Iar-bhunscoil

Comórtas Díospóireachtaí an Phiarsaigh

Léargas ginearálta

Comórtas Óráide an Phiarsaigh 2021

Beidh sonraí 2021/22 ar fáil mí Lúnasa 2021. 

AIDHM

Comórtas Óráide is ea Comórtas an Phiarsaigh 2021 atá á reáchtáil ag Gael Linn d’iar-bhunscoileanna atá ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla. Is í aidhm an chomórtais ná taithí i labhairt na Gaeilge a thabhairt do dhaltaí. Má bhíonn deireadh le Covid-19 an t-am seo an bhliain seo chugainn beimid ag filleadh ar an gcomórtas mar a bhí go dtí seo i.e. comórtas díospóireachta d'fhoirne de thriúr cainteoir!

IONTRÁIL

Léigh na rialacha ar fad go cúramach anseo. Ansin cliceáil ar CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála isea 6 Samhain 2020 ach ní gá na físeáin féin a bheith againn go dtí níos déanaí. Beidh táille €5 ar dhalta a chlárú.

Má bhíonn aon fhadhb agat déan teagmháil le:

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

087 057 8801 R-phost: ceithleann@gael-linn.ie 

 

RIALACHA GINEARÁLTA

1.      Tá an comórtas seo oscailte do dhaltaí in iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu.

Maidir le scoileanna a bhfuil sruth Gaeilge iontu, má roghnaítear daltaí nach bhfuil sa sruth Gaeilge le labhairt féadfaidh na scoláirí sin páirt a ghlacadh sa chomórtas.  

2.      Beidh dhá roinn sa chomórtas - Roinn na Sóisear agus Roinn na Sinsear.

3.      Is do dhaltaí atá sna ranganna Teastais Shóisearaigh Roinn na Sóisear.

4.      Is do dhaltaí atá sna ranganna Ardteistiméireachta Roinn na Sinsear - daltaí na hIdirbhliana san áireamh.

5.      Ní ceadmhach d'aon scoil níos mó ná triúr dalta a chur isteach ar Roinn na Sóisear agus triúr ar Roinn na Sinsear.

6.      Beidh táille iontrála €5.00 le híoc ag gach scoláire. Ní mór an fhoirm iontrála ar líne a líonadh tríd an cnaipe CLÁRAIGH thuas roimh 6 Samhain 2020.

7.      Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí agus ní chuirfear marcanna ar fáil.

 LEAGAN AMACH AN CHOMÓRTAIS

·        Is comórtas do chainteoirí aonair atá i gceist, agus seolfar gach iontráil don chéad babhta chugainn mar fhíseán den gcainteoir agus é/í ag plé ábhar a bheidh roghnaithe aige/aici ó liosta de 5 ábhar a chuirfidh Gael Linn ar fáil. Beidh téamaí difriúla á thabhairt do dhaltaí Roinn na Sóisear agus Roinn na Sinsear.

·        Roinnfear na cainteoirí i ngrúpaí de ochtar (Sóisear agus Sinsear). Cuirfear na físeáin sin amach chuig moltóir agus piocfaidh an moltóir líon áirithe ón ochtar chun dul ar aghaidh chuig an chéad babhta eile (Braitheann an líon a rachaidh ar aghaidh ar an líon iontrálacha a bhíonn againn). 

·        Leanfar ar aghaidh mar sin go dtí go mbeidh ochtar roghnaithe i ngach réigiún (Sóisear agus Sinsear) chun dul san iomaíocht in 4 cinn de chraobhacha réigiúnacha. Craolfar na craobhacha réigiúnacha seo ar líne ar leathanach Facebook Gael Linn agus roghhnófar beirt chainteoir as gach réigiún chun dul ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann (Sóisear agus Sinsear).

·        Craolfar Craobh na hÉireann ar leathanachFacebook Gael Linn

 

AM

Labhróidh cainteoirí sa chomórtas sóisearach ar feadh 3 nóiméad ar a mhéid agus labhróidh cainteoirí sa chomórtas sinsearach ar feadh 4 nóiméad ar a mhéid.

MOLTÓIREACHT AGUS CÓRAS MARCÁLA

Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag babhtaí Chomórtas an Phiarsaigh 2021 agus tá sé mar pholasaí ag Gael Linn gan marcanna na moltóirí a thaispeáint d’aon duine.

Bronnfar suas le 100 marc an duine ar na cainteoirí roinnte mar seo:

Tuairimíocht                                            50

Teacht i láthair                                         25

Líofacht na Gaeilge                                    25

IOMLÁN                                                   100

 

DUAISEANNA

Bronnfar teastas Gael Linn ar gach cainteoir a ghlacann páirt. 
Bronnfar duaiseanna ar na cainteoirí go léir ag na craobhacha réigiúnacha. 
Bronnfar duaiseanna maithe luachmhara ar na cainteoiri ag Craobh na hÉireann. Beidh níos mó eolais faoi na duaiseanna seo i ndiaidh na Nollag.

AN CHRAOBH

Reáchtálfar Craobh Chomórtas an Phiarsaigh ar líne indiaidh an bhriseadh lár-théarma i Mí Feabhra 2021.

 

 


ACCpresentation
Coláiste Pobail Átha Luain - Curaidh an Phiarsaigh 2019 - Sóisear
KKCpresentation
Coláiste Chill Chainnigh - Curaidh an Phiarsaigh 2019 - Sinsear
Comórtas Óráide an Phiarsaigh  2021