Iar-bhunscoil

Abair Gael Linn 2022

Léargas ginearálta

COMÓRTAS ABAIR 2022

 

Tá súil ag gael linn bheith in ann réamhbhabhtaí a reáchtáil i mbliana mar a rinneadh san am a chuaigh thart. déanfar athbhreithniú ar seo sa bhliain úr agus muid ag ullmhú don chuid seo den scéim.

AIDHM

COMÓRTAS CAINT PHOIBLÍ IS EA ABAIR TEORANTA DO SCOILEANNA 2Ú LEIBHÉAL I GCÚIGE ULADH AGUS Á REÁCHTÁIL AG GAEL LINN. IS Í AIDHM AN CHOMÓRTAIS SEO TAITHÍ I LABHAIRT NA GAEILGE A THABHAIRT DO SCOLÁIRÍ.

RIALACHA GINEARÁLTA

CEADÓFAR DO IOMAITHEOIRÍ LABHAIRT AR A ROGHA ÁBHAR ACH AN T-ÁBHAR A BHEITH TOIPICIÚIL AGUS SUIMIÚIL. NÍ MÓR DO GACH CAINTEOIR A THÉANN AR AGHAIDH GO DTÍ AN CHRAOBH ÁBHAR NUA A ROGHNÚ DON BHABHTA SIN.

LEAGAN AMACH AN CHOMÓRTAIS

rachaidh CAINTEOIRÍ IN IOMAÍOCHT LENA CHÉILE BUNAITHE AR AN CHEANTAIR/ scoil INA BHFUIL siad, MAR A RINNEADH GO DTÍ SEO SNA H-IONAD ÉAGSÚIL.

RACHAIDH BUAITEOIRÍ NA RANNA ÉAGSÚLA AG NA BABHTAÍ ÁITIÚLA AR AGHAIDH GO DTÍ CRAOBH ABAIR. BEIDH 4 ROINN IOMAÍOCHTA IN ABAIR AGUS BEIDH CEAD AG GACH SCOIL UASMHÉID DE CHEATHRAR CAINTEOIR A IONTRÁIL I NGACH ROINN.

ROINN A: MEÁNSCOILEANNA FAOI GCSE & TEASTAS SÓISEARACH


ROINN B: FAOI GCSE & TEASTAS SÓISEARACH-SCOILEANNA GRAMADAÍ, SCOILEANNA GAELTACHTA, GAELSCOILEANNA


ROINN C: FAOI ARDTEIST NÓ AS/A2


ROINN D: FAOI ARDTEIST NÓ AS/A2 IN EARNÁIL NA GAELSCOLAÍOCHTA NÓ SCOILEANNA GAELTACHTA
(MURA MBEIDH GO LEOR IARRATAS DO ROINN D NASCFAR LE ROINN C É)

DUAISEANNA

BRONNFAR CÉAD AGUS DARA DUAIS I NGACH ROINN AG NA BABHTAÍ ÁITIÚLA ACH NA MOLTÓIRÍ A BHEITH SÁSTA LE LÍON AGUS CAIGHDEÁN NA GCAINTEOIRÍ. BRONNFAR TEASTAS GAEL LINN AR GACH CAINTEOIR. BRONNFAR PLAIC AGUS LEATH SCOLÁIREACHT CHUIG COLÁISTE MHACHAIRE RABHARTAIGH DON CHÉAD AGUS DARA HÁIT I NGACH ROINN AG AN GCRAOBH.

AN CHRAOBH

TÁTHAR AG SÚIL LE GO REÁCHTÁLFAR CRAOBH ABAIR AR AN GHNÁTH DHÓIGH IN EARRACH 2022, AG BRATH AR SHRIANTA COViD-19

AM

LABHRÓIDH CAINTEOIRÍ I ROINN A AGUS I ROINN B AR FEADH 3 BHOMAITE AR A MHÉID AGUS LABHRÓIDH CAINTEOIRÍ I ROINN C AGUS I ROINN D AR FEADH 4 BHOMAITE AR A MHÉID.

 

 

 

MOLTÓIREACHT AGUS CÓRAS MARCÁLA

NÍ BHEIDH AON DUL THAR BHREITH NA MOLTÓIRÍ AG BABHTAÍ ABAIR AGUS TÁ SÉ MAR PHOLASAÍ AG GAEL LINN GAN MARCANNA NA MOLTÓIRÍ A THAISPEÁINT DÉINNE.

BEIDH 100 MARC AN DUINE AG NA CAINTEOIRÍ ROINNTEMAR SEO:

TUAIRIMÍOCHT              40
TEACHT I LÁTHAIR          40
LÍOFACHT                   20

IONTRÁIL

CLÁRAIGH AG BARR AN LEATHANAIGH AGUS LEAN NA TREORACHA CHUN AN FHOIRM A LÍONADH AGUS CHUN É A SHEOLADH AR AGHAIDH CHUGAINN AR LÍNE. AN DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA IS EA 12 SAMHAIN 2021BEIDH TÁILLE IONTRÁLA DE £5.00/€5.00 LE HÍOC AG GACH CAINTEOIR.

TUILLEADH EOLAIS

Póilín Uí Cheannúbháin, Gael Linn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG
T: 028. 37 522162 R: abair@gael-linn.ie