Tríú Leibhéal

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2021

Léargas ginearálta

Bréagchúirt Uí Dhálaigh - Sonraí 2021


Beidh Bréagchúirt Uí Dhálaigh 2021 ag dul ar aghaidh ar an Aoine 5 Samhain 2021 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1. Chun foireann a chlárú cliceáil ar CLÁRAIGH thuas agus is é an Aoine 29 Deireadh Fómhair an dáta deiridh iontrála.Más gá, agus ag brath ar na srianta ag an am, d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh orainn an dáta a chur siar, é sin nó go ndéanfar an comórtas a reáchtáil ar líne. An rud is tábhachtaí ná an fhoireann a iontráil láithreach ionas go mbeidh fhios againn cé mhéid foirne a bheidh againn!!  Má tá aon eolas eile ag teastáil cuir glaoch ar Thomás ag 087.7474927

Cliceáil ANSEO chun PDF den gcás a íoslódáil


CÁS 2021

 

 

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

Idir:

SÍLE UÍ BHRIAIN

GEARÁNAÍ / ACHOMHARCÓIR

- agus –

 

DONNCHA Ó MURCHÚ

COSANTÓIR / FREAGRÓIR

 

CEIST

Tá aimseadóir buí darbh ainm Dioscó ag an Uasal Ó Murchú agus tá an madra sin cúig bliana d'aois. Tá nádúr bríomhar agus spraíúil ag an madra. Thart ar a 4 i.n. ar an 25 Lúnasa 2017, bhí an tUasal Ó Murchú agus Dioscó ar chuid den trá agus iad ag baint feamainne don lá, mar a bhí de cheart aige. Ní raibh an madra ar iall. Bhí Bean Uí Bhriain, ar thaitin madraí go mór léi, ag siúl ar an gcosán poiblí cois trá agus, nuair a chonaic sí Dioscó, chuaigh sí caol díreach síos ar an trá tríd garraí príobháideach. Chrom sí chun peataireacht a dhéanamh ar an madra agus léim an madra suas uirthi, rud ba chúis lena titim siar thar chosán siúlóide adhmaid agus a ceann a bhualadh ar chloch. Mar thoradh air sin, d’éirigh drochdhíobhálacha pearsanta di.

 

AN ARD-CHÚIRT

Chuir Bean Uí Bhriain tús le cás san Ard-Chúirt maidir leis na díobhálacha pearsanta a d’fhulaing sí. D'éiligh sí damáistí ar fhorais faillí agus faoi alt 21 (1) den Acht um Rialú Madraí 1986.

D'éist an Breitheamh Seamus Ó Duinn an cás san Ard-Chúirt agus chinn sé i bhfabhar an Chosantóra. Bhí an dá phointe seo a leanas mar bhunús lena chinneadh:

1.     Dúirt an Breitheamh nár leor nach raibh iall ar an madra cois trá chun an dualgas cúraim a shárú.

 

2.     Dúirt an Breitheamh nach bhfuil dliteanas dian san Acht um Rialú Madraí 1986 ach maidir le “hionsaithe” ó ainmhithe amháin agus, anuas air sin, nach ionsaí a bhí in iompar spraíúil bríomhar an mhadra agus, dá bhrí sin, nach bhféadfadh go n-éireodh le Bean Uí Bhriain de réir an tAcht um Rialú Madraí 1986.

 

Rinne an Gearánaí (Síle Uí Bhriain) achomharc chun na Cúirte Achomhairc i dtaobh an dá phointe sin.


REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sonraí an cháis thuas. Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin Dé hAoine 5 Samhain 2021 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1 agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 4 Samhain 2021.

Clár imlíne an lae:

10.00 – 12.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00 Lón do na hiomaitheoirí.
14.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30 Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00 An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00 Fáiltiú i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt.

BALLRAÍOCHT NA FOIRNE

Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna. Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal. Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.


