Tríú Leibhéal

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2020

Léargas ginearálta

Beidh sonraí 2021 ar fáil Meán Fómhair 2021

Details for 2021 will be released in September 2021

Comhghairdeachas le foireann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) a bhua bréagchúirt Uí Dhálaigh 2020. Ba ar líne a bhí comórtas na bliana seo mar gheall ar Covid-19.

Sonraí 2020:

Tá sé i gceist againn, má tá éileamh ann do, dul ar aghaidh le Bréagchúirt 2020 ar an Aoine 6 Samhain 2020. Má théimid ar aghaidh leis áfach, ní bheidh na seomraí in Óstaí an Rí ná na cúirteanna ar fáil. Dá bhrí sin beidh orainn ionad eile a shocrú. Déanfar sin chomh luath is a bheimid cinnte go bhfuil dóthain foirne againn chun comórtas a bheith ann. Chun foireann a chlárú cliceáil ar FOIRM IARRATAIS thuas agus is é an Aoine 23 Deireadh Fómhair an dáta deiridh iontrála.Más gá, agus ag brath ar na srianta ag an am, d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh orainn an dáta a chur siar, é sin nó go ndéanfar an comórtas a reáchtáil ar líne. An rud is tábhachtaí ná an fhoireann a iontráil láithreach ionas go mbeidh fhios againn cé mhéid foirne a bheidh againn!!  Má tá aon eolas eile ag teastáil cuir glaoch ar Sheán ag 087.2510980

Cliceáil ANSEO chun PDF den gcás a íoslódáil


CÁS 2020
Dlí coiriúil - dúnorgain - actus reus - slabhra cúisíochta - beart leanúnach amháin

  Sa Chúirt Achomhairc Choiriúil  -  An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí v de Paor

Is mic léinn de chuid Choláiste Mhaigh Eo d’Ollscoil Náisiúnta na hÉireann iad Seán de Paor agus Micheál Ó Conchubhair. Is amhlaidh a bhí Séan ag déanamh bulaíochta ar Mhicheál. Tharla, lá amháin, go raibh Micheál ag siúl suas staighre. Bhí Seán ag ceann an staighre seo agus bhagair sé a dhorn ar an bhfear a bhí ag teacht aníos. Tháinig eagla agus líonrith ar Mhicheál, gur thit sé síos an staighre. Bhuail sé a cheann ar na céimeanna. Fágadh gan aithne gan urlabhra é agus tugadh chun na hotharlainne faoi dheifir é.  

Ar an mbealach chun na hotharlainne thug Sorcha Ní Cheallaigh, duine den fhoireann liachta, faoi deara go raibh suaitheantas rabhaidh á chaitheamh ag Seán chun a thabhairt le fios go raibh diabéiteas air. Rinne Sorcha neamhaird de sin, mar is gortú cloiginn a bhain don othar, agus is mar gheall air sin a bhí cóir leighis á cur air. Rinneadh tástáil ar Mhicheál i ndiaidh dó an otharlann a bhaint amach agus fuarthas amach go raibh sé i gcóma hipiglicéimeach. Níor tháinig sé as an gcóma sin riamh.    

Ina thuairisc siúd rinne an Cróinéir cáineadh láidir ar Shorcha, ag tabhairt le fios gur chóir di gníomhú nuair a chonaic sí an suaitheantas rabhaidh.

Cuireadh dúnorgain i leith Sheáin de Paor.

Le linn na trialach, mhaígh Seán go raibh briseadh sa slabhra cúisíochta.

Dhiúltaigh an Breitheamh Ó Lúnaigh don phléadáil sin agus rialaigh nach raibh an méid a rinne Sorcha ina novus actus interveniens.

Fuarthas ciontach Seán de Paor i ndeireadh na trialach.

Tá an breithiúnas á achomharc aige ar dhá fhoras:

(1) Níor ghníomhaigh sé le hintinn choiriúil ná ní dhearna sé aon ghníomh contúirteach. 

(2) Tá rialú novus actus interveniens an Bhreithimh Uí Lúnaigh mícheart ó thaobh an dlí de. 

Foclóir:

cóma hipiglicéimeach – hypoglycaemic coma

dúnorgain – manslaughter

slabhra cúisíochta – chain of causation

suaitheanteas rabhaidh – medic-alert medallion


REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sonraí an cháis thuas. Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin Dé hAoine 6 Samhain 2020 in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1 agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 5 Samhain 2020.

