Iar-bhunscoil

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain

Léargas ginearálta

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain

Tá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn do iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge, agus dóibh siúd amháin.

Aidhm an Chomórtais
Is chun leas na Gaeilge atá an comórtas seo á reáchtáil. Chuige sin is dóigh linn gur feidir na díospóireachtaí a úsáid mar áis chun an teanga a mhúineadh trí rannpháirtíocht an ranga go léir. Is féidir é seo a dhéanamh ar shlite éagsúla, mar shampla:

  • an rang ar fad a chur ag déanamh taighde ar ábhar an rúin 
  • ábhar an rúin a thabhairt mar aiste don rang agus na tuairimí a thagann aníos a phlé sa rang
  • an rang ar fad a ghríosadh le freastal ar na díospóireachtaí
  • mic léinn nach mbeidh ar an bhfoireann a ullmhú roimh ré chun a dtuairimí a thabhairt ón urlár ag deireadh na díospóireachta.


Reáchtáil an Chomórtais
Bíonn suas le ceithre fhoireann páirteach i ngach díospóireacht. Téann dhá fhoireann ar aghaidh ó gach babhta.
Cuirfear tús le comórtas na bliana seo nuair a thiocfaidh athrú ar na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair. Cuirfear liosta na socruithe amach chuig na múinteoirí ar a laghad seachtain roimh ré. Ní athrófar na socruithe seo.
Má tharrangaíonn foireann/foirne siar leanfar ar aghaidh leis an díospóireacht leis an líon foirne a bheidh fágtha.Tar éis an chéad nó an dara babhta (ag brath ar líon na n-iarratas) eagrófar dhá Chraobh Réigiúnacha ag a mbronnfar duaiseanna.
Is tríd an ríomhphost is mó a choinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheas ag déileáil linn maidir leis an gcomórtas seo. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agus seoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith i gceart ar an bhfoirm iontrála chomh maith leis an uimhir theileafóin póca. Ní roinnfear sonraí pearsanta an mhúinteora le haon tríú páirtí.

Iontráil

Léigh na rialacha ar fad go cúramach anseo. Ansin cliceáil ar CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus a sheoladh ar aghaidh chugainn. Beidh táille €15 ar fhoireann a clárú. An dáta deiridh iontráil ná 17 Meán Fómhair 21.

(Má bhíonn aon fhadhb agat déan teagmháil le Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. 087 057 8801 R-phost: ceithleann@gael-linn.ie )

Na Foirne
Triúr a bhíonn ar gach foireann agus bíonn suas le ceithre fhoireann san iomaíocht i ngach babhta díospóireachta. Labhraíonn an triúr ar an taobh céanna den rún. Chomh maith lena chuid pointí féin a dhéanamh bíonn sé de dhualgas ar an gCaptaen sainmhíniú a dhéanamh ar an rún agus seasamh a fhoirne ina leith a leagan amach. Ní bheidh ar an gCaptaen labhairt faoi dhó. Tá sé riachtanach go mbíonn ionadaí ag gach foireann ar eagla nach mbíonn duine den triúr ar fáil ar lá na díospóireachta. Cuirtear treoracha cuimsitheacha ar fáil do gach múinteoir a iontrálann foireann ar conas tabhairt faoi fhoireann a ullmhú do dhíospóireacht. Tá treoirfhíseán ag bun an leathanaigh seo freisin.

Taisteal
Ó thús an chomórtais íoctar méid áirithe costais taistil leis na foirne a mbíonn orthu turais fhada a dhéanamh. Íoctar suim de €30 le gach foireann a thaistealaíonn níos mó ná 50 míle ó bhaile, agus €60 le gach foireann a thaistealaíonn níos mó ná 100 míle ó bhaile.Íoctar liúntas taistil speisialta leis na foirne a bhíonn páirteach i gCraobh na hÉireann.

 

 

Ginearálta
Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo, ach cead ghrianghraif a ghlacadh a bheith faighte ón scoil roimh ré.

Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

Rialacha Ginearálta
1. Tá an comórtas oscailte do iarbhunscoileanna a ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge. (Maidir le scoileanna a bhfuil sruth Gaeilge iontu, má roghnaítear dalta ar bith, fiú duine amháin, atá sa sruth Gaeilge le labhairt ar fhoireann caithfidh an fhoireann sin páirt a ghlacadh i gComórtas Uí Chadhain. Má roghnaítear daltaí nach bhfuil sa sruth Gaeilge féadfaidh an fhoireann páirt a ghlacadh i gComórtas an Phiarsaigh, an comórtas díospóireachta eile a eagraímid do scoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu).
2. Bíonn dhá roinn sa chomórtas - Roinn na Sóisear agus Roinn na Sinsear.
3. Is do mhic léinn sna ranganna Teastais Shóisirigh Roinn na Sóisear. I gcás scoileanna sna Sé Chontae i dTuaisceart Éireann ní mór do dhaltaí a bheith faoi 16 ar 1 Eanáir 2021.
4. Is do mhic léinn sna ranganna Ardteistiméireachta Roinn na Sinsear (Idirbhliain san áireamh).I gcás scoileanna sna Sé Chontae i dTuaisceart Éireann ní mór do dhaltaí a bheith faoi 19 ar 1 Iúil 2021.
5. Ní ceadmhach d'aon scoil níos mó ná foireann amháin a chur isteach ar Roinn na Sóisear agus foireann amháin ar Roinn na Sinsear.
6. Beidh táille iontrála €15.00 le híoc ag gach foireann.
7. Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag na babhtaí díospóireachta agus ní chuirtear marcanna ar fáil.
8. Déantar iarracht amanna agus ionaid a roghnú a fheileann do na hiomaitheoirí ach caithfidh múinteoirí glacadh leis na socruithe a dhéanann Gael Linn. Bíonn formhór na mbabhtaí ar siúl ar 4.30 p.m. nó 5 p.m.

 

 

Réiteach don Díospóireacht
9. Tugtar an rún do na foirne seachtain ar a laghad roimh gach babhta díospóireachta.

Am agus Ord na gCainteoirí
10. Labhraíonn Captaen gach foireann ar dtús, ansin Cainteoir 2 ó gach foireann agus ar deireadh Cainteoir 3 ó gach foireann (A1, B1, C1, D1, A2, B2,C2, D2, A3, B3, C3, D3)
11. Roinn na Sóisear - Tugtar trí nóiméad do gach cainteoir. Roinn na Sinsear - Tugtar ceithre nóiméad do gach cainteoir.
12. Buailtear an clog nuair a bhíonn nóiméad amháin fágtha ag cainteoir agus arís nuair a bhíonn an t-am istigh. Ní thugtar marcanna ar aon chaint a dhéanfar tar éis an dara clog agus féadtar marcanna a bhaint de dhuine a théann thar fóir ar fad.

Stiúradh na Díospóireachta
13. Labhraítear tríd an gcathaoirleach i gcónaí agus caithfear géilleadh dá údarás.
14. Ní ceadmhach cur isteach ar chainteoir, ach, nuair a bhíonn an comórtas thart, féadann an cathaoirleach an díospóireacht a oscailt don urlár.

 Duaiseanna
Bronnfar duaiseanna aonair i bhfoirm plaiceanna ar na cainteoirí ar fad ag na Craobhacha Réigiúnacha. Ag Craobh na hÉireann bronnfar Corn Uisne agus duais de luach €1,000 ar churaidh na hÉireann i Roinn na Sóisear agus bronnfar Corn Gael Linn agus duais le luach €1,000 ar churaidh na hÉireann i Roinn na Sinsear. Bronnfar duaiseanna de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile sa Chraobh. Bronnfar teastais ar bhaill na bhfoirne ar fad a ghlacfaidh páirt sa chomórtas ag an mbabhta deireanach ina mbíonn siad páirteach. Bronnfar teastas speisialta ar na cainteoirí ar fad sa Chraobh.

Córas Marcála
Bíonn 100 marc an duine ag na cainteoirí agus iad roinnte mar seo a leanas

RANNÓGA

Captaen
(100 marc)

Cainteoir 2
(100 marc)

Cainteoir 3
(100 marc)

Obair Fhoirne
(20 marc)

Sainmhíniú agus Leagan Amach 25
Tuairimíocht
45

 


 

 

Bréagnú
25

 

 

 

 

Teacht i láthair & Líofacht
30

  

 IOMLÁN

 

 

 

 

   

IOMLÁN MARCANNA DON FHOIREANN

 


TUILLEADH EOLAIS

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
087 057 8801 R-phost: 
ceithleann@gael-linn.ie 
Sinsear  S Ó C, Seán Ó Gallcobhair, Ois
Coláiste Chroí Mhuire, Curaidh Uí Chadhain -  Sinsear 2020
Sóisear  Aedín, Ailbhe, Mikayla le GL,
Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Curaidh Uí Chadhain - Sóisear 2020