Friday, 26 May 2023

SAOIRSE?

SAOIRSE?

National Symphony Orchestra Summer 2023 

Friday 9 June 2023, 7.30pm 

National Concert Hall 

 

SAOIRSE? (directed by George Morrison, 1961) 

Film screening with performance of Seán Ó Riada score 

Léiriú den scannán ar scáileán agus an fuaimrian ceoil le Seán Ó Riada á sheinm ag ceolfhoireann shiansach 

 

Gavin Maloney, conductor /stiúrthóir 

Mick O’Brien, uilleann pipes / píb uilleann  

 

Irish narration with English subtitles 

Tráchtaireacht i nGaeilge le fotheidil as Béarla 

 

The National Symphony Orchestra proudly partners with the Irish Film Institute and Gael Linn to present a screening with live orchestral accompaniment of SAOIRSE?, the acclaimed historical documentary directed by the renowned filmmaker George Morrison, now in his one hundredth and first year, with score by Seán Ó Riada. 

 

Is cúis bróid é don Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta an scannán Saoirse? a léiriú i bpáirtnéireacht le Áras Scannán na hÉireann agus Gael Linn, le tionlacan beo ón cheolfhoireann.  Leagan ardmholta é Saoirse? de thréimhse áirithe i stair na hÉireann, léirithe ag an déantóir cáiliúil cláir faisnéise George Morrison atá anois i mbliain a chéad agus a haon.  Seán Ó Riada a chum an scór.  

 

SAOIRSE?(1961), a sequel to MISE ÉIRE (1959)chronicles the turbulent period in Irish history from 1919 – 1922 with the War of Independence, the Truce, the Treaty and tragically, the outbreak of the Civil War. The story unfolds before the lens of Irish and British newsreel operators and through the words of script-writer Seán Mac Réamoinn.  

 

Scannán leantach é Saoirse? (1961) ar Mise Éire (1959) a insíonn scéal na tréimhse is suaití i stair na hÉireann ó 1919 go 1922, inar tharla Cogadh na Saoirse, an Conradh Síochána agus, go tragóideach, briseadh amach an Chogaidh Chathartha.  Insítear an scéal trí lionsa comhlachtaí nuachtscannán Éireannach agus Sasanach agus trí fhocail an scriptscríbhneora, Seán Mac Réamoinn. 

 

The film adopts a more subdued tone than its predecessor, a tone befitting the bloodshed of this period. Both feature an extensive use of newsreel and actuality footage, much of it salvaged from obscurity and neglect by Morrison to animate the formative years of the modern Irish state. Released just forty years after the events it depicts, SAOIRSE?’s relative obscurity is usually ascribed to its brave confrontation of the Civil War split. It is this courage that today makes the film essential viewing for any with an interest in Ireland’s past.  

 

Glacann an scannán tuin níos ciúine ná a réamhtheachtaí, tuin níos oiriúnaí do dhoirteadh fola na tréimhse seo.  Baineann an dá scannán úsáid fhairsing as nuachtscannáin agus as gnéscannáin laethúla, cuid mhór a bhí imithe as cuimhne nó faillí déanta díobh agus a shábháil Morrison ó anaithne chun beocht as an úr a thabhairt do na blianta tosaigh den Stát nua-aoiseach.  Ní raibh ach daichead bliain caite ó tharla na himeachtaí a léiríonn SAOIRSE? nuair a eisíodh é. Ar cheann de na cúiseanna a bhfuil an scannán imithe as cuimhne a bheag nó a mhór, meastar, ná go dtugann sé aghaidh ar scoilt an chogaidh cathartha. Is an misneach seo a thugann dearcadh faoi leith d’éinne a bhfuil spéis acu i stair na hÉireann. 

 

Composer Seán Ó’Riada embraces a wealth of Irish traditional music reimagined through the sweeping orchestral movements of classic Hollywood epics to bring history to life with great passion. Morrison’s poetic imagery, coupled with Ó’Riada’s masterful score, creates a profound and memorable cinematic experience.  

 

Baineann Seán Ó Riada úsáid as saibhreas an cheoil thraidisiúnta samhlaithe as an nua i sraith na ceolfhoirne chun beocht paiseanta a thabhairt do stair na linne agus chun eispéireas cineamatach a chruthú. 

 

Tickets/ticéid: €15, €20, €25, €30 (limited concessions available/líon teoranta de thicéid ar lacáiste ar fáil) https://www.nch.ie/Online/default.asp

 

Booking/Áirithint: 01 417 0000 |nch.ie https://www.nch.ie/Online/default.asp

 

Presented by the National Symphony Orchestra in association with the Irish Film Institute & Gael Linn 

Á chur i láthair ag an Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta i gcomhar le hInstitiúid Scannán na hÉireann agus Gael Linn