Third Level

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2022

Overview

Sonraí 2022:

Beidh Bréagchúirt Uí Dhálaigh 2022 ag dul ar aghaidh ar an Aoine 11 Samhain 2022. Chun foireann a chlárú cliceáil ar REGISTER thuas agus is Dé Céadaoin 2 Samhain an dáta deiridh iontrála. An rud is tábhachtaí ná an fhoireann a iontráil láithreach ionas go mbeidh fhios againn cé mhéid foirne a bheidh againn!! Má tá aon eolas eile ag teastáil cuir glaoch ar Thomás ag  087.7474297


Download a PDF of this years case HERE


AN CÁS 2022

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

 

Idir:

LIAM Ó SÚILLEABHÁIN

GEARÁNAÍ / ACHOMHARCÓIR

- agus -

 

ÁINE UÍ SHÚILLEABHÁIN

COSANTÓIR / FREAGRÓIR

 

 

CEIST



Is iad an lánúin pósta Daithí agus Áine tuismitheoirí Liam. Bhí Áine ina ball d’fhoireann na mban sa chlub leadóige áitiúil agus bhídís ag traenáil gach tráthnóna Déardaoin.  Le linn d’Áine a bheith i mbun traenála ar an Déardaoin, bhíodh Daithí ag tabhairt aire do Liam. Is iondúil go n-ullmhódh Daithí an dinnéar don teaghlach tráthnóna Déardaoin nuair a bhíodh Áine ag traenáil.

 

Tráthnóna Déardaoin ar leith, nuair a bhí Liam deich mbliana d’aois, níor fhill Daithí abhaile i ndiaidh na hoibre faoi mar a bhíothas ag súil. D’fhan Áine air go dtí a seacht a chlog um thráthnóna agus ansin d’imigh sí chuig an seisiún traenála. Chreid Áine go mbeadh Liam togha leis féin sa mbaile ar feadh uair a chloig ar a laghad agus go mbeadh Daithí sa mbaile go luath. Dúirt Liam lena mháthair go raibh sé sásta fanacht sa mbaile agus féachaint ar an teilifís leis féin go dtiocfadh a athair abhaile.

 

Faraor, an Déardaoin áirithe sin, chuaigh Daithí chuig an teach tábhairne i ndiaidh na hoibre agus níor tháinig sé abhaile go dtí a naoi a chlog an oíche sin. Nuair a tháinig Daithí abhaile chonaic sé nach raibh aon dinnéar réitithe agus nach raibh Liam sa leaba. Mar go raibh ól déanta ag Daithí, tháinig olc aisteach air go tobann agus ba é Liam a fuair an chuid ba mheasa dá chuid feirge. Chuir Daithí a lámha timpeall ar mhuineál Liam agus thacht sé é go raibh sé gan aithne. Mar go raibh sé ar meisce, chreid Daithí gur mharaigh sé a aonmhac agus chuir sé lámh ina bhás féin.

 

 Go gairid ina dhiaidh sin tháinig Áine abhaile. Bhí drochbhail uirthi nuair a chonaic sí Daithí agus Liam, iad beirt ina luí ar an urlár gan aithne sa seomra suí. Chuir Áine fios ar na seirbhísí éigeandála agus d’éirigh leo Liam a athbheochan.

 

Briseadh larainge Liam san ionsaí, rud a chuir as go mór dá théada gutha. Chuir an gortú seo isteach go mór ar chaighdeán gutha Liam i rith a óige.

 

Chuir Liam an milleán ar a mháthair de bharr a ghortuithe agus nuair a bhain sé amach ocht mbliana déag d’aois thóg sé cás ina haghaidh.

 

 

 

AN ARD-CHÚIRT

 

Chuir Liam tús le cás san Ard-Chúirt in aghaidh a mháthair, Áine, as faillí a dhéanamh air mar nár choinnigh sí ó dhochar é, go háirithe ón ionsaí a rinne a athair, Daithí air.

 

D'éist an Breitheamh Séamus Ó Duinn leis an gcás san Ard-Chúirt agus tháinig sé ar na fíorais seo a leanas:

 

1.     Cé gur athair agus fear céile grámhar ab ea Daithí, ba mhinic a d’fhillfeadh sé abhaile ón obair agus é ar meisce agus go n-ionsódh sé Áine go fisiciúil agus ó bhéal. Chuir Liam agus Áine fianaise i láthair na hArd-Chúirte nach ndearnadh aon teagmháil riamh leis na Gardaí mar gheall ar na hionsaithe seo

 

2.     D’fhág Áine a mac Liam sa bhaile leis féin roimhe seo, ach níor fhág sí riamh leis féin é ar feadh níos mó ná uair a chloig.

