Iar-bhunscoil

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh

Léargas ginearálta

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 

Tá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn d’iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge, agus dóibh siúd amháin. 

AIDHM

Is chun leas na Gaeilge atá an comórtas seo á reáchtáil. Chuige sin is dóigh linn gur féidir na díospóireachtaí a úsáid mar áis chun an teanga a mhúineadh trí rannpháirtíocht an ranga go léir. Is féidir é seo a dhéanamh ar shlite éagsúla, mar shampla: 

• an rang ar fad a chur ag déanamh taighde ar ábhar an rúin

• ábhar an rúin a thabhairt mar aiste don rang agus na tuairimí a thagann aníos a phlé sa rang 

• an rang ar fad a ghríosadh le freastal ar na díospóireachtaí 

• scoláirí nach mbeidh ar an bhfoireann a ullmhú roimh ré chun a dtuairimí a thabhairt ón urlár ag deireadh na díospóireachta

Reáchtáil an Chomórtais

·       Bíonn suas le ceithre fhoireann páirteach i ngach díospóireacht. Téann dhá fhoireann ar aghaidh ó na babhtaí tosaigh.

·       Cuirfear tús le comórtas na bliana seo an tseachtain dar tús 16 Deireadh Fómhair 2023. Cuirfear liosta na socruithe amach chuig na múinteoirí ar a laghad seachtain roimh ré. Ní athrófar na socruithe seo.

·       Má tharraingíonn foireann/foirne siar leanfar ar aghaidh leis an díospóireacht leis an líon foirne a bheidh fágtha. Tar éis an chéad nó an dara babhta (ag brath ar líon na n-iarratas) eagrófar ceithre Chraobh Réigiúnacha ag a mbronnfar duaiseanna.

·       Is tríd an ríomhphost is mó a choinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheidh ag déileáil linn maidir leis an gcomórtas seo. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agus seoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith i gceart ar an bhfoirm iontrála chomh maith leis an uimhir theileafóin póca. Ní roinnfear sonraí pearsanta an mhúinteora le haon tríú páirtí.

[OSCLÓIDH AN CLÁRÚCHÁN GO LUATH I MÍ MHEÁN FÓMHAIR]

IONTRÁIL

Léigh na rialacha ar fad go cúramach anseo. Ansin cliceáil ar CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála ná 22 Meán Fómhair 2023. Beidh táille €15 ar chlárú.

(Má bhíonn aon fhadhb agat déan teagmháil le Lauren Ní Mhaoileanaigh, lauren@gael-linn.ie / 087 057 8801). 


Na Foirne
Triúr a bhíonn ar gach foireann agus bíonn suas le ceithre fhoireann san iomaíocht i ngach babhta díospóireachta. Labhraíonn an triúr ar an taobh céanna den rún. Chomh maith lena chuid pointí féin a dhéanamh bíonn sé de dhualgas ar an gCaptaen sainmhíniú a dhéanamh ar an rún agus seasamh a fhoirne ina leith a leagan amach. Ní bheidh ar an gCaptaen labhairt faoi dhó. Tá sé riachtanach go mbíonn ionadaí ag gach foireann ar eagla nach mbíonn duine den triúr ar fáil ar lá na díospóireachta. Cuirtear treoracha cuimsitheacha ar fáil do gach múinteoir a iontrálann foireann ar conas tabhairt faoi fhoireann a ullmhú do dhíospóireacht. Tá treoirfhíseán ag bun an leathanaigh seo freisin.

Taisteal
Ó bhabhta a trí den chomórtas íoctar méid áirithe costais taistil leis na foirne a mbíonn orthu turais fhada a dhéanamh. Íoctar suim de €30 le gach foireann a thaistealaíonn níos mó ná 50 míle ó bhaile, agus €60 le gach foireann a thaistealaíonn níos mó ná 100 míle ó bhaile. Íoctar liúntas taistil speisialta leis na foirne a bhíonn páirteach i gCraobh na hÉireann.


 

Ginearálta

Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo ach cead ghrianghraif a ghlacadh a bheith faighte ón scoil roimh ré.

Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

RIALACHA GINEARÁLTA

  1. Tá an comórtas oscailte d’iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu agus dóibh siúd amháin.
  2. Beidh dhá roinn sa chomórtas – Roinn na Sóisear agus Roinn na Sinsear.
  3. Is do dhaltaí i ranganna an Teastais Shóisearaigh Roinn na Sóisear. 
  4. Is do dhaltaí i ranganna na hArdteistiméireachta Roinn na Sinsear (an t-Idirbhliain san áireamh). 
  5. Ní ceadmhach d’aon scoil níos mó ná foireann amháin a chur isteach ar Roinn na Sóisear agus foireann amháin ar Roinn na Sinsear. 
  6. Beidh táille iontrála de €15.00 le híoc ag gach foireann.
  7. Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag na babhtaí díospóireachta agus ní chuirfear marcanna ar fáil. 
  8. Déanfar iarracht amanna agus ionaid a roghnú a fheilfidh do na hiomaitheoirí ach caithfidh múinteoirí glacadh leis na socruithe a dhéanfaidh Gael Linn. Beidh formhór na mbabhtaí ar siúl ar 4.30 p.m. nó 5 p.m. (Luan go Déardaoin)
  9. Tabharfar an rún do na foirne ar a laghad seachtain roimh gach babhta díospóireachta. 

AM AGUS ORD NA GCAINTEOIRÍ 

12. Labhróidh Captaen ó gach foireann ar dtús, ansin Cainteoir 2 ó gach foireann agus ar deireadh Cainteoir 3 ó gach foireann (A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2,A3,B3,C3,D3) 


13. Roinn na Sóisear – Tabharfar trí nóiméad do gach cainteoir. Roinn na Sinsear – Tabharfar ceithre nóiméad do gach cainteoir.


14. Buailfear an clog nuair a bheidh nóiméad amháin fágtha ag cainteoir agus arís nuair a bheidh an t-am istigh. Ní thabharfar marcanna ar aon chaint a dhéanfar tar éis an dara cloig agus féadfar marcanna a bhaint de dhuine a rachaidh thar fóir ar fad. STIÚRADH NA DÍOSPÓIREACHTA 

 

13. Labhrófar tríd an gcathaoirleach i gcónaí agus géillfear dá údarás. 

14. Ní ceadmhach cur isteach ar chainteoir, ach nuair a bheidh an comórtas thart, féadfaidh an cathaoirleach an díospóireacht a oscailt don urlár.

 

MOLTÓIREACHT AGUS CÓRAS MARCÁLA

Bronnfar suas le 100 marc an duine ar na cainteoirí roinnte mar seo:

RANNÓGA

Captaen
(100 marc)

Cainteoir 2
(100 marc)

Cainteoir 3
(100 marc)

Obair Fhoirne
(20 marc)

Sainmhíniú agus Leagan Amach 20

Tuairimíocht
40

 

 

 

Bréagnú
20

 

 

 

 

Teacht i láthair 
25

  

Líofacht

15

 

 

 

 

 IOMLÁN

 

 

 

 

   

IOMLÁN MARCANNA DON FHOIREANN

 


DUAISEANNA

Bronnfar duaiseanna aonair i bhfoirm plaiceanna ar na cainteoirí ar fad ag na Craobhacha Réigiúnacha. Bronnfar leathscoláireacht chuig Coláiste Samhraidh de chuid Gael Linn ar bhuaiteoirí na gCraobhacha Réigiúnacha– ní bheidh na scoláireachtaí inaistrithe.

Ag Craobh na hÉireann, bronnfar Buanchorn Gael Linn agus duais de luach €1,000 ar churaidh na hÉireann, Sóisear agus Sinsear. Bronnfar duais de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile sa Chraobh. 

Bronnfar teastas speisialta agus bonn ar na cainteoirí ar fad sa Chraobh. Bronnfar teastais i gcuimhne ar an ócáid ar gach scoil a bhíonn páirteach sa Chraobh. 

AN CHRAOBH

Reáchtálfar Craobh Chomórtas an Phiarsaigh i mí an Mhárta 2024.


 

Tuilleadh eolais:

 

Lauren Ní Mhaoileanaigh

 

lauren@gael-linn.ie       |           087 057 8801

 

Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. D02 H797


DIOSPOIREACHT 332
Clochar Loreto, Leitir Ceanainn - Curaidh an Phiarsaigh 2022 - Sóisear
DIOSPOIREACHT 380
Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach - Curaidh an Phiarsaigh 2022 - Sinsear