Tuesday, 07 May 2019

Folúntais i nGael Linn - Dhá phost á thairiscint leis an scéim Gaelbhratach

Folúntais i nGael Linn - Dhá phost á thairiscint leis an scéim Gaelbhratach
 

Post 1.
 

Oifigeach Eagrúcháin, Gaelbhratach

Scéim spreagtha Gaeilge do scoileanna ar an bhun agus ar an iarbhunléibhéal is ea Gaelbhratach.  Faoi láthair, tá an scéim á forbairt ag Gael Linn agus tá post nua cruthaithe mar oifigeach eagrúcháin.  Conradh bliana atá i gceist sa chéad chás.  Fáiltímid roimh iarratais le haghaidh an phoist seo.

Próifíl an Phoist:                                        

·         Oifig Gaelbhratach a riaradh agus tacaíocht a chur ar fail do na hOifigigh Tionscadail.

·         Riar a choinneáil ar an scéim – mar shampla, sonraí na scoileanna páirteach a choinneáil, deileáil le fiosrúcháin fóin nó trí ríomhphost, comhordú ar chuairteanna scoile.

·         Cabhrú le bronnadh bliantúil Gaelbhratach a eagrú.

·         Riaradh ar shuíomh idirlín Gaelbhratach agus ar na meáin shóisialta.

 

Riachtanais don phost:

·         Líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, idir labhairt agus scríobh

·         Scileanna agus taithí ríomhaireachta agus cumarsáide

·         Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge agus ar na meáin shóisialta

·         Bheith ábalta feidhmiú mar chuid d’fhoireann

 

Tuarastal ar scála Oifigeach Cléireachais (€23,800 go €35,082)

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath.

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 26 Bealtaine.

 Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie

 

Post 2.

Oifigeach Tionscadail Gaelbhratach (Bunscoileanna)

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite.  Conradh bliana atá i gceist. Beidh an té a cheapfar freagrach as reáchtáil scéim Gaelbhratach ar leibhéal na bunscoile.

Príomhdhualgais an Phoist: 

-       Cruinnithe agus ceardlanna a eagrú leis na scoileanna a roghnófar, idir cheardlanna faoi riaradh na scéime agus cheardlanna ar mhúineadh na Gaeilge do na múinteoirí

-       Tuairiscí a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail agus freastal ar chruinnithe coistí éagsúla de réir mar is gá

-       Tacú i ngach bealach gur féidir leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaíocha a roinnt leo

-       Áiseanna tacaíocha, nó eolas faoi áiseanna a chur ar fáil ar líne

-       An suíomh gréasáin agus an blag a choinneáil chun dáta

-       Plé a dhéanamh le baill foirne ó pháirtithe leasmhara chun go mbeidh said oilte mar is ceart agus iad i mbun cuairteanna ar scoileanna

-       Monatóireacht a dhéanamh ar obair na scoileanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le spriocdhátaí agus tacú leo de réir mar is cuí

-       Feidhmiú faoi threoir ón gCoiste Náisiúnta chun an scéim a chur chun cinn

-       Na socruithe cuí a dhéanamh chun ócáidí bronnta a eagrú

-       Comhoibriú leis an Oifigeach Tionscadail ar an dara leibhéal  agus baill eile foirne

Riachtanais don Phost:

  • Sárchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh
  • Tiomantas don Ghaeilge agus taithí ábhartha maidir lena cur chun cinn
  • Scileanna láidre idirphearsanta
  • Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta
  • Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr.

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh cuid mhaith taistil i gceist. Tuarastal ar raon Oifigeach Feidhmiúcháin (€27,657 go €44,000).

 

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 26 Bealtaine.

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie