Céadaoin, 03 Aibreán 2024

Bainisteoir Acmhainní Daonna á lorg ag Gael Linn!

Bainisteoir Acmhainní Daonna á lorg ag Gael Linn!

Bainisteoir Acmhainní Daonna  

  

Gael Linn ag cur fáilte roimh iarratais don l thuasluaite. Beidh an té a cheapfar freagrach as acmhainní daonna a bhainistiú le tacaíocht ó thríú páirtí seachtrach  

  

Príomhfhreagrachtaí:  

 • Straitéisí Acmhainní Daonna a fhorbairt: Tionscnaimh Acmhainní Daonna a ailíniú le spriocanna na heagraíochta.  

 • Caidreamh Fostaithe: Caidrimh dhearfacha a chothú, cumarsáid éifeachtach, gearáin, coinbhleachtaí agus gníomhartha araíonachta a láimhseáil.  

 • Earcaíocht: Maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas earcaíochta chun na daoine is oiriúnaí a mhealladh agus a fhostú.   

 • Forbairt Foirne: Tacaíocht a thabhairt don fhoireann trí rannpháirtíocht, spreagadh agus tionscnaimh forbartha.   

 • Córais Acmhainní Daonna: Straitéisí, córais agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu le tacaíocht sheachtrach.  

 • Bainistíocht Feidhmíochta: Córais mheasúnaithe a chur i bhfeidhm, aiseolas a sholáthar, agus tacú le pleananna feabhsaithe feidhmíochta.  

 • Timpeallacht Dhearfach Oibre: Ionad oibre atá cothaitheach, dearfach agus tacúil a chothú. 

 • Oiliúint agus Forbairt: Riachtanais oiliúna a aithint, cláir a dhearadh, agus fás fostaithe a éascú.  


Critéir: 

 • Taithí: Taithí ag plé le hAcmhainní Daonna taithí choibhéiseach oibre, ag tacú le comhghleacaithe, ag bainistiú feidhmíochta agus ag aithint/cur i bhfeidhm réitigh.  

 • Scileanna Daoine: Scileanna láidre idirphearsanta agus meon atá dírithe ar dhaoine.   

 • Scileanna Teanga: Gaeilge labhartha agus scríofa.  

 • Cumas Oiliúna: Cumas cláir éifeachtacha oiliúna a chruthú agus a sheachadadh.  

 • Cumarsáid: Scileanna láidre éisteachta, idirbheartaíochta agus cur i láthair.  

 • Bainistíocht Caidrimh: Inniúlacht i mbainistiú caidrimh ag gach leibhéal eagraíochtúil.  

 • Acmhainní Daonna: taithí/feasacht ar dhlíthe fostaíochta agus ar dhea-chleachtais Acmhainní Daonna inmhianaithe.  

 • Oideachas: Céimleibhéal a chomhionann de thaithí phraiticiúil  

 

Is buntáiste é taithí Acmhainní Daonna, ach is féidir oideachas/oiliúint a phlé le duine a d’oirfeadh go maith don fhoireann. Má eagraithe, tuisceanach, agus in ann caidrimh láidre a thógáil, déan iarratas anois agus tar ag obair lenár bhfoireann. 

Beidh an ról bunaithe i nGael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Beidh solúbthacht ann maidir le hobair hibrideach.  

Socrófar tuarastal bunaithe ar thaithí, scileanna agus oiriúnacht don ról.  

Is féidir CV agus litir chumhdaigh a sheoladh chuig Mairéad Ní Thiomanáigh maireadt@gael-linn.ie roimh 21.06.24 @ 15:00