Wednesday, 03 April 2024

Bainisteoir Acmhainní Daonna á lorg ag Gael Linn!

Bainisteoir Acmhainní Daonna á lorg ag Gael Linn!
Bainisteoir Acmhainní Daonna

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite. Beidh an té a cheapfar freagrach as cúrsaí acmhainní daonna le tacaíocht ó thríú pháirtí seachtrach.

Freagrachtaí

•Straitéisí agus tionscnaimh Acmhainní Daonna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm atá ag teacht le straitéis na heagraíochta
•Gearáin fostaithe, coinbhleachtaí, agus gníomhartha araíonachta a bhainistiú, ag cothú caidrimh dhearfacha idir fostaithe agus an bhainistíocht.
•An próiseas earcaíochta agus roghnóireachta a bhainistiú
•Tacú le riachtanais reatha agus riachtanais an todhchaí trí fhorbairt, rannpháirtíocht, spreagadh agus caomhnú na foirne
•Straitéisí, córais agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna foriomlána a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu ar fud na heagraíochta
•Córais measúnaithe feidhmíochta a chur i bhfeidhm, aiseolas a sholáthar d’fhostaithe, agus cuidiú le pleananna feabhsú feidhmíochta nuair is gá, lena n-áirítear tacaíocht a thairiscint do Bhainisteoirí Líne, de réir mar is gá.
•Timpeallacht dhearfach oibre a chothú
•Riachtanais oiliúna a aithint, cláir oiliúna a dhearadh, agus tionscnaimh forbartha fostaithe a éascú chun scileanna agus eolas a fheabhsú.
•Tuairisciú don bhainistíocht agus tacaíocht a chur ar fáil nuair is cuí
•An fhoireann a threorú chun a chinntiú go gcloítear le dlíthe agus rialacháin fostaíochta uile na hÉireann, thuaidh agus theas, ag an am céanna ag cloí leis na cleachtais is fearr in Acmhainní Daonna
•Déanfaidh sealbhóir an phoist polasaithe agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna agus oiliúna a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a nuashonrú chun a chinntiú go gcomhlíontar dlíthe fostaíochta, rialacháin agus caighdeáin eagraíochta.

Riachtanais agus Scileanna

Taithí mar Bhainisteoir Acmhainní Daonna nó Feidhmeannach Acmhainní Daonna eile
Duine-dhírithe
Cumas sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa.
Saineolas ar chórais Acmhainní Daonna agus bunachar sonraí
Cumas cláracha oiliúna a chruthú agus a fhorbairt
Scileanna éisteachta, idirbheartaíochta agus cur i láthair
Cumas caidrimh idirphearsana a chothú agus a bhainistiú ag gach leibhéal san eagraíocht
Eolas ar reachtaíocht agus dea-chleachtas Acmhainní Daonna
Céim in Acmhainní Daonna nó a chomhionann de thaithí

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Beidh solúbthacht i gceist maidir le hobair ón bhaile.

Socrófar tuarastal bunaithe ar thaithí, scileanna agus oiriúnacht don ról.
Cuirtear CV agus litir chumhdaigh chuig Mairéad Ní Thiománaigh maireadt@gael-linn.ie
Spriocdháta le haghaidh iontrála:  19 Aibreán 2024