Iar-bhunscoil

Comórtas Díospóireachtaí an Phiarsaigh

Léargas ginearálta

Tá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn do scoileanna dara leibhéal nach ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge, agus dóibh siúd amháin. (féach Rialacha Ginearálta 1.)


Aidhm an Chomórtais
Is chun leas na Gaeilge atá an comórtas seo á reáchtáil. Chuige sin is dóigh linn gur féidir na díospóireachtaí a úsáid mar áis chun an teanga a mhúineadh trí rannpháirtíocht an ranga go léir. Is féidir é seo a dhéanamh ar shlite éagsúla, mar shampla:

  • an rang ar fad a chur ag déanamh taighde ar ábhar an rúin
  • ábhar an rúin a thabhairt mar aiste don rang agus na tuairimí a thagann aníos a phlé sa rang
  • an rang ar fad a ghríosadh le freastal ar na díospóireachtaí
  • mic léinn nach mbeidh ar an bhfoireann a ullmhú roimh ré chun a dtuairimí a thabhairt ón urlár ag deireadh na díospóireachta. 

 

Reáchtáil an Chomórtais
Bíonn suas le ceithre fhoireann páirteach i ngach díospóireacht. Rachaidh dhá fhoireann ar aghaidh ó gach babhta sna babhtaí tosaigh. Ag na Craobhacha Réigiúnacha, áfach, ní rachaidh ar aghaidh ach foireann amháin, agus rachaidh an fhoireann sin díreach ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann.

Tar éis dátaí agus ionaid do na babhtaí a shocrú cuirfear an t-eolas amach chuig na múinteoirí. Ní athrófar na socruithe seo. Má tharrangaíonn foireann/ foirne siar leanfar ar aghaidh leis an díospóireacht le pé líon foirne a bheidh fágtha.
Eagrófar an chéad bhabhta ó 21 Deireadh Fómhair 2019 ar aghaidh in ionaid atá lárnach do na scoileanna atá ag glacadh páirte iontu. Eagrófar an dara agus an tríú babhta roimh Nollaig - chomh fada agus is féidir. Eagrófar 4 Chraobh Réigiúnacha ó mhí Eanáir 2020 ar aghaidh agus Craobh na hÉireann roimh laethanta saoire na Cásca. Rachaidh foireann amháin ó gach Craobh Réigiúnach ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann.
Is tríd an ríomhphost agus téacsanna fóin a choinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheas ag deileáil linn maidir leis an gcomórtas seo. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agus seoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith i gceart ar an bhfoirm iontrála, chomh maith leis an uimhir theileafóin póca. Ní roinnfear uimhir theileafóin póca ná seoladh r-phoist pearsanta an mhúinteora le haon tríú páirtí.

I gcás nach bhfeileann dáta aon bhabhta díospóireachta don mhúinteoir i gceannas na foirne iarrtar ar scoileanna a dhéanamh cinnte go bhfuil múinteoir eile ar fáil a d'fhéadfadh freastal ar an mbabhta díospóireachta in éineacht leis an bhfoireann.

IONTRÁIL
Léigh na rialacha ar fad go cúramach anseo. Ansin cliceáil ar CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus a sheoladh ar aghaidh chugainn. Beidh táille €15 ar fhoireann a clárú.
(Má bhíonn aon fhadhb agat déan teagmháil le Tomás Ó Cadhla ag tomasrua@gael-linn.ie nó 087.7474927)

 

 

Na Foirne
Triúr a bheidh ar gach foireann agus beidh suas le ceithre fhoireann san iomaíocht i ngach babhta díospóireachta. Labhraóidh an triúr ar an taobh céanna den rún. Chomh maith lena chuid pointí féin a dhéanamh beidh sé de dhualgas ar an gCaptaen sainmhíniú a dhéanamh ar an rún agus seasamh a fhoirne ina leith a leagan amach. Ní bheidh ar an gCaptaen labhairt faoi dhó.
Tá sé riachtanach go mbeadh ionadaí ag gach foireann ar eagla nach mbeadh duine den triúr ar fáil ar lá na díospóireachta.
Cuirfear treoracha cuismsitheacha, i bhfoirm lámhleabhar, ar fáil do gach múinteoir a iontrálann foireann ar conas tabhairt faoi fhoireann a ullmhú do dhíospóireacht. Tá treoirfhíseán le feiceáil freisin ar bharr an leathanaigh seo.

Taisteal
Ón tríú babhta ar aghaidh íocfar méid áirithe costais taistil leis na foirne a mbíonn orthu turais fhada a dhéanamh. Íocfar suim de €30 le gach foireann a thaistealaíonn níos mó ná 50 míle ó bhaile, agus €60 le gach foireann a thaistealaíonn níos mó ná 100 míle ó bhaile.
Íocfar liúntas taistil speisialta leis na foirne a bheidh páirteach i gCraobh na hÉireann.

