Iar-bhunscoil

Gaelbhratach (Iar-bhunscoil)

Léargas ginearálta

Scéim spreagtha do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna, urraithe ag Foras na Gaeilge agus ag An Roinn Oideachais agus Scileanna agus á fheidhmiú ag Gael Linn
(Tá tacaíocht á fháil ó Chonradh na Gaeilge & Glór na nGael)

Scéim tacaíochta í Gaelbhratach do scoileanna de gach saghas ar fud na hÉireann. Díríonn Gaelbhratach ar chur chun cinn na Gaeilge ar bhonn struchtúrtha, pleanáilte agus taitneamhach sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna.

Is í aidhm na scéime Gaelbhratach ná úsáid na Gaeilge a spreagadh, ní hamháin sa seomra ranga, ach mar theanga phobal na scoile chomh maith. Leagtar an bhéim ar an nGaeilge chumarsáideach agus ar thabhacht na feasachta teanga mar mhodh foghlama na bpáistí go háirithe. Bronntar Gaelbhratach mar ghradam aitheantais as ucht iarrachtaí na scoile mar is cuí.

Fís na Scéime don bhunscoil:

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge
  • Go mbainfear leas as Curaclam na Bunscoile chun Comhrá Gaeilge a fhreastalaíonn ar riachtanais na bpáistí a mhúineadh
  • Go gcuirfear ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a labhairt go spontáineach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil 

Fís na Scéime don iarbhunscoil:

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge
  • Go gcuirfear ar chumas na ndaltaí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid go muiníneach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.
  • Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad i mbun na scéime. 
  • Scoileanna dara leibhéal na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach.

Tá Gael Linn buíoch as páirtíocht Chonradh na Gaeilge agus Glór na nGael i leith feidhmiú na scéime. Idir an dá léibhéal, tá ós cionn 150 scoileanna timpeall na tíre ag glacadh páirt sa scéim phiolótach. Beifear ag tabhairt cuireadh do roinnt scoileanna nua teacht isteach sa scéim gach bliain, sna blianta amach romhainn. Má tá aon eolas breise ag teastáil is féidir teagmháil a dhéanamh linn. Seo a leanas sonraí teagmhála na n-oifigeach:Mairéad Ní Thiománaigh          
Bainisteoir Gaelbhratach   
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
01.6751200
maireadt@gael-linn.ie


Edel Ní Bhraonáin 
Leas-bhainisteoir
Gaelbhratach (Iar-bhunscoileanna)  
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
01.6753294 
0872157720
edel@gael-linn.ie    

Deirdre Nic Gabhann  
Gaelbhratach (Bunscoileanna)
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
01.6753307
0879818184
deirdre@gael-linn.ie

Eoin O'Hare                            
Oifigeach Tacaíochta Gaelbhratach
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath
087 623 9449
eoinh@gael-linn.ie