Iar-bhunscoil

Siansa Gael Linn (Comórtas Ceoil)

Léargas ginearálta

SIANSA GAEL LINN 2022


NB! CHUN IOMAITHEOIRÍ A IONTRÁIL I SIANSA 2022:

1. Cliceáil ar an cnaipe CLÁRAIGH chuntú a thabhairt chuig an fhoirm iontrála.
2. Líon isteach an fhoirm iontrála ar líne

2. Roghnaigh do mhodh íocaíochta  

4. Cliceáil ar an cnaipe SEOL/SUBMIT chunan fhoirm a chur ar aghaidh 

 

Má bhíonn aon deacracht agat leis an fhoirm iontrálacuir glaoch ar Mhairéad Ní Neachtain ag 087 3593957.
AN COMÓRTAS
SIANSA GAEL LINN is teideal don chomórtas seo do ghrúpaí traidisiúnta. Tá sé á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, chun spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr de óg thallann cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre. Bíodh is gur comórtas atá i gceist, tugtar cabhair agus cúnamh do na ceoltóirí óga trí cheardlanna a eagrú dóibh le ceoltóirí cáiliúla. Cuirtear béim mhór freisin ar chur chun cinn na Gaeilge agus chuige sin eagraítear gach ócáid trí Ghaeilge. Tá súil againn grúpaí a mhealladh a mbeidh sé mar sprioc acu an ceol agus an amhránaíocht thraidisiúnta a thabhairt leo, mar atá déanta ag grúpaí ar nós Téada, Altan, Danú agus araile.

IONTRÁIL
 • Léigh na rialacha/coinníollacha rannpháirtíochta thíos go cúramach, líon isteach an fhoirm iontrála AG BARR AN LEATHANAIGH, agus seol ar ais é FAOIN 22 Deireadh Fómhair 2021. Cuirfear admháil chuig do sheoladh rphoist.

AN CHÉAD CHÉIM
 • Iarrtar ar ghrúpaí ansin clár nó teaglaim leanúnach de cheol traidisiúnta idir 10 agus 12 nóiméad ar fhad, le hamhrán amháin i nGaeilge mar chuid de, a chóiriú go samhailteach agus a thaifead ar MP3, nó WAV.
  ( Féach nasc chuig buaiteoirí Chraobh Siansa 2019 ar an leathanach seo, mar eolas )
 • Is é an Mháirt, 7 Nollaig 2021 an spriocdháta do thaifeadtaí. Tar éis iontrála, cuirfear treoir ar leith chuig múinteoirí/treoraithe na ngrúpaí faoin mbealach le taifid a sheoladh isteach go Gael Linn. Beidh foirm le líonadh le heolas faoin ngrúpa ag an am seo, agus ní ghlacfar le taifeadtaí gan an cháipéis seo. (Moltar do ghrúpaí cóip dá dtaifead a choinneáil ar eagla go gcaillfí é, nó, go ndéanfaí damáiste dó faoi bhealach. Ní sheolfar taifeadtaí ar ais chuig grúpaí )
 • Ba cheart go mbeadh gach taifead ar chaighdeán sách ard go mbeidh an moltóir in ann an ceol/amhránaíocht a chloisteáil agus a mheas ach níl gá le taifead proifisiúnta stiúideo
  Ní mór:

  (a) gach uirlis a bheith i dtiúin

  (b) cothromaíocht leibhéal a bheith le sonrú
  idir na huirlisí
  (c) guth (anna ) an t-amhránaí/na n-amhránaithe
  agus gach uirlis a bheith le cloisteáil
 • Chun clár nó teaglaim leanúnach a chur le chéile, moltar úsáid a bhaint as eilimintí éagsúla den cheol - m.sh. rithim, frásaíocht, nótaí etc. - chun ceangail shamhailteacha a chruthú idir na píosaí / an t-amhrán.
  ~Glacfar le ceol seinnte sa stíl thraidisiúnta (ríleanna, poirt, cornphíopaí, rincí sciobóil, sleamhnáin, foinn mall &rl ) - seancheol nuachóirithe nó ceol nuachumtha. Ba cheart go mbeadh an bhéim ar cheol traidisiúnta na hÉireann agus go mbeadh cothromaíocht idir an traidisiún seo agus an nuálaíocht nuair atá na píosaí á roghnú agus á gcóiriú~
 • Áireofar an t-amhrán mar chuid dhílis den léiriú - tá 25 marc as 100 ag dul dó. Is fiú am a chaitheamh á fhoinsiú agus á chleachtadh. Glacfar le seanamhráin thraidisiúnta Ghaeilge ( moltar amhráin neamhchoitianta a roghnú ) le sean dánta le foinn nuachumtha, nó le hamhráin Ghaeilge nuachumtha sa stíl thraidisiúnta. Ní ghlacfar le haistriúcháin agus ní mór do stíl an amhráin luí isteach le rogha cheoil an ghrúpa.
  (Cliceáil ANSEO chun nótaí breise faoin amhrán a íoslódáil)
 • Níl cosc ar uirlis ceoil ar bith a sheinm sa chomórtas
  ( ach is fearr go mbeadh na huirlisí oiriúnach don cheol traidisiúnta ! )
 • Ní cheadófar damhsa mar chuid den léiriú - ceol agus amhránaíocht amháin a thabharfar san áireamh.
 • Moltar gan aithris a dhéanamh ar chóiriú grúpaí eile, idir grúpaí traidisiúnta gairmiúla agus grúpaí a ghlac páirt sa chomórtas seo cheana.

