Iar-bhunscoil

Comórtas Podchraoladh

Léargas ginearálta

Comórtas Podchraoladh Gael Linn

Comórtas do dhaltaí iar-bhunscoile é seo atá dírithe ar dhaltaí na hidirbhliana go príomha. Tá sé an-oiriúnach mar ábhar tionscnaimh do na daltaí. Tá cead ag daltaí ó scoileanna lán-Ghaeilge nó ó scoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu páirt a glacadh ann.

Rannóga

ROINN A: D’iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu agus do dhaltaí i sruthanna lán-Ghaeilge.

ROINN B: D’iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu.

Buaiteoirí 2023

Beidh buaiteoirí an chomórtais 2023 á fhogairt againn ar an gclár siamsaíochta Bladhaire, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta go luath i mí Meán Fomhair 2023.

 

Cén sórt cláir?

CLÁR CAINTE:    Clár Agallaimh, Clár Díospóireachta, Clár Comhrá, Clár Nuachta nó Clár Spóirt.

IRISCHLÁR:      Meascán d’ábhar, idir chaint agus ceoil

GNÉCHLÁR:        Cur síos ar shaol duine, cur síos ar thogra, ar ghníomh, ar shuíomh, ar ócáid, ar shaothar.

DRÁMA:             Comhrá, ceol, fuaimrian agus maisíocht a spreagann samhlaíocht an éisteora i leith na gcarachtar agus an scéil.

Is féidir éisteacht le roinnt samplaí d'iontrálacha 2021 ag na naisc thíos: 

  • Cliceáil anseo le héisteacht le 'Podchraoladh PCD', Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis. 
  • Cliceáil anseo le héisteacht le 'Durún Dúnmharaithe', Meánscoil an Ghrianáin Mhuire, Átha Luain. 
  • Cliceáil anseo le héisteacht le 'Ardán na Feóire', Coláiste Cois Life, Leamhcán. 

Céimeanna

1.      Roghnaigh an t-ábhar – bí cinnte go bhfuil suim ag na daltaí iad féin san ábhar agus go bhfuil siad compordach leis. Déan iarracht cluas an éisteora a mhealladh – bain úsáid as samhlaíocht chun ábhar neamhghnóthach a roghnú!

2.      Roinn amach na poist éagsúla; léiritheoir (d’fheadfadh beirt a bheith i gceist), láithreoir, agallóir, tuairisceoir, taighdeoir, aisteoir, srl.

3.      Déan amach treoirchlár. Mionchuntas den chlár atá de dhíth anseo. Ba cheart an t-ábhar atá idir lámha, an méid ama le bheith ag gach píosa agus na daoine atá páirteach a bheith soiléir ón treoirchlár. Caithfidh gach píosa cainte, amhrán, srl a bheith i nGaeilge.

4.      Bailigh an t-eolas agus cuir le chéile é ar bhealach atá spéisiúil. Scríobh amach an script. Déan cinnte go ndéanfaidh an láithreoir é a chleachtadh agus go mbeidh sé/sí compordach leis an nGaeilge. Ní mór intreoir (intro) ceart a bheith ag tús an chláir agus go gcuirfeadh an láithreoir é/í féin in aithne. Is fiú a rá cén saghas cláir a bheas ann, cad iad na hábhair a bheas ann, agus cé hiad na daoine a bheas a gcur faoi agallamh. srl.

5.       Socraigh agus déan taifead ar aon agallamh nó vox pop a bheidh mar chuid den chlár.

6.      Pioc amach cúpla píosa ceoil don chlár. Is fiú beagáinín machnaimh a dhéanamh ar an gcineál ceoil a d’oirfeadh don chlár. Cuireann ceol le hatmaisféar an chláir – ag tús agus deireadh an chláir go háirithe. D’fhéadfaí cúpla nóta ceoil (sting a thugtar air seo) a chur idir mhíreanna chun a léiriú go bhfuil deireadh le mír amháin agus go bhfuil tús á chur le hábhar eile. Ba cheart an t-aitheantas cuí a thabhairt don cheol agus do na ceoltóirí i rith an chláir.

7.      Déan iarracht trealamh maith fuaime a úsáid (féach nóta thall). Déan seiceáil fuaime (soundcheck) roimh ré le gach duine a bheidh ar an gclár. Bíodh leibhéal na nglórtha cothrom go maith i rith an chláir – ná bíodh gá ag an éisteoir an fhuaim acu a ísliú/ardú le linn a bheith ag éisteacht! Ní mór a bheith an-chúramach nach mbíonn torann cúlra ag cur isteach ar an taifead – doirse ag oscailt, daoine ag caint, rudaí ag titim de bhoird nó a leithéid.