Clár imlíne an lae:

10.00 – 12.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00 Lón do na hiomaitheoirí.
14.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30 Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00 An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00 Fáiltiú i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt.

BALLRAÍOCHT NA FOIRNE

Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna. Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal. Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.


Buaiteoirí 2019 - Barra Ó Caoimh agus Cárthach Ó Faoláin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn

DUAISEANNA

Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí.
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.

DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA

Ní mór iontráil a dhéanamh roimh an Aoine 23 Deireadh Fómhair 2020. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost ag seanc@gael-linn.ie. Tá teacht ar fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh seo.

RÉAMHULLMHÚCHÁN

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.

Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí:
Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).

Leabhair Údaráis:
Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. Moltar gan níos mó ná 6 chás a oscailt agus moltar cásanna Éireannacha a úsáid chomh fada agus is féidir.

NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL

Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é)
A. Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad B. Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad
4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.
Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.

Gaeilge

Is í an Ghaeilge teanga an chomórtais. Beidh cead áfach ag baill foirne sliochtanna a léamh i mBéarla ó chásanna atá á n-úsáid acu chun tacú lena gcuid argóintí, ach gan dul thar fóir leis. Tá teacht ar théarmaí dlí i nGaeilge ar an suíomh gréasáin www.acmhainn.ie/

Tá Gael Linn buíoch de na hAbhcóidí a chuidíonn linn an comórtas seo a reáchtáil, ach go háirithe de Alice Maguire Spencer, Abhcóide, i mbliana. Má tá ceisteanna ag éinne i dtaobh an cháis is féidir teagmháil a dhéanamh le Alice ag a.maguirespencer@lawlibrary.ie nó ag 087.9504109. Beidh Alice sásta labhairt le haon fhoireann atá ag lorg comhairle nó cabhrach. 

Táimid buíoch freisin de Chormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach, Daithí Mac Cárthaigh, Abhcóide, Kate Ní Chonfhaola, Abhcóide, agus Pól Ó Murchú, Dlíodóir, as a dtacaíocht leanúnach. Is mór linn chomh maith an comhoibriú a fhaighimid go bliantúil ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil dúinn.

Mar threoir ghinearálta is fiú féachaint ar an suíomh www.mooting.net ach coinneáil in aigne nach mar a chéile go díreach na rialacha atá in úsáid ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh.


CÓRAS MARCÁLA

Dáilfear marcanna as 100 ar gach mac léinn de réir na scéime Marcála seo a leanas:

A Ábhar (30 Marc)
Aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá os comhair na cúirte
Ábhar a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar chinneadh na cúirte a phlé agus an t-ábhar sin amháin
Feasacht a léiriú ar na cinntí a d'fhéadfadh an chúirt a dhéanamh
An úsaid chuí a bhaint as cáipéisí ábhartha
Plé mar is cuí a dhéanamh le hoifigigh na cúirte
Cruinneas ó thaobh na bhfíricí agus ó thaobh an dlí de

B Struchtúr (20 MARC)
Feasacht a léiriú maidir leis an gcéim ag a bhfuil na himeachtaí
An t-ábhar a chlúdach go héifeachtach laistigh de na teorainneacha ama
Gach pointe a ghlacadh in ord loighciúil
An tábhacht agus an suntasacht chuí a thabhairt do gach pointe

C Úsáid Gutha (30 MARC)
Labhairt ar luas ciallmhar
Neamhchinnteacht a sheachaint
Labhairt amach go soiléir agus os ard
Téarmaí oiriúnacha a úsáid
Cúram a dhéanamh de theacht i láthair agus comharthaíocht choirp
An iomarca tagairtí do nótaí agus go háirithe léamh amach nótaí focal ar fhocal a sheachaint

D Cumas Argóna (20 MARC)
An dlí agus fíricí a úsáid leis an sprioc atá ag teastáil a bhaint amach
Argóintí fiúntacha a chur chun cinn agus argóintí nach bhfuil fiúntas leo a sheachaint
Aon laige sa chás a phlé mar is cuí
Freagairt oiriúnach a dhéanamh ar aon idirghabháil a dhéanann an breitheamh

Tuilleadh Eolais:
Tomás Ó Cadhla
Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
087.7474927     tomasrua@gael-linn.ie