Buaiteoirí 2019 - Darragh Ó Caoimh agus Cárthach Ó Faoláin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn

DUAISEANNA

Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí.
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.

DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA

Ní mór iontráil a dhéanamh roimh an Aoine 29 Deireadh Fómhair 2021. Tá teacht ar fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh seo.

RÉAMHULLMHÚCHÁN

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.

Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí:
Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).

Leabhair Údaráis:
Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. Moltar gan níos mó ná 6 chás a oscailt agus moltar cásanna Éireannacha a úsáid chomh fada agus is féidir.

NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL

Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é)
A. Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad B. Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad
4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.
Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.

Gaeilge

Is í an Ghaeilge teanga an chomórtais. Beidh cead áfach ag baill foirne sliochtanna a léamh i mBéarla ó chásanna atá á n-úsáid acu chun tacú lena gcuid argóintí, ach gan dul thar fóir leis. Tá teacht ar théarmaí dlí i nGaeilge ar an suíomh gréasáin www.acmhainn.ie/

Tá Gael Linn buíoch de na hAbhcóidí a chuidíonn linn an comórtas seo a reáchtáil, ach go háirithe de Alice Maguire Spencer, Abhcóide, i mbliana. Má tá ceisteanna ag éinne i dtaobh an cháis is féidir teagmháil a dhéanamh le Alice ag a.maguirespencer@lawlibrary.ie nó ag 087.9504109. Beidh Alice sásta labhairt le haon fhoireann atá ag lorg comhairle nó cabhrach. 

Táimid buíoch freisin de Chormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach, Daithí Mac Cárthaigh, Abhcóide, Kate Ní Chonfhaola, Abhcóide, agus Pól Ó Murchú, Dlíodóir, as a dtacaíocht leanúnach. Is mór linn chomh maith an comhoibriú a fhaighimid go bliantúil ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil dúinn.

Mar threoir ghinearálta is fiú féachaint ar an suíomh www.mooting.net ach coinneáil in aigne nach mar a chéile go díreach na rialacha atá in úsáid ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh.


CÓRAS MARCÁLA

Dáilfear marcanna as 100 ar gach mac léinn de réir na scéime Marcála seo a leanas:

A Ábhar (30 Marc)
Aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá os comhair na cúirte
Ábhar a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar chinneadh na cúirte a phlé agus an t-ábhar sin amháin
Feasacht a léiriú ar na cinntí a d'fhéadfadh an chúirt a dhéanamh
An úsaid chuí a bhaint as cáipéisí ábhartha
Plé mar is cuí a dhéanamh le hoifigigh na cúirte
Cruinneas ó thaobh na bhfíricí agus ó thaobh an dlí de

B Struchtúr (20 MARC)
Feasacht a léiriú maidir leis an gcéim ag a bhfuil na himeachtaí
An t-ábhar a chlúdach go héifeachtach laistigh de na teorainneacha ama
Gach pointe a ghlacadh in ord loighciúil
An tábhacht agus an suntasacht chuí a thabhairt do gach pointe

C Úsáid Gutha (30 MARC)
Labhairt ar luas ciallmhar
Neamhchinnteacht a sheachaint
Labhairt amach go soiléir agus os ard
Téarmaí oiriúnacha a úsáid
Cúram a dhéanamh de theacht i láthair agus comharthaíocht choirp
An iomarca tagairtí do nótaí agus go háirithe léamh amach nótaí focal ar fhocal a sheachaint

D Cumas Argóna (20 MARC)
An dlí agus fíricí a úsáid leis an sprioc atá ag teastáil a bhaint amach
Argóintí fiúntacha a chur chun cinn agus argóintí nach bhfuil fiúntas leo a sheachaint
Aon laige sa chás a phlé mar is cuí
Freagairt oiriúnach a dhéanamh ar aon idirghabháil a dhéanann an breitheamh

Tuilleadh Eolais:
Tomás Ó Cadhla
Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
087.7474927     tomasrua@gael-linn.ie