Polasaí Príobháideachais

Tá Gael Linn tiomanta do phríobháideachas ár gcustaiméirí a chosaint agus glacaimid go hiomlán lenár gcúram maidir le sábháilteacht eolais a thugann custaiméirí dúinn. Déileálfaimid go soiléir trédhearcach le gach eolas a bhailímid agus lena ndéanaimid leis an eolas sin.

 

Baineann an polasaí seo
• le sonraí pearsanta a bhailímíd agus a ndéanaimid próiseáil orthu maidir leat féin mar bhall/chustaiméir agus leis an úsáid a bhaineann tú as ár suíomh gréasáin
• le cibé foinse a bhfaighimid sonraí uaithi
• lena ndéanaimid leis na sonraí sin
• leis an gcaoi a stórálaimid na sonraí
• le cibé duine a dtugaimid na sonraí sin dó
• leis an gcaoi a gcomhlíonaimid rialacha a bhaineann le cosaint sonraí

 

Déantar sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil de réir dlíthe cosanta na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh.

 

Rialaitheoir Sonraí
Is é Gael Linn (‘muidne’ nó ‘sinne’ sa pholasaí seo) an “rialaitheoir sonraí” i dtaca le gach eolas pearsanta a bhailítear agus a úsáidtear faoinár gcustaiméirí de réir polasaithe an Achta Éireannaigh um Chosaint Sonraí. Tá Gael Linn cláraithe mar Charthanacht in Éirinn, leis an uimhir chláraithe 19892, agus tá ár gcuid oifigí cláraithe lonnaithe ag Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Éire.

 

Sonraí pearsanta a bhailímid
Ciallaíonn sonraí pearsanta aon eolas a bhaineann leatsa a cheadaíonn dúinn tú a shainaithint – mar shampla, d’ainm, do shonraí teagmhála, sonraí a bhaineann le do chárta bainc nó creidmheasa agus grianghraif. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh eolas a bheith ann maidir le do rochtain lenár suíomh gréasáin.

 

D’fhéadfaimis sonraí pearsanta a bhailiú uait agus tú ag clárú do cheann ar bith dár n-imeachtaí, ag clárú do chúrsa, ag ceannach earraí ónár siopa ar líne nó ag déanamh teagmhála linn.

 

Go sonrach, d’fhéadfaimis na catagóirí eolais seo a bhailiú:
• Ainm agus seoladh baile
• I gcásanna áirithe – seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin agus grianghraif
• Sonraí airgeadais agus idirbheartaíochta (e.g. stair cheannaigh)
• Teagmhálacha a mhalartaíonn tú linn nó a sheolann tú chugainn tríd an ríomhphost nó chuig http://gael-linn.ie/teagmhail

 

Sábháilteacht agus an chaoi a ndéanaimid do chuid sonraí a stóráil
Bailítear eolas pearsanta go díreach trí shuíomh gréasain Gael Linn nó ó aon fhoirm a bhíonn comhlíonta agat. Nuair a thagann sonraí chuig Gael Linn, déantar iad a stóráil go sábháilte i gcomhad speisialta, ar ár bhfreastalaí nó i ríomhphost sábháilte.

 

Do shonraí pearsanta
Ní roinnfear do chuid sonraí pearsanta le tríú páirtí riamh, seachas é a bheith riachtanach chun an gnó a dhéanann tú linn a chur i gcrích.

 

An úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, an chúis agus an tréimhse choinneála

D’fhéadfaí úsáid a bhaint as do shonraí ar na cuspóirí seo:
• chun na táirgí agus na seirbhísí a lorgaíonn tú a chur ar fáil
• teagmháil a dhéanamh leat maidir le gníomhaíochtaí, le ceisteanna nó le comórtais
• Margaíocht: Ó am go chéile d’fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leat chun eolas a thabhairt duit trí ríomhchumarsáid maidir lenár gcuid táirgí. Thabharfaí deis duit, i ngach teachtaireacht a sheolfaimis chugat, a chur in iúl nach dteastaíonn uait aon ábhar margaíochta a fháil uainn a thuilleadh.
• Ní dhéanfaimid aon phróiseáil ar do shonraí pearsanta ach amháin má bhíonn bunús dlíthiúil i gceist. Beidh an bunús dlíthiúil sin ag brath ar na cúiseanna ar bhailíomar na sonraí sin sa chéad áit agus ar an ngá a bhíonn i gceist úsáid a bhaint astu.
• Ní choinneoimid do chuid sonraí níos faide ná mar is gá chun an chúis phróiseála a chomhlíonadh. Chun an tréimhse choinneála chuí a oibriú amach, déanfaimid measúnú ar mhéid, ar na cuspóirí a bhíonn againn próiseáil a dhéanamh agus ar na féidearthachtaí a bhíonn ann na cuspóirí sin a bhaint amach ar bhealaí eile.
• Chomh maith leis sin, ní mór dúinn a chur san áireamh tréimhsí nuair a bheadh gá againn sonraí pearsanta a choinneáil chun freastal ar ár n-oibleagáidí dlíthiúla, nó chun déileáil le gearáin agus ceisteanna – agus chun ár gcearta dlíthiúla a chosaint sa chás go ndéanfaí éileamh dlíthiúil.
• Nuair nach mbeidh gá againn le do shonraí pearsanta a thuilleadh, scriosfaimid iad ar bhealach slán sábháilte. Chomh maith leis sin, déanfaimid iarracht, le himeacht ama, gearradh siar ar do chuid sonraí pearsanta sa chaoi nach mbeidh siad inaitheanta mar a bheidís bainteach leatsa – agus, sa chás sin, d’fhéadfaimis úsáid a bhaint as an eolas gan a thuilleadh teagmhála a dhéanamh leat.

