ann, áfach, go mbeidh géarchéim ann mura gcuirfear straitéis shainoiriúnaithe i bhfeidhm gan mhoill.

Is léir go bhfuil lúb ar lárann chomh fada agus a bhainean sé le déanamh cinntí tábhachtachta ag an Roinn Oideachais agus ag an Údarás Oideachais. Mar shampla, tugadh an curaclam bunscoile isteach sa reachtaíocht gan machnamh cuí a bheith déanta ar na himpleachtaí a bheadh ann don ghaeloideachas. Áiríonn Comhairle na Gaelscolaíochta fócas aonteangach an chóras oideachais ar na dúshláin is mó atá le sárú san earnáil ghaeloideachais. Cothaíonn dearcadh aonteangach na n-údarásdeacrachtaí ar leibhéil éagsúla, ina measc cóiríocht, buiséadú, soláthar i leith sainriachtanais oideachais.

Fuarthas an t-eolas sa tuairisc seo ó thaighde atá foilsithe ag eagrais ghaeloideachais agus institiúidí tríú leibhéal agus eagrais Ghaeilge. Cuireadh faoi agallamh daoine atá ag obair san earnáil agus bhí comhráite ann le múinteoirí san earnáil Bhéarla.



< Gach Nuacht