Tríú Leibhéal

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2020

Léargas ginearálta

NÓTA FAOI CHOMÓRTAS 2020
DE BHARR COVID 19 NÍL AON CHINNEADH DÉANTA FÓS FAOI CHOMÓRTAS 2020 ACH TÁIMID AG SÚIL GO MBEIDH SÉ AR SIÚL AR AN AOINE 6 SAMHAIN 2020!!
BEIDH NÍOS MÓ EOLAIS AR FÁIL ANSEO I GCEANN SEACHTAINE NÓ MAR SIN! 
TUILLEADH EOLAIS: SEÁN Ó CEALLAIGH 087.2510980

CLICEÁIL ANSEO CHUN PDF DEN gCÁS A ÍOSLÓDÁIL

CÁS 2019

AN CHÚIRT UACHTARACH

In Re Earraí Uí Dhónaill

Ní Mhurchú v. de Búrca

San uacht a rinne sé i mí Eanair2014, d’fhág Cathal Ó Dónaill, T.D., an t-eastát saorsheilbhe (ruílse) i dteachsaoire luachmhar i nDeilginis ag a bhuanchara Seán de Búrca, T.D. “ariontaobhas ar son an duine nó na ndaoine is a chuirfidh mé in iúl dó le mobheo.” Is é de Búrca seiceadóir an uachta freisin.

I mí anMhárta 2014, chuir Ó Dónaill in iúl do de Búrca go raibh sé i mbun caidrimhghnéis lena thaighdeoir cúnta Síofra Ní Mhurchú gur rug sí mac dó, agus gurtheastaigh uaidh soláthar éigin a dhéanamh di agus don mhac sin tar éis abháis.

D’inis ÓDónaill do de Búrca faoi fhoclaíocht na huachta a bhí déanta aige agus go raibhan teach i nDeilginis á fhágáil aige ag de Búrca ar iontaobhas ar son NíMhurchú agus a mic. D’aontaigh de Búrca déanamh de réir mhianta UíDhónaill. Cailleadh Ó Dónaill go gairid ina dhiaidh sin (mí Lúnasa 2015) nuaira leag bó mhire é le speach.

De dheascaagóid bhaintreach Uí Dhónaill, ní dhearna de Búrca dada chun an teach inDeilginis a aistriú chuig Ní Mhurchú agus a mac. Chuir Ní Mhurchú agus a mac andlí ar de Búrca san Ard-Chúirt ag lorg dearbhú go raibh leas acu sa teach inDeilginis.

SanArd-Chúirt rialaigh Mac Ionraic Brmh. go raibh an t-iontaobhasleathrúnda a bhí ar intinn ag Ó Dónaill ar neamhní ar dhá chúis:-

  1. Cuireadh an t-iontaobhas in iúl do de Búrca tar éis do Ó Dónaill an uacht a dhéanamh.
  2. Gur iontaobhas sainráite a bhí san iontaobhas a bhí ar intinn ag Ó Dónaill agus toisc go raibh ruíleas i gceist ba ghá fianaise scríofa ina thaobh.

Seo achomharc Ní Mhurchú sa Chúirt Uachtarach.


REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sonraí an cháis thuas. Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin Dé hAoine 8 Samhain 2019 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1 agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 7 Samhain 2019.

Clár imlíne an lae:

10.00 – 12.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00 Lón do na hiomaitheoirí.
14.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30 Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00 An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00 Fáiltiú i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt.

BALLRAÍOCHT NA FOIRNE

Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna. Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal. Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.


Buaiteoirí 2019 - Barra Ó Caoimh agus Cárthach Ó Faoláin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn

DUAISEANNA

Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí.
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.

DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA

Ní mór iontráil a dhéanamh roimh 1 Samhain 2019. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost ag seanc@gael-linn.ie. Tá teacht ar fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh seo.

RÉAMHULLMHÚCHÁN

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.

Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí:
Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).

Leabhair Údaráis:
Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. Moltar gan níos mó ná 6 chás a oscailt agus moltar cásanna Éireannacha a úsáid chomh fada agus is féidir.

NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL

Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é)
A. Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad B. Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad
4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.
Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.

Gaeilge

Is í an Ghaeilge teanga an chomórtais. Beidh cead áfach ag baill foirne sliochtanna a léamh i mBéarla ó chásanna atá á n-úsáid acu chun tacú lena gcuid argóintí, ach gan dul thar fóir leis. Tá teacht ar théarmaí dlí i nGaeilge ar an suíomh gréasáin www.acmhainn.ie/

Tá Gael Linn buíoch de na hAbhcóidí a chuidíonn linn an comórtas seo a reáchtáil, ach go háirithe de Kate Ní Chonfhaola, Abhcóide, i mbliana. Má tá ceisteanna ag éinne i dtaobh an cháis is féidir teagmháil a dhéanamh le Kate ag kate.nichonfhaola@gmail.com nó ag 087.790 2936. Beidh Kate sásta freisin bualadh le haon fhoireann atá ag lorg comhairle nó cabhrach maidir leis an mBréagchúirt ach glaoch a chur uirthi chun cruinniú a shocrú.

Táimid buíoch freisin de Chormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach, Daithí Mac Cárthaigh, Abhcóide, agus Pól Ó Murchú, Dlíodóir, as a dtacaíocht leanúnach. Is mór linn chomh maith an comhoibriú a fhaighimid go bliantúil ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil dúinn.

Mar threoir ghinearálta is fiú féachaint ar an suíomh www.mooting.net ach coinneáil in aigne nach mar a chéile go díreach na rialacha atá in úsáid ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh.


CÓRAS MARCÁLA

Dáilfear marcanna as 100 ar gach mac léinn de réir na scéime Marcála seo a leanas:

A Ábhar (30 Marc)
Aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá os comhair na cúirte
Ábhar a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar chinneadh na cúirte a phlé agus an t-ábhar sin amháin
Feasacht a léiriú ar na cinntí a d'fhéadfadh an chúirt a dhéanamh
An úsaid chuí a bhaint as cáipéisí ábhartha
Plé mar is cuí a dhéanamh le hoifigigh na cúirte
Cruinneas ó thaobh na bhfíricí agus ó thaobh an dlí de

B Struchtúr (20 MARC)
Feasacht a léiriú maidir leis an gcéim ag a bhfuil na himeachtaí
An t-ábhar a chlúdach go héifeachtach laistigh de na teorainneacha ama
Gach pointe a ghlacadh in ord loighciúil
An tábhacht agus an suntasacht chuí a thabhairt do gach pointe

C Úsáid Gutha (30 MARC)
Labhairt ar luas ciallmhar
Neamhchinnteacht a sheachaint
Labhairt amach go soiléir agus os ard
Téarmaí oiriúnacha a úsáid
Cúram a dhéanamh de theacht i láthair agus comharthaíocht choirp
An iomarca tagairtí do nótaí agus go háirithe léamh amach nótaí focal ar fhocal a sheachaint

D Cumas Argóna (20 MARC)
An dlí agus fíricí a úsáid leis an sprioc atá ag teastáil a bhaint amach
Argóintí fiúntacha a chur chun cinn agus argóintí nach bhfuil fiúntas leo a sheachaint
Aon laige sa chás a phlé mar is cuí
Freagairt oiriúnach a dhéanamh ar aon idirghabháil a dhéanann an breitheamh

Tuilleadh Eolais:
Seán Ó Ceallaigh
Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
01.6753299 seanc@gael-linn.ie