 

 

Rialacha Ginearálta
1. Tá an comórtas oscailte do iarbhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu. (Maidir le scoileanna a bhfuil sruth Gaeilge iontu, má roghnaítear daltaí nach bhfuil sa sruth Gaeilge le labhairt ar fhoireann féadfaidh an fhoireann sin páirt a ghlacadh I gComórtas an Phiarsaigh. Má roghnaítear dalta ar bith as an sruth Gaeilge áfach, fiú duine amháin, caithfidh an fhoireann páirt a ghlacadh i gComórtas Uí Chadhain, an comórtas díospóireachta eile a eagraímid do scoileanna ina ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu)

2. Beidh dhá roinn sa chomórtas - Roinn na Sóisear agus Roinn na Sinsear.
3. Is do mhic léinn sna ranganna Teastais Shóisirigh Roinn na Sóisear.
4. Is do mhic léinn sna ranganna Ardteistiméireachta Roinn na Sinsear (Idirbhliain san áireamh).
5. Ní ceadmhach d'aon scoil níos mó ná foireann amháin a chur isteach ar Roinn na Sóisear agus foireann amháin ar Roinn na Sinsear.
6. Beidh táille iontrála €15.00 le híoc ag gach foireann. Ní mór an fhoirm iontrála ar líne a líonadh tríd an cnapa CLÁRAIGH thuas roimh 1 Deireadh Fómhair 2019.
7. Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag na babhtaí díospóireachta agus ní chuirfear marcanna ar fáil.
8. Déanfar iarracht amanna agus ionaid a roghnú a fheilfidh do na hiomaitheoirí ach caithfidh múinteoirí glacadh leis na socruithe a dhéanfaidh Gael Linn. Beidh formhór na mbabhtaí ar siúl idir 4.00 p.m. agus 7.30 p.m. ó Luan go Déardaoin.

Réiteach don Díospóireacht
9. Tabharfar an rún do na foirne ar a laghad seachtain roimh gach babhta díospóireachta.

Am agus Ord na gCainteoirí
10. Labhróidh Captaen gach foireann ar dtús, ansin Cainteoir 2 ó gach foireann agus ar deireadh Cainteoir 3 ó gach foireann. (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3)
11. Roinn na Sóisear - Tabharfar trí nóiméad do gach cainteoir.
Roinn na Sinsear - Tabharfar ceithre nóiméad do gach cainteoir.
12. Buailfear an clog nuair a bheidh nóiméad amháin fágtha ag cainteoir agus arís nuair a bheidh an t-am istigh. Ní thabharfar marcanna ar aon chaint a dhéanfar tar éis an dara clog agus féadfar marcanna a bhaint de dhuine a théann thar fóir ar fad.

 

 

Stiúradh na Díospóireachta
13. Labhrófar tríd an gcathaoirleach i gcónaí agus géillfear dá údarás.
14. Ní ceadmhach cur isteach ar chainteoir, ach, nuair a beidh an comórtas thart, féadfaidh an cathaoirleach an díospóireacht a oscailt don urlár.

Duaiseanna
Bronnfar duaiseanna aonair i bhfoirm plaiceanna ar na cainteoirí ar fad ag na Craobhacha Réigiúnacha. Bronnfar leathscoláireacht chuig Coláiste Samhraidh de chuid Gael Linn ar bhuaiteoirí na gCraobhacha Réigiúnacha - ní bheidh na scoláireachtaí inaistrithe.
Ag Craobh na hÉireann bronnfar buanchorn Gael Linn agus duaiseanna de luach €1,000 ar churaidh na hÉireann, Sóisear agus Sinsear. Bronnfar duaiseanna de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile sa Chraobh.
Bronnfar teastais ar bhaill na bhfoirne ar fad a ghlacfaidh páirt sa chomórtas ag an mbabhta deireanach ina mbeidh siad páirteach. Bronnfar teastais speisialta ar na cainteoirí ar fad sa Chraobh. Bronnfar teastais i gcuimhne ar an ócáid ar gach scoil a bhíonn páirteach sa Chraobh.

Córas Marcála
Bíonn 100 marc an duine le gnóthú ag na cainteoirí agus iad roinnte mar seo a leanas

RANNÓGA Captaen 
(100 marc)
Cainteoir 2
(100 marc)
Cainteoir 3
(100 points)
Obair Fhoirne
(20 marc)
Sainmhíniú agus Leagan Amach 20Tuairimíocht 40Bréagnú 20Teacht i láthair 25Líofacht Ghaeilge 15IOMLÁN
IOMLÁN MARCANNA DON FHOIREANN

 

Ginearálta
Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo, ach cead ghrianghraif a ghlacadh a bheith faighte ón scoil roimh ré.

Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

TUILLEADH EOLAIS:
Tomás Ó Cadhla, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
01.6753300 087.7474927 R-phost: tomasrua@gael-linn.ie
ACCpresentation
Coláiste Pobail Átha Luain - Curaidh an Phiarsaigh 2019 - Sóisear
KKCpresentation
Coláiste Chill Chainnigh - Curaidh an Phiarsaigh 2019 - Sinsear