Tríú Leibhéal

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn

Léargas ginearálta

CÁS 2018

Ó hEochagáin v Amú Teoranta


Theastaigh grianán agus linn snámha ina ghairdín cúil ó Anraí Ó hEochagáin, réalta teilifíse. Chuir sé an cúram amach ar forthairiscint. Ghlac sé le tairiscint Amú Teoranta agus d’aontaigh siad go ndéanfaí an jab ar €20,000 cé gur thuig Anraí agus Amú Teo. araon go raibh an praghas sin míréadúil íseal.

Thóg Amú Teo. an grianán agus thosaigh ar an linn snámha ach ní fada gur rith an comhlacht amach as airgead agus as ábhar lena haghaidh. Chuir an comhlacht in iúl do Anraí nach bhféadfaí an linn snámha a chríochnú mura gcuirfí tuilleadh airgid ar fáil dó.

Thit an lug ar an lag ag Anraí. Bhí cóisir cois linne eagraithe aige le haghaidh léiritheoirí de chuid Teilifís Fódhla chun cur ina luí orthu é a chur i mbun cúpla clár.

“Droch-rath ort a chladhaire”, arsa Anraí le Brian Ó Buachalla, stiúrthóir Amú Teo, “Tá ceangal na gcúig gcaol agat orm!” D’aontaigh Anraí iasacht airgid €9,000 a thabhairt don chomhlacht ar an gcoinníoll go n-aisíocfaí an t-airgead a luaithe is a d’íocfaí Amú Teo. as a chéad jab eile.

Chríochnaigh Amú Teo. an linn snámha amach agus chuir barr feabhais uirthi. D’éirigh thar barr le cóisir Anraí agus fostaíodh é ina láithreoir ar chlár nua “Cá bhfuil mé?” ar sciar den bhrabús a dhéanfadh an clár.
Agus gliondar croí ar Anraí deir sé le Brian Ó Buachalla “Thug tú slán ón dól mé. Déan dearmad ar an €9,000.”
Teipeann glan ar “Cá bhfuil mé?” agus baintear den aer é. Faigheann Amú Teo. conradh fíor-luachmhar ag tógáil árais chónaithe do réalt mhór teilifíse.

Cuireann Anraí an dlí ar Amú Teo chun an €9,000 a aisghabháil:
  • mar ghnáthfhiach, nó
  • toisc gur faoi éigeantas a baineadh an €9,000 de.

Ba é breithiúnas an Bhreithimh Ó Diabhail sa Chúirt Chuarda:
1. Gur shocair do Anraí ba ea an linn snámha a chríochnú agus dá bhrí sin ba leor é mar chomaoin ar an íocaíocht €9,000, agus
2. Níorbh éigeantas eacnamaíoch a thug ar Anraí an €9,000 a thabhairt ar iasacht do Amú Teo. In ainneoin gur chuir an comhlacht brú neamhdhlisteanach air trí bhagairt air go mbrisfí an conradh in éagmais an airgid bhreise, níor sháraigh sé sin toil Anraí.


Seo achomharc Anraí san Ard-Chúirt.

Foclóir: faoi éigeantas – under duress,
mar chomaoin – as consideration
Gur shocair do Anraí x – x was a benefit to Anraí
éigeantas eacnamaíoch – economic duress,
níor sháraigh sé sin toil Anraí – it didn’t overpower Anraí’s will

CLICEÁIL ANSEO CHUN PDF DEN gCÁS A ÍOSLÓDÁIL

REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sonraí an cháis thuas. Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin Dé hAoine 9 Samhain 2018 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1 agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 8 Samhain 2018.

Clár imlíne an lae:

10.00 – 12.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00 Lón do na hiomaitheoirí.
14.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30 Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00 An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00 Fáiltiú i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt.

BALLRAÍOCHT NA FOIRNE

Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna. Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal. Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.

DUAISEANNA

Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí.
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.

DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA

Ní mór iontráil a dhéanamh roimh 1 Samhain 2018. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost ag seanc@gael-linn.ie. Tá teacht ar fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh seo.

RÉAMHULLMHÚCHÁN

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.

Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí:
Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).

Leabhair Údaráis:
Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. Moltar gan níos mó ná 6 chás a oscailt agus moltar cásanna Éireannacha a úsáid chomh fada agus is féidir.

NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL

Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é)
A. Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad B. Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad
4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.
Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.

Gaeilge

Is í an Ghaeilge teanga an chomórtais. Beidh cead áfach ag baill foirne sliochtanna a léamh i mBéarla ó chásanna atá á n-úsáid acu chun tacú lena gcuid argóintí, ach gan dul thar fóir leis. Tá teacht ar théarmaí dlí i nGaeilge ar an suíomh gréasáin www.acmhainn.ie/

Tá Gael Linn buíoch de na hAbhcóidí a chuidíonn linn an comórtas seo a reáchtáil, ach go háirithe de Kate Ní Chonfhaola, Abhcóide, i mbliana. Má tá ceisteanna ag éinne i dtaobh an cháis is féidir teagmháil a dhéanamh le Kate ag kate.nichonfhaola@gmail.com nó ag 087.790 2936. Beidh Kate sásta freisin bualadh le haon fhoireann atá ag lorg comhairle nó cabhrach maidir leis an mBréagchúirt ach glaoch a chur uirthi chun cruinniú a shocrú.

Táimid buíoch freisin de Chormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach, Daithí Mac Cárthaigh, Abhcóide, agus Pól Ó Murchú, Dlíodóir, as a dtacaíocht leanúnach. Is mór linn chomh maith an comhoibriú a fhaighimid go bliantúil ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil dúinn.

Mar threoir ghinearálta is fiú féachaint ar an suíomh www.mooting.net ach coinneáil in aigne nach mar a chéile go díreach na rialacha atá in úsáid ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh.


CÓRAS MARCÁLA

Dáilfear marcanna as 100 ar gach mac léinn de réir na scéime Marcála seo a leanas:

A Ábhar (30 Marc)
Aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá os comhair na cúirte
Ábhar a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar chinneadh na cúirte a phlé agus an t-ábhar sin amháin
Feasacht a léiriú ar na cinntí a d'fhéadfadh an chúirt a dhéanamh
An úsaid chuí a bhaint as cáipéisí ábhartha
Plé mar is cuí a dhéanamh le hoifigigh na cúirte
Cruinneas ó thaobh na bhfíricí agus ó thaobh an dlí de

B Struchtúr (20 MARC)
Feasacht a léiriú maidir leis an gcéim ag a bhfuil na himeachtaí
An t-ábhar a chlúdach go héifeachtach laistigh de na teorainneacha ama
Gach pointe a ghlacadh in ord loighciúil
An tábhacht agus an suntasacht chuí a thabhairt do gach pointe

C Úsáid Gutha (30 MARC)
Labhairt ar luas ciallmhar
Neamhchinnteacht a sheachaint
Labhairt amach go soiléir agus os ard
Téarmaí oiriúnacha a úsáid
Cúram a dhéanamh de theacht i láthair agus comharthaíocht choirp
An iomarca tagairtí do nótaí agus go háirithe léamh amach nótaí focal ar fhocal a sheachaint

D Cumas Argóna (20 MARC)
An dlí agus fíricí a úsáid leis an sprioc atá ag teastáil a bhaint amach
Argóintí fiúntacha a chur chun cinn agus argóintí nach bhfuil fiúntas leo a sheachaint
Aon laige sa chás a phlé mar is cuí
Freagairt oiriúnach a dhéanamh ar aon idirghabháil a dhéanann an breitheamh

Tuilleadh Eolais:
Seán Ó Ceallaigh
Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
01.6753299 seanc@gael-linn.ie