8.      Déan bréag thaifeadadh ar an gclár roimh ré ag tabhairt aire do chúrsaí ama. Tá sé tábhachtach nach rachadh aon duine thar am.

9.      Éist leis an gclár ina iomláine agus déan measúnú air. Is fiú comhairle a fháil maidir le heagarthóireacht a dhéanamh ar an gclár. Déan aon phíosa nach bhfuil sásúil a thaifead arís.

10.  Thar aon rud eile bainigí taitneamh as an taifead. Mura bhfuil sibhse as baint taitneamh as a bheith páirteach sa bpodchraoladh níl aon duine chun taitneamh a bhaint as bheith ag éisteacht!

 

Moltóireacht

Craoltóirí aitheanta a bheidh i mbun moltóireacht ar an gcomórtas seo. Tabharfaidh na moltóirí ionchur na scoláirí féin in ullmhú an chláir agus san obair pháirce san áireamh agus iad ag teacht ar an mbreith, chomh maith leis na gnéithe seo a leanas:

Ábhar an Chláir; An Script; Rogha Ceoil; An t-Atmaisféar; Na hAgallaimh/Vox Pops; Láithriú; Léiriú Ginearálta; Caighdeán Taifeadta, Fuaimrian agus Maisíocht.

Cuirfear tuairisc an mholtóra ar gach podchraoladh a iontrálfar ar fáil do na scoileanna nuair a fhógrófar na torthaí.

 

Duaiseanna

Bronnfar trí dhuais náisiúnta ar an trí chlár is fearr, is cuma cén roinn ina mbeidh an scoil ag iomaíocht. Ina dhiaidh sin, bronnfar trí dhuais ar an trí chlár is fear i Roinn A agus trí dhuais ar an trí chlár is fearr i Roinn B.

Duaiseanna Náisiúnta

Roghnóidh na moltóirí an trí phodchraoladh is fearr sa chomórtas.

An Chéad Áit     €1,000

An Dara hÁit      €600

An Tríú hÁit       €400

 

Duaiseanna Roinn A agus Roinn B

Fógrófar na duaiseanna i Roinn A agus i Roinn B mar seo a leanas:

An Chéad Áit      €300  

An Dara hÁit       €200

An Triú hÁit        €100

 

·     Bronnfar teastas ar gach ball de gach grúpa a ghlacann páirt sa chomórtas

·      Is ar na scoileanna a bhronnfar na duaiseanna uile sa chomórtas seo agus molaimid go gcaithfear airgead na nduaiseanna ar threalamh taifeadta don scoil.

 

Rialacha an Chomórtais

1.       Comórtas é seo a thugann deis do dhaltaí a bpodchraoladh féin a thaifeadadh: clár cainte, irischlár, gnéchlár, dráma raidió nó eile a mhaireann idir 15 agus 20 nóiméad.

2.       Ní mór clár spéisiúil a dhéanamh, ag cuimhneamh i gcónaí gur saothar don chluas atá i gceist (féach ar “Céimeanna” thuas).

3.       Is féidir rogha cur chuige nó comhdhéanamh a úsáid – mar shampla agallamh, comhrá, ceol, nuacht nó eile.

4.       Moltar téama amháin a roghnú agus forbairt a dhéanamh air.

5.       Caithfidh gach píosa cainte, amhrán nó eile a bheith i nGaeilge

6.       Cé go mbeidh treoir áirithe le tabhairt ag an múinteoir, beifear ag súil gur ionchur na scoláirí is mó a bheidh le haithint ar an gclár.

7.       Níl aon teorainn leis an líon scoláirí ar féidir leo a bheith ag plé leis an gclár.

8.       Tá cead ag gach aon scoil suas le 3 chlár a iontráil sa chomórtas

9.       Caithfidh gach iarracht a bheith ar ardchaighdeán taifeadta.

 

Iontrálacha

Tá muid ag glacadh le hiontrálacha ar líne anois! Is táille €10 a bheidh i gceist le gach aon iontráil.

Tar éis dúinn an iarratas a fháil, seolfar foirm speisialta chugaibh ar a mbeidh na sonraí faoin gclár le líonadh isteach. Ní mór fhoirm seo a líonadh agus an podchraoladh féin a sheoladh chuig Gael Linn ag úsáid wetransfer.com roimh 15 Márta 2024.

Is ag Gael Linn a bheidh na cearta ar aon podchraoladh a iontrálfar agus cead iomlán againn podchraoladh iomlán nó ábhar as aon podchraoladh a úsáid.

 

Tuilleadh eolais:

 

Mairéad Ní Neachtain

 

maireadn@gael-linn.ie             |           087 359 3957 

Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. D02 H797