Luan, 25 Meán Fómhair 2023

Tá Gaelbhratach ag fás - tar ag obair linn mar Oifigeach Iarbhunleibhéal

Tá Gaelbhratach ag fás - tar ag obair linn mar Oifigeach Iarbhunleibhéal
                                          
 

Oifigeach Iarbhunleibhéal - GaelbhratachPríomhdhualgais an Phoist:  

Beidh an té a cheapfar freagrach go príomha as reáchtáil na scéime ‘Gaelbhratach’ ar an leibhéal iar-bhunscoile. Beidh an té sin freagrach do Bhainisteoir na scéime.

Beidh:

-comhoibriú i gceist idir an t-oifigeach iar-bhunleibhéal agus foireann Gaelbhratach i gcoitinne. 
-deis ann taisteal go iar-bhunscoileanna na scéime timpeall na tíre 


Dualgaisí:

  • Cruinnithe, ceardlanna agus cuairteanna tacaíochta a eagrú leis na scoileanna atá páirteach sa scéim, i gcomhar le hoibrithe Chonradh na Gaeilge, Glór na nGael nó eile nuair a oireann 
  • Tacú i ngach bealach gur féidir leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaitheacha a roinnt leo
  • Áiseanna tacaíochta a chruthú, nó eolas faoi áiseanna a chur ar fáil dóibh
  • Tuairisc ráithiúil a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail 
  • Bainistiú a dhéanamh ar an liosta feithimh agus cur le líon na scoileanna sa scéim ag deireadh na bliana
  • Cuidiú le scéimeanna agus cúrsaí eile i nGael Linn mar a oireann, mar shampla ionadaíocht a dhéanamh thar ceann Gael Linn ag ócáidí éagsúla, seastáin eolais ag féilte, comhdhálacha nó a leithéid.   
  • Páirt ghníomhach a ghlacadh in obair foirne ar nós: réamhullmhúcháin d’ócáidí, dearadh agus cruthú acmhainní, tobsmaointeoireacht, dualgais roinnte srl
  • Feidhmiú faoi do thionscnaíocht féin le hábhar na scéime a chur chun cinn ó thaobh riaracháin agus ábhair na scéime
  • Aon chúram eile is cuíRiachtanach don Phost:

Ardscileanna ríomhaireachta agus riaracháin
Ardleibhéal Gaeilge idir labhairt agus scríobh
Ardscileanna cumarsáide 
Cumas obair as a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann
Céim ábhartha nó a chomhionann de thaithí
Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr
Scileanna eagrúcháin - cumas cloí le sceideal agus spriocdhátaí
Critéir inmhianaithe:

Bheadh meascán de na rudaí thíos ag an duine idéalach don ról seo:
Meon dearfach, cruthaitheach
Fuinneamh, paisean agus grá don Ghaeilge
Taithí/saineolas ar an nGaeilge ag an iar-bhunleibhéal
Taithí/suim i ndearadh grafach
Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge, an earnáil oideachais, agus an earnáil      chultúrtha

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 4ú Deireadh Fómhair
Tuilleadh Eolais: maireadt@gael-linn.ie
Teil 01-6751200