AN CHÉAD ÉISTEACHT
 • Éisteoidh ceoltóir aitheanta le gach taifead agus cuirfear léirmheas ar fáil do gach grúpa. Fógrófar i ndiaidh na Nollag cé hiad na grúpaí atá roghnaithe de réir a gcaighdeáin chun páirt a ghlacadh sa dara céim den chomórtas, na ceardlanna. Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnaítear.
CEARDLANNA
 • Freastalóidh gach grúpa a roghnófar ag an gcéad éisteacht ar cheardlann aon-lae a reáchtálfar i gceithre ionad éagsúla ar fud na tíre am éigin i rith mí Feabhra 2022. Déanfar gach iarracht ionaid lárnacha a shocrú, ag brath ar cad as do na rannpháirtithe. Is trí Ghaeilge amháin a reáchtálfar na ceardlanna seo. Ceoltóirí/amhránaithe aitheanta a bheidh i mbun na gceardlanna agus cuirfidh siad comhairle ar na grúpaí faoi ghnéithe éagsúla dá léirithe ( m.sh. rogha ceoil/amhráin, cóiriú, tionlacan, teilgean gutha &rl ).
As na ceardlanna seo, roghnófar 8 ngrúpa chun páirt a ghlacadh sa Chraobh. ( Féach Riail 7 thíos ). Tabharfar cumas ceoil, amhránaíocht agus mianach na ngrúpaí san áireamh agus an rogha á déanamh. Bronnfar teastais orthu siúd nach roghnaítear.


AN CHRAOBH
 • Reáchtálfar an Chraobh sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach, 10 Aibreán 2022. Déanfaidh RTÉ Raidió na Gaeltachta craoladh beo ar an ócáid.
DUAISEANNA
 • Bronnfar príomhdhuais €2,500 agus Trófaí Gael Linn ar an ngrúpa a dhéanann, i dtuairim na moltóirí, an cur i láthair is snasta ag an gCraobh.
 • Bronnfar €1,250 orthu siúd a thagann sa dara háit agus €750 don tríú háit.
 • Bronnfar duaiseanna cuimhneacháin ar bhaill uile na ngrúpaí a bheidh sa Chraobh.

LIÚNTAS TAISTIL
Íocfar liúntas taistil de réir mar a oireann leis na grúpaí a roghnaítear don Chraobh i mBaile Átha Cliath. Is faoi na grúpaí féin a bheidh sé na socruithe taistil a dhéanamh.

CÓRAS MARCÁLA
Mar threoir daoibh, seo a leanas an córas marcála a bheidh in úsáid ag na moltóirí ag gach céim den chomórtas ( ach tugtar treoir seachas marcanna do na grúpaí tríd síos )


 Rannóga  Marcanna 
 Rithim                    10 
 Scileanna seinnte uirlise/tiúnáil  20
 *Rogha Ceoil/Cóiriú  20
 Grúpiarracht (ensemble playing) agus léiriú   20
 Amhránaíocht  25
   
 Iomlán  100

*fch nóta faoi rogha ceoil thuas

RIALACHA/Coinníollacha Rannpháirtíochta*:

(*Is ag Gael Linn a bheidh an cinneadh deireanach sa chás go n-éiríonn conspóid maidir le sainmhíniú ar rialacha, coinníollacha rannpháirtíochta nó le haon ghné eile den chomórtas).1. Is i nGaeilge amháin a dhéanfar gach plé le Gael Linn faoin gcomórtas seo.

2. Daoine óga atá os cionn 12 agus faoi bhun 19 mbliana d'aois ar 1 Eanáir 2022, a bheidh i dteideal cur isteach ar an gcomórtas.