 

Fianáin agus rianú suíomhanna
Bainimid úsáid as fianáin chun seirbhís níos fearr a thabhairt duit, ach ní bhainimid úsáid as rianú suíomhanna riamh.

 

Oifigeach Cosanta Sonraí
Tá Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) ceaptha againn chun stiúir a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an pholasaí seo. Is é Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann an príomhúdarás cosanta sonraí ag Gael Linn, mar rialaitheoir cosanta sonraí Éireannach

 

Do chearta um chosaint sonraí
I gcásanna áirithe, ó thaobh an dlí de, tá sé de cheart agat:
• eolas a lorg maidir le haon eolas pearsanta atá againn fút agus, má bhíonn a leithéid againn, cén t-eolas atá i gceist agus cén fáth a bhfuil sé á úsáid/choinneáil againn
• rochtain a lorg maidir le d’eolas (ar a dtugtar iarratas rochtana ar ábhar sonraí). Cumasaíonn sé seo thú chun cóip den eolas pearsanta atá againn fút a fháil agus seiceáil a dhéanamh go bhfuil sé á phróiseáil go dlíthiúil againn.
• ceartúchán a lorg ar eolas pearsanta atá coinnithe againn i do leith. Tugann sé seo deis duit aon eolas fút atá easnamhach nó míchruinn a cheartú.
• scriosadh a lorg ar d’eolas pearsanta. Tugann sé seo deis duit iarraidh orainn eolas pearsanta a scriosadh nó a bhaint nuair nach bhfuil aon chúis mhaith againn leanúint orainn á phróiseáil. Tá sé de cheart agat freisin iarraidh orainn d’eolas pearsanta a scriosadh nó a bhaint nuair a úsáideann tú do cheart cur i gcoinne próiseála.
• cead a lorg srian a chur le próiseáil eolais phearsanta i do leith. Tugann sé seo deis duit iarraidh orainn próiseáil eolais phearsanta a chur ar fionraí – mar shampla, más mian leat go léirímis an cruinneas a bhaineann leis nó an chúis a bhaineann leis a chur in iúl.
• cead a lorg go n-aistreofaí d’eolas pearsanta i bhfoirm leictreonach agus struchtúrtha chugat féin nó chuig páirtí eile (ceart ar a dtugtar iniomparthacht sonraí).
• tarraingt siar ar thoiliú. I gcásanna teoranta inar cheadaigh tú go mbaileofaí agus go n-aistreofaí d’eolas pearsanta ar chúis ar leith, tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar i dtaca leis an bpróiseáil sin am ar bith. A luaithe is a bhíonn fógra faighte againn go bhfuil tarraingthe siar agat ar do thoiliú, éireoimid as a bheith ag déanamh próiseála ar d’eolas pearsanta ar an gcuspóir nó ar na cuspóirí ar aontaigh tú leo ó thús, seachas má bhíonn bunús dlíthiúil eile againn a leithéid a dhéanamh.

 

Más mian leat aon cheann de na cearta seo a chur i bhfeidhm, is gá duit, le do thoil, iarratas a dhéanamh
• trínár suíomh gréasáin: http://gael-linn.ie/teagmhail
• tríd an bpost: An tOifigeach Cosanta Sonraí, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Éire.
• tríd an ríomhphost: eolas@gael-linn.ie

 

Ní bheidh ort íoc as d’eolas pearsanta a rochtain (ná as aon cheann de na cearta eile a chleachtadh).

 

Seans gur ghá dúinn eolas ar leith a lorg uait chun d’aitheantas agus do cheart an t-eolas a rochtain a chinntiú (nó chun deis a thabhairt duit cearta ar bith eile a chleachtadh). Is beart slándála cuí eile é seo lena chinntiú nach nochtfar eolas pearsanta d’aon duine nach bhfuil de cheart aige é a fháil.

 

Athruithe ar Pholasaí Príobháideach
Seans go dtiocfadh athruithe ar ár bPolasaí Príobháideachais ó am go chéile agus cuirfear athruithe ar bith ar an ráiteas in iúl duit tríd an ríomhphost nó trí fhógra ar ár suíomh gréasáin.

 

Teagmháil
Má ta aon cheist agat i leith an Pholasaí Príobháideachais seo, tig leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost ag eolas@gael-linn.ie nó tríd an ngnáthphost ag:
An tOifigeach Cosanta Sonraí, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Éire.