Iar-bhunscoil

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh

Léargas ginearálta

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2021/22

Tá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn do scoileanna dara leibhéil nach ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge, agus dóibh siúd amháin. 

AIDHM

Is chun leas na Gaeilge atá an comórtas seo á reáchtáil. Chuige sin is dóigh linn gur féidir na díospóireachtaí a úsáid mar áis chun an teanga a mhúineadh trí rannpháirtíocht an ranga go léir. Is féidir é seo a dhéanamh ar shlite éagsúla, mar shampla: 

• an rang ar fad a chur ag déanamh taighde ar ábhar an rúin

• ábhar an rúin a thabhairt mar aiste don rang agus na tuairimí a thagann aníos a phlé sa rang 

• an rang ar fad a ghríosadh le freastal ar na díospóireachtaí 

• scoláirí nach mbeidh ar an bhfoireann a ullmhú roimh ré chun a dtuairimí a thabhairt ón urlár ag deireadh na díospóireachta

IONTRÁIL

Léigh na rialacha ar fad go cúramach anseo. Ansin cliceáil ar CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála ná 25 Meán Fómhair 2021. Beidh táille €15 ar chlárú.

Má bhíonn aon fhadhb agat déan teagmháil le:

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

087 057 8801 R-phost: ceithleann@gael-linn.ie 

 

RIALACHA GINEARÁLTA

  1. Tá an comórtas oscailte do iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu agus dóibh siúd amháin.
  2. Beidh dhá roinn sa chomórtas – Roinn na Sóisear agus Roinn na Sinsear.
  3. Is do mhic léinn i ranganna an Teastais Shóisearaigh Roinn na Sóisear. 
  4. Is do mhic léinn sna ranganna Ardteistiméireachta Roinn na Sinsear (Idirbhliain san áireamh). 
  5. Ní ceadmhach d’aon scoil níos mó ná foireann amháin a chur isteach arRoinn na Sóisear agus foireann amháin ar Roinn na Sinsear. 
  6. Beidh táille iontrála de €15.00 le híoc ag gach foireann.. 
  7. Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag na babhtaí díospóireachta agus ní chuirfear marcanna ar fáil. 
  8. Déanfar iarracht amanna agus ionaid a roghnú a fheilfidh do na hiomaitheoirí ach caithfidh múinteoirí glacadh leis na socruithe a dhéanfaidh Gael Linn. Beidh formhór na mbabhtaí ar siúl ar 4.30 p.m. nó 5 p.m. (Luan go Déardaoin)
  9. Tabharfar an rún do na foirne ar a laghad seachtain roimh gach babhta díospóireachta. 
AM AGUS ORD NA GCAINTEOIRÍ 

10. Labhróidh Captaen gach foirne ar dtús, ansin Cainteoir 2 ó gach foireann agus ar deireadh Cainteoir 3 ó gach foireann (A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2,A3,B3,C3,D3) 
  11. Roinn na Sóisear – Tabharfar trí nóiméad do gach cainteoir.Roinn na Sinsear – Tabharfar ceithre nóiméad do gach cainteoir.
12. Buailfear an clog nuair a bheidh nóiméad amháin fágtha ag cainteoir agus arís nuair a bheidh an t-am istigh. Ní thabharfar marcanna ar aon chaint a dhéanfar tar éis an dara cloig agus féadfar marcanna a bhaint de dhuine a rachaidh thar fóir ar fad. 

STIÚRADH NA DÍOSPÓIREACHTA 
 
13. Labhrófar tríd an gcathaoirleach i gcónaí agus géillfear dá údarás. 
14. Ní ceadmhach cur isteach ar chainteoir, ach nuair a bheidh an comórtas thart, féadfaidh an cathaoirleach an díospóireacht a oscailt don urlár.

MOLTÓIREACHT AGUS CÓRAS MARCÁLA

Bronnfar suas le 100 marc an duine ar na cainteoirí roinnte mar seo:

 

DUAISEANNA

Bronnfar duaiseanna aonair i bhfoirm plaiceanna ar na cainteoirí ar fad ag na Craobhacha Réigiúnacha. Bronnfar leathscoláireacht chuig ColáisteSamhraidh de chuid Gael Linn ar bhuaiteoirí na gCraobhacha Réigiúnacha– ní bheidh na scoláireachtaí inaistrithe.

Ag Craobh na hÉireann, bronnfar Buanchorn Gael Linn agus duais de luach€1,000 ar churaidh na hÉireann, Sóisear agus Sinsear. Bronnfar duais de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile sa Chraobh. 

Bronnfar teastas speisialta ar na cainteoirí ar fad sa Chraobh. Bronnfar teastais i gcuimhne ar an ócáid ar gach scoil a bhíonn páirteach sa Chraobh. 

AN CHRAOBH

Reáchtálfar Craobh Chomórtas an Phiarsaigh Mí Márta 2022.

 

 


ACCpresentation
Coláiste Pobail Átha Luain - Curaidh an Phiarsaigh 2019 - Sóisear
KKCpresentation
Coláiste Chill Chainnigh - Curaidh an Phiarsaigh 2019 - Sinsear