Máirt, 08 Meán Fómhair 2020

FOLÚNTAS DO PHOST LE GAELBHRATACH

FOLÚNTAS DO PHOST LE GAELBHRATACH
OIFIGEACH TIONSCADAIL LE GAELBHRATACH

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite.  Beidh an té a cheapfar freagrach as reáchtáil scéim Gaelbhratach ar leibhéal na bunscoile.

Príomhdhualgais an Phoist: 

-      Cruinnithe agus ceardlanna a eagrúleis na scoileanna a roghnófar, idir cheardlanna faoi riaradh na scéime agus cheardlanna ar mhúineadh na Gaeilge do na múinteoirí

-       Tuairiscí a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail agus freastal ar chruinnithe coistí éagsúla de réir mar is gá

-       Tacú leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaitheacha a roinnt leo

-       Áiseanna tacaíochta, nó eolas faoi áiseanna a chur ar fáil ar líne

-       An suíomh gréasáin agus an blag a choinneáil chun dáta

-       Plé a dhéanamh le baill foirne ó pháirtithe leasmhara chun go mbeidh said oilte mar is ceart agus iad i mbun cuairteanna ar scoileanna

-       Monatóireacht a dhéanamh ar obair na scoileanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le spriocdhátaí agus tacú leo de réir mar is cuí

-       Feidhmiú faoi threoir ón gCoiste Náisiúnta chun an scéim a chur chun cinn

-       Na socruithe cuí a dhéanamh chun ócáidí bronnta a eagrú

-       Comhoibriú leis an Oifigeach Tionscadail ar an dara leibhéal agus baill eile foirne

-   Ábhar suimiúil, cruinn agus tarraingteach a chruthú do na meáin shóisialta

Riachtanais don Phost:
Sárchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh

  • Tiomantas don Ghaeilge agus taithí ábhartha maidir lena cur chun cinn
  • Scileanna láidre idirphearsanta agus cumarsáide
  • Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta
  • Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr
  • Cumas obair le foireann agus as a stuaim féin araon

Critéir Inmhianaithe

·        Cur amach ar Canva, Photoshop srl.

·        Tuiscint mhaith ar na meáin shóisialta

·        Scileanna cur i láthair

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh cuid mhaith taistil i gceist. Tuarastal ar raon Oifigeach Feidhmiúcháin (€27,707 go €48,358).

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 25 Meán Fómhair 2020 

Foirm iarratais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. 

Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie