Iar-bhunscoil

Abair Gael Linn

Léargas ginearálta

AIDHM

Comórtas Caint Phoiblí is ea Abair teoranta do scoileanna 2ú leibhéal i gCúige Uladh agus á reáchtáil ag Gael Linn. Is í aidhm an chomórtais seo taithí i labhairt na Gaeilge a thabhairt do scoláirí.

RIALACHA GINEARÁLTA

Ceadófar do iomaitheoirí labhairt ar a rogha ábhar ach an t-ábhar a bheith topiciúil agus suimiúil. Ní mór do gach cainteoir a théann ar aghaidh go dtí an Chraobh ábhar nua a roghnú don bhabhta sin.

LEAGAN AMACH AN CHOMÓRTAIS

Eagrófar líon áirithe babhtaí áitiúla (5 nó 6) ar fud Chúige Uladh. Socrófar na h-ionaid nuair a bheidh na h-iarratais uilig istigh. Is i rith am scoile a reáchtálfar na babhtaí seo. Rachaidh buaiteoirí na ranna éagsúla ag na babhtaí áitiúla ar aghaidh go dtí Craobh Abair. Beidh 4 Roinn iomaíochta in Abair agus beidh cead ag gach scoil uasmhéid de cheathrar cainteoir a iontráil i ngach Roinn.

Roinn A: Meánscoileanna Faoi GCSE & Teastas Sóisearach
Roinn B: Faoi GCSE & Teastas Sóisearach-Scoileanna Gramadaí, Scoileanna Gaeltachta, Gaelscoileanna
Roinn C: Faoi Ardteist nó AS/A2
Roinn D: Faoi Ardteist nó AS/A2 in earnáil na Gaelscolaíochta nó Scoileanna Gaeltachta
(Mura mbeidh go leor iarratas do Roinn D nascfar le Roinn C é)

DUAISEANNA

Bronnfar céad agus dara duais i ngach roinn ag na babhtaí áitiúla ach na moltóirí a bheith sásta le líon agus caighdeán na gcainteoirí. Bronnfar teastas Gael Linn ar gach cainteoir. Bronnfar plaic agus leath scoláireacht chuig Coláiste Mhachaire Rabhartaigh don chéad agus dara háit i ngach roinn ag an gCraobh.

AN CHRAOBH

Reáchtáltar CRAOBH ABAIR san Earrach gach bliain.

AM

Labhróidh cainteoirí i Roinn A agus i Roinn B ar feadh 3 bhomaite ar a mhéid agus labhróidh cainteoirí i Roinn C agus i Roinn D ar feadh 4 bhomaite ar a mhéid. Buailfear clog nuair a bheidh leath bhomaite fágtha agus ag deireadh ama.

MOLTÓIREACHT AGUS CÓRAS MARCÁLA

Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag babhtaí Abair agus tá sé mar pholasaí ag Gael Linn gan marcanna na moltóirí a thaispeáint do éinne.

Beidh 100 marc an duine ag na cainteoirí roinnte mar seo:

Tuairimíocht 40
Teacht i láthair 40
Líofacht 20

IONTRÁIL

Beidh táille iontrála de £5.00/€5.00 le híoc ag gach cainteoir. An dáta deiridh iontrála ná 22 Samhain 2019.

Cliceáil ar Foirm Iontrála ag barr an leathanaigh chun an fhoirm a íoslódáil. Tar éis duit an fhoirm a phriontáil agus a líonadh isteach, cuir ar aghaidh chugainn í, leis an táille cuí, chuig an seoladh thíosluaite.

TUILLEADH EOLAIS

Gael Linn, Ionad Bhóthar na hArdeaglaise, Bóthar na hArdeaglaise, Ard Mhacha, BT617QX
T: 028. 37 522162 R: poilin@gael-linn.ie