3. Ní mór múinteoir nó treoraí fásta os cionn 23 bl. d’aois a bheith i mbun gach grúpa.
-Tá sé seo riachtanach chun scaipeadh eolais ar bhaill an ghrúpa a éascú agus a chinntiú, agus, freisin, chun eolas a lorg thar ceann bhaill an ghrúpa ó Gael Linn agus chun eolas a chur ar fáil faoin ngrúpa do Gael Linn.
-Is ar ríomhphost is mó a bheidh an teagmháil/comhfhreagras agus tá sé tábhachtach, dá réir, an seoladh ríomhphoist a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála. Ní roinnfear uimhir theileafóin póca ná seoladh r-phoist pearsanta an mhúinteora/treoraí le haon tríú páirtí.
(Sa chás nach mbeadh an treoraí ainmnithe in ann feidhmiú ar chúis ar bith, bheadh ar an ngrúpa aontú ar dhuine nua leis na dualgais a chomhlíonadh agus na sonraí teagmhála cuí a chur ar fáil do Gael Linn. Ar ndóigh, is féidir comhairleoir ceoil a bheith ag gach grúpa, neamhspleách ar an té seo, ach is leis an treoraí a bheidh an comhfhreagras ar fad maidir lena bpáirtíocht i Siansa)

4. Trí chéim atá sa phróiseas roghnaithe:
i) Moltóir ag éisteacht le taifeadtaí agus ag roghnú grúpaí do cheardlanna
ii) Ceardlanna as a roghnófar 8 grúpa don Chraobhchomórtas.
iii) An Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta.

5. Ní bheidh aon teorainn leis an líon grúpaí a cheadófar do scoil/club nó eile a iontráil.

6. Caithfidh idir 6 agus 8 ball a bheith i ngach grúpa le linn an chomórtais.
6.1. Ní gá go mbeadh baill an ghrúpa in aon eagras, scoil nó eile le chéile.
6.2. Is iad na baill atá ainmnithe agus atá le cloisteáil ar an dtaifead ag 4 i) thuas a áireofar mar bhaill den ghrúpa bunaidh.
6.3. Ní bheidh cead ag aon cheoltóir/amhránaí a bheith páirteach sa chomórtas seo ach amháin lena ghrúpa bunaidh ó thús go deireadh an chomórtais.
6.4. Ar eagla tinnis, scrúduithe nó a leithéid, nó ar aon chúis eile, áfach, ceadófar athrú amháin, bíodh an t-athrú sin buan nó sealadach, i bpearsana an ghrúpa le linn an phróisis iomláin.
-Mar shampla, d’fhéadfaí ball nua a chur leis an ngrúpa ( sa chás nach bhfuil ach 6 nó 7 ball sa ngrúpa cheana féin), líon na mball sa ngrúpa a laghdú (ach gan dul faoi bhun íosmhéid ceadaithe de 6 ball), duine a bhaint ón ngrúpa agus ionadaí buan a chur isteach, nó ionadaí sealadach a chur isteach, ag Ceardlann nó sa Chraobh.
-Caithfidh aon ionadaí, sealadach nó buan, nó ball nua, cloí le Riail 2 agus dar ndóigh ní féidir ionadaí nó ball nua a chur isteach a bhí páirteach sa chomórtas reatha le haon ghrúpa eile, fiú má bhíonn an grúpa eile sin imithe ón gcomórtas ag an tráth sin ( féach 6.3 thuas ).

7. Ní cheadófar ach do ghrúpaí bunaidh ( féach Riail 6 ) atá tar éis cáiliú tríd an bpróiseas roghnaithe (féach Riail 4) dul san iomaíocht sa Chraobhchomórtas. Sa chás nach mbeadh grúpa bunaidh ábalta a bheith páirteach sa chraobhchomórtas ar chúis ar bith, is faoi na moltóirí a bheadh sé grúpa a roghnú as na grúpaí a bhí páirteach sna ceardlanna (4 ii) thuas ), chun a n-áit a ghlacadh.

8. Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoirí an chomórtais leis na moltóirí agus ní bheidh aon dul thar a mbreith.

9. Beidh cearta ag RTÉ Raidió na Gaeltachta an chéad chraoladh a dhéanamh ar aon iarracht a iontrálfar. Beidh gach ceart ag Gael Linn taifeadadh a dhéanamh agus úsáid a bhaint as na hiarrachtaí de réir mar a chinneann an eagraíocht.

10.Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo ach an cead sin a bheith faighte againn roimh ré ó threoraithe na ngrúpaí.

SÁBHÁILTEACHT
Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí ( Féach riail 3 thuas ) .

Buaiteoirí 2019
1ú Áit (€2,500) 'Finscéal', Co. Luimnigh

2ú hÁit (€1,250) 'Léargas', Co. Thiobraid Árann

3ú hÁit (€750) 'Siar', Co. Mhaigh Eo

TUILLEADH EOLAIS
Mairéad Ní Neachtain
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
maireadn@gael-linn.ie
087 3593957

MEABHRÚ FAOIN DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA - 22Deireadh Fómhair 2021 - BÍ LINN !