 

3.     Seachas an dochar a rinneadh dá théada gutha, níor chuir an t-ionsaí a rinneadh ar Liam isteach air ar aon bhealach eile.

 

4.     Ainneoin go bhfuair Liam go leor seisiúin teiripe urlabhra, le linn dó a bheith ina dhéagóir, ní móide go dtiocfadh níos mó feabhais ar chaighdeán a ghutha.

 

 

Dhiúltaigh an Breitheamh Ó Duinn do chás Liam.  Agus é ag baint feidhm as an tástáil i gcás Glencar Exploration plc and Andaman Resources plc v Mayo County Council [2002] 1 I.R. 84   chinn sé, in ainneoin go bhféadfaí a rá go teoiriciúil go raibh dualgas cúraim ar Áine:

 

1.     Nach bhféadfadh Áine a thuar go ndéanfadh Daithí aon chineál ionsaí ar Liam

       agus anuas air sin

 

2.     Nach raibh sé cothrom, cóir ná réasúnach cur i leith Áine nach raibh a dualgas cúraim comhlíonta aici.

 

 

Rinne an Gearánaí (Liam Ó Súilleabháin) achomharc chun na hArd-Chúirt ar bhonn an dá phointe seo: 

 

1.     Bhí sé réasúnta intuartha go bhfillfeadh Daithí abhaile i ndiaidh na hoibre agus é ar meisce, rud a chuirfeadh Liam i mbaol mór go ndéanfaí díobháil thromchúiseach dó.

 

2.     Bhí caidreamh speisialta idir Áine agus Liam, mar mháthair agus mar mhac, rud a chiallódh go bhféadfadh Liam brath ar Áine gníomhú go dearfach ar a shon. Mar sin, bheadh sé cothrom, cóir agus réasúnta go mbeadh ar Áine dualgas cúraim a léiriú ar chaighdeán tuismitheoir réasúnta.




REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sonraí an cháis thuas. Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin  Dé hAoine 11 Samhain 2022 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1  agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt  os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 10 Samhain 2021.


Clár imlíne an lae:

10.00 – 12.00 Réamhbhabhtaí  in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00 Lón do na hiomaitheoirí.
14.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30 Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00 An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00 Fáiltiú  i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt


BALLRAÍOCHT NA FOIRNE

Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna. Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal. Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.


DUAISEANNA

Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí. 
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.


DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA

Ní mór iontráil a dhéanamh roimh Dé Céadaoin 2 Samhain 2022. Glacfar le hiarratais tríd REGISTER a bhrú ag barr an leathanaigh seo.


RÉAMHULLMHÚCHÁN

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.


Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí:

Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).


Leabhair Údaráis:

Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. Moltar gan níos mó ná 6 chás a oscailt agus moltar cásanna Éireannacha a úsáid chomh fada agus is féidir.


NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL

Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad 
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é) 
A. Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad B. Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad

4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.


Sa_chirt

AN GHAEILGE

Bréagchúirt Uí Dhálaigh is an Irish Language competition. Short excerpts in English from cases being used to strengthen teams arguments are allowed, however, although they should be kept short and to the point. Irish language law terms are available at www.acmhainn.ie.
As a general guide it is worth looking at site www.mooting.net but bear in mind the rules are not quite the same as those in use at Bréagchúirt Uí Dhálaigh.

Gael Linn is very grateful to all of the barristers who help us prepare for Bréagchúirt Uí Dhálaigh each year. We are particularly grateful to Alice Maguire Spencer for all her work in preparing this year's case, as well as supporting interested teams in their preparation for the Bréagchúirt.

The following people are more than happy to offer their help and support to teams who wish to participate this year:

Alice Maguire Spencer BL          A.MaguireSpencer@lawlibrary.ie             (087) 950 4109

Cecilia Ní Choileáin BL              cecilia.nichoileain@lawlibrary.ie              (087) 217 4703

Daniel McNamara BL                 daniel.mcnamara@lawlibrary.ie               (085) 226 2375 

Cillian McGovern BL                 cillian.mcgovern@lawlibrary.ie                (083) 426 3999

We are also indebted to Cormac Ó Dúlacháin SC, Daithí Mac Cárthaigh BL, Kate Ní Chonfhaola BL,  and to Kings Inns and The Courts Service for their continued support.

There is a copy of the marking system on the Irish version of this page.

Further Information:
Tomás  Ó Cadhla
Bréagchúirt Uí Dhálaigh
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
F. 087.7474927 R tomasrua@gael-linn.ie