Déardaoin, 24 Samhain 2022

Oifigeach Tionscadail le Gaelbhratach

Oifigeach Tionscadail le Gaelbhratach

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite. Beidh an té a cheapfar freagrach as reáchtáil scéim Gaelbhratach ar leibhéal na bunscoile.

Príomhdhualgais an Phoist:

-      Ceardlanna a eagrú leis na scoileanna, idir cheardlanna faoi riaradh na scéime agus cheardlanna ar mhúineadh na Gaeilge do na múinteoirí

-    Cuairteanna tacaíochta a thabhairt ar na scoileanna

-      Tuairiscí a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail agus freastal ar chruinnithe coistí éagsúla de réir mar is gá

-      Tacú leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaitheacha a roinnt leo

-    Bunachar na scoileanna a riar agus a choinneáil chun dáta

-      Plé a dhéanamh le baill foirne ó pháirtithe leasmhara chun go mbeidh said oilte mar is ceart agus iad i mbun cuairteanna ar scoileanna

-      Monatóireacht a dhéanamh ar obair na scoileanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le spriocdhátaí agus tacú leo de réir mar is cuí

-      Na socruithe cuí a dhéanamh chun ócáidí bronnta a eagrú

-      Comhoibriú leis an Oifigeach Tionscadail ar an dara leibhéal agus baill eile foirne

-    Plean do na meáin shóisialta a leagan amach i gcomhar leis an Oifigeach Tacaíochta

Riachtanais don Phost:
Sárchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh

·       Tiomantas don Ghaeilge agus taithí ábhartha maidir lena cur chun cinn

·       Scileanna láidre idirphearsanta agus cumarsáide

·       Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta

·       Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr

·       Cumas obair le foireann agus as a stuaim féin araon

Critéir Inmhianaithe

·       Cur amach ar Canva, Photoshop srl.

·       Tuiscint mhaith ar na meáin shóisialta

·       Scileanna cur i láthair

Tuarastal ar raon Oifigeach Feidhmiúcháin (€27,707 go €48,358).

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 5pm 12 Eanáir 2023

Foirm iarratais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie