Bunscoil

Coirm Gael Linn

Léargas ginearálta

Iarraimid ar mhúinteoirí na rialacha thíos a bhaineann le Coirm a léamh i dtosach sula líonann siad an fhoirm iontrála.

NB! CHUN GRÚPA A IONTRÁIL I COIRM 2020:
1. Cliceáil ar an cnaipe CLÁRAIGH chun tú a thabhairt chuig an fhoirm iontrála.
2. Líon isteach an fhoirm iontrála ar líne
2. Roghnaigh do mhodh íocaíochta  
4. Cliceáil ar an cnaipe SEOL/SUBMIT chun an fhoirm a chur ar aghaidh
 

COIRM GAEL LINN

Tá sé mar aidhm ag COIRM lucht bunscoile a spreagadh le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil le meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith. Tá Coirm dírithe go príomha ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.

NA SEÓNNA FÉIN
 • Is éard atá i gceist le Seó Scoile ná seó i nGaeilge nach mairfidh níos faide ná 20 nóiméad ina mbeidh tallanna éagsúla na scoile á dtabhairt le chéile agus á gcur os comhair lucht féachana. Tá sé tábhachtach cloí leis an teorainn ama ionas nach gcuirfear as don chlár ama. 
 • Is féidir seó a léiriú ina bhfuil meascán de mhíreanna -ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus araile. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceits. Tá físeán de fhéile COIRM le feiceáil thíos.
 • Ní mór an Ghaeilge, bíodh sí labhartha nó canta, a bheith le cloisteáil ar feadh seacht nóiméad ar a laghad le linn an tseó (Ní leor, mar shampla, seó a léiriú nach mbeidh ann ach míreanna ceoil agus rince tríd síos). Ní cheadófar aon Bhéarla sa seó agus ní bheidh cead fuaimrianta le liricí Béarla a sheinm mar thionlacan lena linn.
 • Chun leanúnachas a chruthú d’fhéadfaí téama a roghnú don seó ach ní bheidh sé seo riachtanach.
 • D'fhonn compord agus sábháilteacht a chinntiú ní cheadófar níos mó ná 60 páiste in aon seó. Ar ndóigh is féidir seó a chur le chéile le grúpa i bhfad níos lú ná sin. Níl aon íosmhéid i gceist.
 • Arís d’fhonn compord agus sábháilteacht a éascú moltar do mhúinteoirí gan páistí ó na ranganna naíonáin a bheith páirteach sa seó. Ní riail é seo áfach!
 • Beidh cead ag múinteoir/duine fásta tionlacan ceoil a sholáthar do na páistí i gcás amhránaíochta, nó ceol a sheinm dóibh i gcás rince, ach ní mór é a dhéanamh ó chúl/thaobh an stáitse.
 • Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí, saorsheasaimh, so-iompraithe iad. Beifear ag súil go mbeidh seónna réidh le tosú taobh istigh de 5-7 nóiméad tar éis dóibh teacht ar an ardán.

FÉILTE COIRM 2020
Eagrófar féilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha, le háiseanna maithe amharclannaíochta le linn Feabhra/Márta 2020. Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte. Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuair a bheidh na hiarratais uile istigh.

 

Dé Céadaoin 12 Feabhra 2020 - Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 13 Feabhra 2020 - Amharclann George Bernard Shaw, Ceatharlach
Dé Máirt 25 / Dé Céadaoin 26 Feabhra 2020 - Amharclann na Cathrach, Gaillimh (2 lá)
Dé Céadaoin 4 / Déardaoin 5 Márta 2020 - Amharclann Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill (2 lá)
Dé Máirt 10 Márta - Amharclann Hawks Well, Sligeach
Dé Céadaoin 11 / Déardaoin 12 Márta 2020 - Amharclann Clasach, BÁC (2 lá)
Dé Céadaoin 18 Márta - Siamsa Tíre, Trá Lí
Dé Máirt 24 Márta 2020 - Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha


  Ag brath ar líon na n-iarratas agus ar na ceantair as a dtagann siad d'fhéadfadh na hionaid sin athrú nó d'fhéadfaí cur le líon na bhféilte.

• Chomh maith le bheith páirteach i bhféile COIRM, cuirfear imeachtaí spraíúla ar siúl do na páistí idir na seónna éagsúla. Beidh aoi/aíonna speisialta i láthair chun tabhairt faoi seo. Leagfar amach clár an lae sa chaoi is go mbeidh deis ag na daltaí seónna ó scoileanna eile a fheiceáil freisin.IONTRÁIL
Chun grúpa a iontráil lean na treoracha ag barr an leathanaigh. 
 • An dáta deiridh iontrála ná 19 Nollaig 2019
 • Ní cheadófar d’aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil agus an táille iontrála isea €20/£20

LÉIRMHEASTÓIREACHT AGUS GRADAIM
 • Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.
 • Ní bheidh aon teorainn leis an líon gradam a mbeidh cead ag an léirmheastóir a bhronnadh agus déanfar gach dícheall a chinntiú go mbronnfar ar a laghad gradam amháin ar gach grúpa a ghlacann páirt. Tabharfar nótaí léirmheastóireachta do gach grúpa.

FÉILE COIRM GAEL LINN– CLÁR SAMPLACH

MAIDIN                  TRÁTHNÓNA
10.30 a.m. Seó Scoile 1 1.30p.m. Seó Scoile 5
11.00 a.m. Seó Scoile 2 2.00p.m. Seó Scoile 6
11.30 a.m. Seó Scoile 3 2.30p.m. Seó Scoile 7
12.00 nóin Seó Scoile 4 3.00p.m. Seó Scoile 8
12.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM 3.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM
(Páistí sheónna na maidine ag imeachta
abhaile, páistí sheónna na hiarnóna ag teacht)

 • Tá an clár seo déanta amach ag glacadh leis go mbeidh 8 seó páirteach. In áiteanna a mbeidh níos lú seónna ná sin ag glacadh páirte, seans go n-eagrófar an lá in aon seisiún amháin.
 • Le go mbainfidh na páistí lántairbhe as an lá agus chun atmaisféar a chothú san amharclann, beimid ag súil go bhféachfaidh gach grúpa ar na grúpaí eile sa seisiún céanna leo féin agus go mbeidh na grúpaí uilig ó gach seisiún i láthair ag Bronnadh na nGradam. Tá an-tábhacht ag baint leis seo dar linn mar níl tada níos measa ná seó a bheith ar ardán agus gan éinne a bheith sa lucht féachana.

GINEARÁLTA
 • Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.
 • Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna agus físeáin a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo, ach cead a bheith faighte againn roimhré ó scoileanna na híomhánna agus na físeáin sin a ghlacadh.

Tuilleadh Eolais: Seán Ó Ceallaigh - seanc@gael-linn.ie - 01.6753299